Bolagsstämma i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Bolagsstämma i Telefonaktiebolaget L M Ericsson Telefonaktiebolaget L M Ericsson höll på fredagen den 31 mars bolagsstämma i Stockholm. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999. Stämman beslutade en utdelning av 2.00 kronor per aktie. Den som på avstämningsdagen den 5 april, 2000, är införd i aktieboken är behörig att mottaga utdelning. Utdelningen beräknas betalas ut den 10 april, 2000. Bolagsstämman beslöt om en fondemission genom höjning av akties nominella belopp från SEK 2:50 till SEK 4:00 och en därpå följande split 4:1. Handel med nytt nominellt belopp om SEK 1:00 beräknas ske från och med måndagen den 8 maj 2000. Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att förvärva aktier i bolaget på följande villkor: Förvärv av aktier i bolaget får ske på OM Stockholmsbörsen. Bemyndigandet får utnyttjas längst intill ordinarie bolagsstämma 2001. Högst 1.000.000 aktier av serie B, dvs högst 4.000.000 aktier, efter fondemission och split, får förvärvas. Förvärv av aktier på börsen får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagsstämma beslöt vidare att överlåta förvärvade aktier i bolaget i enlighet med följande: Högst 1.000.000 aktier av serie B, dvs högst 4.000.000 aktier efter fondemission och split, får överlåtas. Företrädesrätt att förvärva aktierna skall tillkomma de personer som är berättigade att förvärva aktier enligt 1999 års incentiveprogram och envar optionsinnehavare får rätt att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren i optionsprogrammet. Optionsinnehavarnas företrädesrätt att förvärva aktier skall utnyttjas under den tid som optionsinnehavarna har rätt att förvärva aktier enligt programmet, dvs från den 1 mars 2003 till och med den 28 februari 2007. Optionsinnehavarna skall erlägga betalning för aktier i enlighet med villkoren i optionsprogrammet, dvs inom 10 dagar från det att optionsinnehavare i enlighet med villkoren i programmet utlöst sin rätt att förvärva aktie. Optionsinnehavare skall för varje aktie betala det pris som motsvarade genomsnittliga betalkursen på OM Stockholmsbörsen den 1 mars 2000, vilket var 851 kronor 23 öre. Detta pris kan komma att bli föremål för omräkning enligt villkoren i programmet till följd av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder. Bolagsstämman beslöt att AB Aulis, helägt dotterbolag till Ericsson, och ägare av konvertibla skuldförbindelser 1997/2003 i Ericsson om tillsammans nominellt omkring 1,048 miljarder kronor skulle äga rätt att även direkt eller indirekt avyttra dessa skuldförbindelser över OM Stockholmsbörsen. Bolagsstämman beslöt med (överväldigande majoritet) att inte bifalla förslaget om att införa lika rösträtt för A- och B-aktien. Följande styrelseledamöter omvaldes; Tom Hedelius, Göran Lindahl Sverker Martin-Löf, Lars Ramqvist, Clas Reuterskiöld, Peter Sutherland och Marcus Wallenberg. Till nya ledamöter valdes Niall FitzGerald och Eckhard Pfeiffer. Vid styrelsens konstituerande sammanträde i anslutning till bolagsstämman valdes Lars Ramqvist till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Tom Hedelius och Marcus Wallenberg. Talen som hölls av Lars Ramqvist, Kurt Hellström och Sten Fornell kan man hitta på: http://www.ericsson.com/pressroom/ Ericsson är den ledande leverantören i den nya telekomvärlden, med kommunikationslösningar där tele- och datateknik kombineras med frihet för användaren att vara mobil. Med över 100 000 medarbetare i 140 länder underlättar Ericsson kommunikationen för sina kunder - nätoperatörer, andra leverantörer av teletjänster, företag och konsumenter - över hela världen. Besök Ericssons Pressrum på: http://www.ericsson.se/pressroom FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Pia Gideon, informationschef Tel: 08-719 2864, 070-519 2864 E-post: pia.gideon@lme.ericsson.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT01100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT01100/bit0002.pdf

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar