Delårsrapport 1 januari - 31 mars 1998

Ericssonkoncernen redovisar starkt ökad fakturering och ett starkt förbättrat rörelseresultat för första kvartalet 1998. Koncernens fakturering ökade under första kvartalet 1998 med 25 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare och uppgick till 38 356 MSEK. För jämförbara enheter ökade faktureringen med 24 procent. Orderingången ökade med 18 procent till 46 173 MSEK. Resultatet före skatter ökade med 31 procent till 2 637 MSEK jämfört med samma period 1997. I resultatet ingår positiva valutaeffekter på 400 MSEK. Vinsten per aktie uppgår till SEK 1,87 (1,40). Fakturering 38 356 MSEK + 25 procent Resultat före skatter 2 637 MSEK + 31 procent Vinst per aktie 1,87 SEK + 34 procent Flertalet marknadsregioner visade god tillväxt. Kina har under perioden passerat USA som koncernens största marknad. Efter dessa båda marknader kommer Storbritannien, Brasilien, Italien och Sverige. Kassaflödet före finansiella aktiviteter var, liksom under första kvartalet 1997, negativt. Det beror bl a på ökade åtaganden för kundfinansiering och koncernens säsongsvariation i volym. För helåret förväntas kassaflödet bli positivt. Ytterligare avsättningar har gjorts för ökade risker avseende förändring i marknader, teknologier och kundfinansiering. Soliditeten uppgick till 39,9 procent (38,5). Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 102 466, en ökning med 1 700 personer sedan december 1997 (varav MET, Frankrike, svarade för 1 350 personer). Koncernens investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier uppgick till 1 572 MSEK (1 216), varav i Sverige 797 MSEK (589). Affärsområden Mobilsystem visade fortsatt god tillväxt. Affärsområdets fakturering har ökat med 24 procent och med 23 procent för jämförbara enheter. Abonnent-tillväxten, särskilt för digitala system, är mycket snabb i hela världen. Beslutet inom det europeiska standardiseringsorganet ETSI att basera den tredje generationens standard för mobiltelefoni på WCDMA-teknologi innebär en stor framgång för Ericsson. Affärsområdet visar ett mycket starkt rörelseresultat. Fortsatta effektiviseringar har mer än väl kompenserat prispress i marknaden. Inom Infokomsystem har faktureringen ökat med 14 procent. Nya produkter har introducerats och mottagits väl på marknaden. Den nya ATM-växeln, AXD 301 är en viktig byggsten i ATM-nät för multitjänster. Växeln kan hantera alla de bredbandstjänster som idag kan förväntas bli aktuella, inklusive IP-dirigering, dataöverföring med hög hastighet och andra företagstjänster. Den nya AXE med öppen systemarkitektur utgör en kraftfull plattform som möjliggör ett stort antal helt integrerade tjänster för operatörer av publika nät och mobilnät. Affärsområdet som helhet visar ett fortsatt otillfredsställande resultat, till följd av prispress inom affärsområdets större produktområden och fortsatt kraftfulla tekniska utvecklingssatsningar. Vidare har pågående omstrukturering av verksamheten ännu ej slagit igenom i full utsträckning i resultatet. Jämfört med 1997 har rörelseresultatet förbättrats. Affärsområdet förväntas, som en följd av omstruktureringen, att presentera ett positivt resultat för helåret 1998. Mobiltelefoner och Terminaler visade en ökning av faktureringen med 45 procent. Affärsområdet visade ett starkt rörelseresultat. Affärsområdets marknadsandel beräknas fortsatt ha ökat under perioden. Ericsson är ledande leverantör i segmentet digitala mobiltelefoner. Övriga verksamheter (bl a kraft, komponenter, kabel samt försvarselektronik) ökade faktureringen med 10 procent. Stockholm den 29 april 1998 Sven-Christer (Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.) KONCERNCHEFENS KOMMENTARER Ericsson fortsätter att visa stark tillväxt såväl i orderingång och fakturering som i rörelseresultat. Resultatet är i linje med våra förväntningar. Som tidigare påverkas fakturering och resultat av våra säsongsvariationer. Under april har orderingång och fakturering fortsatt att utvecklas väl. Den europeiska marknaden hade sammantaget en god utveckling. Storbritannien och Nederländerna var enskilda marknader med stark tillväxt. Vi har också sett en mycket kraftig tillväxt i Kina. Detta har väl kompenserat den försvagade faktureringen på vissa andra asiatiska marknader. Den asiatiska marknaden fortsätter att vara svårbedömd. De länder som drabbats hårdast av den finansiella oron svarar som tidigare för en mindre del av koncernens omsättning. Nord- och Sydamerika visade sammantaget en betydande ökning av om-sättningen vad avser både terminaler och system. På senare tid har intresset för digitala mobilsystem i USA ökat markant. De sista s.k. B-bandslicenserna för mobiltelefoni i Brasilien har nu fördelats och samtliga nya operatörer har hittills valt den amerikanska TDMA-standarden IS-136. Detta är viktigt för den framtida tillväxten av mobila tjänster i Latinamerika, där operatörer i alla betydande länder liksom i Nordamerika redan valt denna standard för digital mobiltelefoni. Ericsson är den största leverantören av system enligt denna standard. I USA är de TDMA-baserade standarderna IS-136 och GSM tillsammans desnabbast växande mätt i antalet anslutna abonnenter. Generellt präglas utvecklingen på marknaden av den mycket starka tillväxten inom mobiltelefonin över hela världen. Ericsson har också reviderat sin prognos över den globala abonnenttillväxten fram till år 2003. Vår senaste prognos visar på en förväntad ökning av antalet mobiltelefonanvändare från dagens drygt 200 miljoner till över 830 miljoner vid utgången av år 2003. Prognosen innebär en penetration på närmare 60 procent av befolkningen i Japan. Motsvarande siffra för Nordamerika är drygt 50 procent och för Europa är prognosen en penetration strax under 50 procent. Ericsson räknar med att penetrationen globalt år 2003 kommer att vara knappt 15 procent. Vi förväntar oss också en motsvarande snabb tillväxt av antalet Internet-användare. Detta tillsammans med prognosen för mobiltelefonanvändare, skapar utomordentliga förutsättningar och god potential för Ericssons framtida utveckling. Vår avsikt är att försvara och utveckla vår position på dessa marknader. Ericssons utsikter har stärkts ytterligare genom de beslut som fattats om den tredje generationens mobiltelefoni baserad på WCDMA. Ericsson spelade en ledande roll i arbetet med den nya standarden inom det europeiska standardiseringsorganet, ETSI. Ericsson har arbetat med CDMA-teknologi i över tio år och har redan levererat fungerande testsystem för WCDMA till Japan. WCDMA kommer att främst vara avsett för multimediatillämpningar över Internet. Inom affärsområde Mobiltelefoner och Terminaler sker en fortsatt stark satsning på marknadsföringsorganisationen. Faktureringen har utvecklats mycket positivt och vår marknadsandel har ökat. Vår position som ledande leverantör av digitala mobiltelefoner har stärkts. Kännedomen om vårt varumärke, Ericsson, utvecklas mycket positivt i världen. Affärsområde Infokomsystem fortsätter programmet för att nå förbättrad lönsamhet. Omstruktureringen går planenligt och outsourcingaktiviteterna fortsätter. Under kvartalet har antalet anställda minskat med 1500 personer inom affärsområdet. Vi står fast vid vår målsättning att affärsområdet skall visa ett positivt resultat för helåret 1998. Omfattande och fokuserade satsningar på forskning och utveckling kommer att fortsätta att vara avgörande för Ericssons framgångar. Vi kommer därutöver att försäkra oss om snabbhet och flexibilitet med hjälp av samarbetsöverenskommelser och investeringar i andra företag som kan ge slagkraftiga kombinationer av kunnande inom datakommunikation och telekommunikation. Jag ser särskilt goda möjligheter för oss att utveckla vårt ledande kunnande inom mobilitet för att tillhandahålla konkurrenskraftiga produkter till våra kunder. Vi har redan kommit långt med vårt utbud av lösningar och produkter som är väl lämpade för den konvergens mellan telekom, datakom och mediaindustrierna som är en dominerande trend i marknaden. Vår position i den nya telekommunikationsvärlden har stärkts av avtal med flera nya operatörer inom fasta nät såväl som genom leveranser för uppgradering av fasta nät. Under det första kvartalet har vi bl a fördjupat vårt samarbete med Bay Networks Inc och General DataComm (GDC) genom överenskommelser om samarbete rörande standards för ökad hastighet och bättre framkomlighet på Internet. Vi har vidare lanserat vår ATM-växel AXD 301 som är en mycket flexibel och högpresterande växel för Internetoperatörer. Ericssons nya AXE-plattform med öppen systemarkitektur innebär väsentligt minskad fysisk storlek, halverad energiförbrukning, färre typer av kretskort och fyrtio procent färre kort totalt i processorn. Flera andra produkter som innebär vidare utvecklingar av AXE-plattformen mot Internetanvändning har också presenterats under årets första kvartal och mottagits mycket väl av marknaden. När det gäller våra möjligheter att förbättra effektiviteten för att möta en allt hårdare konkurrens vill jag särskilt nämna de omfattande investeringar som görs inom Ericsson i syfte att modernisera och samordna affärsprocesser och IS/IT-stöd. Vi ser på sikt betydande förbättringar av ledtider och produktivitet som ett resultat av dessa investeringar. Detta är den första kvartalsrapport jag presenterar efter mitt tillträde den 30 mars i år. Jag har ägnat de senaste veckorna åt kontakter med kunder och medarbetare runt om i världen. Härigenom har jag snabbt fått min bild av Ericsson kompletterad och förstärkt i viktiga avseenden. Jag är övertygad om att Ericsson kommer att spela en ledande roll i den nya telekomvärlden. Den snabba utvecklingen i vår bransch medger inte att vi slår oss till ro för ett ögonblick. Men det är ingen tvekan om att Ericsson står starkt rustat för framtiden. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Lars A. Stålberg, informationsdirektör, Tel. 08-719 3162, 070-555 6066 Johan Fant, koncerncontroller Tel. 08-719 3707, 070-540 4011 Karin Almqvist Liwendahl, investerarrelationer Tel. 08-719 5340, 070-590 5340 ERICSSONKONCERNENS RESULTATRÄKNING Jan-MarsJan-Mars Jan-Dec MSEK 1998 1997 1997 ---------------------------------------------------------- Orderingång 46 173 39 213 179 770 ---------------------------------------------------------- Fakturering 38 356 30 705 167 740 Kostnader för fakturerade -22 458 -17 976 -97 868 varor och tjänster Bruttomarginal 15 898 12 729 69 872 Forskning och utveckling samt övriga tekniska -5 937 -5 146 -24 242 kostnader Försäljningskostnader -5 306 -3 817 -20 464 Administrations -2 016 -1 658 -7 755 kostnader Övriga 177 291 866 rörelseintäkter Andelar i 53 78 480 intresseföretags resultat Rörelseresultat 2 869 2 477 18 757 Finansiella 567 439 2 413 intäkter Finansiella - 498 - 572 -2 365 kostnader Resultat efter 2 938 2 344 18 805 finansiella poster Minoritetens andel av - 301 - 324 -1 587 resultat före skatter Resultat före 2 637 2 020 17 218 skatter *) Skatter - 831 - 660 -5 277 Årets resultat 1 806 1 360 11 941 *) ---------------------------------------------------------- *) Varav - 20 9 - 147 realisationsresultat netto ---------------------------------------------------------- ERICSSONKONCERNENS BALANSRÄKNING 31 mars 31 dec 31 mars MSEK 1998 1997 1997 ---------------------------------------------------------- Materiella 19 528 19 225 18 033 anläggningstillgångar Kapitalandelar i 3 927 4 077 3 693 intresseföretag samt övriga aktier Långfristig 4 485 2 000 3 147 kundfinansiering Övriga 4 738 4 113 4 444 anläggningstillgångar Summa 32 678 29 415 29 317 anläggningstillgångar Varulager 25 036 23 614 22 284 Kundfordringar 46 536 46 151 37 602 Övriga 19 145 19 133 12 639 fordringar Kassa, bank och 24 065 29 127 19 662 kortfristiga placeringar Summa 114 782 118 025 92 187 omsättningstillgångar Summa 147 460 147 440 121 504 tillgångar Eget 54 387 52 624 43 023 kapital Minoritetens andel av 4 472 4 395 3 786 eget kapital Konvertibla 6 025 6 034 1 701 förlagslån Räntebärande 19 265 17 112 20 820 avsättningar och skulder Icke räntebärande 63 311 67 275 52 174 avsättningar och skulder Summa eget kapital, 147 460 147 440 121 504 avsättningar och skulder ---------------------------------------------------------- ERICSSONKONCERNENS UTVECKLING I SAMMANDRAG Jan-MarsJan-Mars Föränd- MSEK 1998 1997 ring i % ---------------------------------------------------------- Orderingång 46 173 39 213 18 Fakturering 38 356 30 705 25 Resultat före 2 637 2 020 31 skatter Årets resultat 1 806 1 360 33 Medelantal 998 986 1 aktier, miljoner Vinst per aktie 1,87 1,40 34 , kronor Soliditet 39,9 38,5 (procent) Investeringar i materiella 1 776 1 216 46 anläggningstillgångar Avskrivningr 1 341 1 120 20 Antal anställda vid 102 466 94 236 9 periodens slut Orderbestånd vid 85 430 75 405 13 periodens slut ---------------------------------------------------------- FAKTURERING PER AFFÄRSOMRÅDE Jan-MarsJan-Mars Jan-Dec MSEK 1998 1997 1997 ---------------------------------------------------------- Mobilsy 16 000 12 900 71 700 stem Infokomsystem 10 616 9 279 49 204 Mobiltelefoner och 11 045 7 624 42 292 Terminaler Övrig 3 927 3 574 16 433 verksamhet Avgår intern -3 232 -2 672 -11 889 fakturering Total 38 356 30 705 167 740 ---------------------------------------------------------- FAKTURERING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE Jan-MarsJan-Mars Jan-Dec MSEK 1998 1997 1997 ---------------------------------------------------------- Sverige 2 058 1 946 9 320 Europa (exkl 15 695 12 704 66 386 Sverige) USA och Kanada 4 331 3 672 18 973 Latinamerika 5 577 3 069 21 267 Afrika 626 539 2 570 Mellanöstern 1 086 831 5 068 Asien 7 676 6 572 37 613 Oceanien 1 307 1 372 6 543 Total* 38 356 30 705 167 740 ---------------------------------------------------------- *Varav 14 767 12 786 64 244 EU

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar