Ericsson överklagar skattemyndighetens beslut

Ericsson överklagar skattemyndighetens beslut Ericsson kommer att överklaga skattemyndighetens beslut att höja Ericssons skattepliktiga inkomst med 423 miljoner kronor för inkomståret 1999. Ericsson anser att skattemyndighetens beslut är felaktigt. Skattemyndigheten anser att kostnader för handelsagenter, marknadskonsulter endast delvis är avdragsgilla. Ericsson har mer än 95 procent av sin försäljning utanför Sverige. I de områden där Ericsson inte finns representerat med dotterbolag anlitas ofta experter som är förtrogna med den lokala marknaden, så kallade handelsagenter. Detta förfarande är vanligt i Östeuropa, delar av Asien, Afrika, Syd- och Mellanamerika. Alternativet till handelsagenter är att bygga upp egen lokal infrastruktur. Kostnaden för handelsagenter är betydligt lägre på de aktuella marknaderna än kostnaden för lokal infrastruktur med egna dotterbolag. Samarbetet med handelsagenter är nödvändigt för Ericssons affärsverksamhet på berörda marknader. Skattemyndigheten menar att handelsagenternas insatser måste konkretiseras och verifieras. Ericsson följer tillämplig civilrätt och handelsbruk på området vilket myndigheten tycks ha bortsett från. Agenträtten säger att det åligger huvudmannen att tillhandahålla underlag för provisionsberäkning och att provision utbetalas till en handelsagent även utan faktura till huvudmannen. Jämför till exempel med fastighetsmäklares rätt till provision. Skattemyndigheten tycks ha synpunkter på att ett fåtal avtal är muntliga men bortser ifrån att det i Sverige liksom i de flesta länder inte finns något skriftlighets- eller annat formkrav för handelsagenturavtal och att det är vanligt med muntliga avtal. Vad beträffar anonymitetsskyddet så är det i många fall praxis att skydda handelsagenternas identitet. Skyddet är nödvändigt eftersom handelsagenter i många fall har flera uppdragsgivare. Ericsson strävar emellertid efter en större öppenhet även i dessa relationer. De svenska Ericsson-bolagen har för inkomståret 1999 erlagt 1781 miljoner kronor i svenska inkomstskatter, efter avräkning för utländska skatter. Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag. Läs mer på www.ericsson.com/press FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Åse Lindskog, Presschef, Ericsson Tel: 0730-24 48 72; E-mail: ase.lindskog@lme.ericsson.se

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar