Ericsson rapporterar andra kvartalet 2013

Sammanfattning av andra kvartalet

  • Försäljningen var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till SEK 55,3 miljarder. Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 7% jämfört med samma kvartal föregående år och ökade med 6% jämfört med föregående kvartal.
  • Rörelseresultatet, inklusive joint venture, var SEK 2,5 (2,1) miljarder. Rörelsemarginalen var 4,5% (3,8%).
  • Kvartalet påverkades negativt med SEK -0,9 miljarder från engångskostnader, hänförliga till förluster genom avyttringar och utträde ur verksamheten för telekom- och kraftkablar.
  • Periodens resultat uppgick till SEK 1,5 (1,2) miljarder.
  • Vinst per aktie efter utspädning var SEK 0,45 (0,34). Vinst per aktie (ej IFRS) var SEK 0,88 (0,78).
  • Kassaflöde från rörelsen var SEK 4,3 miljarder.
SEK miljarder Kv 2
2013
Kv 2
2012  
Förändring Kv 1
2013
Förändring 6 mån
2013
6 mån
2012
Nettoomsättning 55,3 55,3 0% 52,0 6% 107,4 106,3
     Varav Networks 28,1 27,8 1% 28,1 0% 56,3 55,1
     Varav Global Services 24,9 24,1 3% 21,5 16% 46,3 44,7
     Varav Support Solutions 2,3 3,5 -33% 2,4 -4% 4,8 6,5
Bruttomarginal 32,4% 32,0% - 32,0% - 32,2% 32,6%
Rörelseresultat exklusive joint venture 2,5 3,3 -24% 2,1 17% 4,6 13,8
Rörelsemarginal exklusive joint venture 4,5% 5,9% - 4,1% - 4,3% 13,0%
     Varav Networks 5% 5% - 6% - 5% 5%
     Varav Global Services 6% 6% - 3% - 5% 6%
     Varav Support Solutions -12% 12% - -1% - -7% 6%
Rörelseresultat inklusive joint venture 2,5 2,1 19% 2,1 17% 4,6 11,2
Rörelsemarginal inklusive joint venture 4,5% 3,8% - 4,0% - 4,3% 10,5%
Periodens resultat 1,5 1,2 26% 1,2 26% 2, 7 10,0
Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,45 0,34 32% 0,37 22% 0,82 3,10
Vinst per aktie (ej IFRS), SEK1)   0,88 0,78 13% 0,99 - 1,88 3,91
Kassflöde från rörelsen 4,3 -1,4 - -3,0 - 1,3 -0,6
Nettokassa vid periodens slut 27,4 25,9 6% 32,2 -15% 27,4 25,9
1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. omstruktureringar samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar.

KOMMENTAR FRÅN HANS VESTBERG, VD OCH KONCERNCHEF

"Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 7%. Den rapporterade försäljningen var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år med anledning av en fortsatt negativ valutautveckling," säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson.

"Det var fortsatt hög projektaktivitet i Europa och Nordamerika där två stora utbyggnadsprojekt för mobilt bredband nådde sin kulmen under första halvåret 2013. För Nordostasien var det ännu ett tufft kvartal i och med den fortsatta strukturella nedgången av investeringar i GSM i Kina, valutaeffekter i Japan och lägre affärsaktivitet i Sydkorea, då tilldelningen av ytterligare spektrum för LTE är senarelagd.

Affärsmixen, med en högre andel nätutbyggnadsprojekt än nätkapacitetsprojekt, började förändras något mot mer kapacitet i det här kvartalet.

Vi har genomfört vår strategi att ta nya marknadsandelar i Europa genom nätmoderniseringsprojekten som startade under 2010, trots de initialt lägre marginalerna. Nu när dessa projekt gradvis avslutas kan vi konstatera att vi har varit framgångsrika med att öka vår marknadsandel och att vi återtagit vår ledande position i Europa. Det är också glädjande att vi nu, baserat på den större installerade basen, börjar se nya affärer inom kapacitet och LTE-projekt i Europa.

Vi fortsätter att stärka vår ledade position inom 4G/LTE. Processerna att välja leverantör för 4G/LTE i Ryssland och Kina fortsätter och vi har till dags datum fått kontrakt av två stora operatörer i Ryssland.

Under kvartalet nådde vi också upp till en miljard abonnenter i de nät som hanteras av Ericsson i managed services-kontrakt. Detta visar tydligt på det förtroende våra kunder har för vår förmåga att skapa värde för dem.

Lönsamheten, justerad för engångskostnader kopplade till att vi lämnar verksamheten för telekom- och kraftkablar samt försäljningen av Applied Communication Sciences (ACS), förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år på grund av en högre bruttomarginal och lägre rörelseomkostnader. Detta motverkades dock av en negativ utveckling av valutakurser.

Genom de förvärv vi avser göra av Microsofts bolag Mediaroom som meddelades i april och Red Bee Media som meddelades i juli, fortsätter vi att stärka vår positon inom TV och media. När TV och media går samman med telekom kan vi bygga på vår styrka inom media management och managed services. Video utgör redan den största andelen av trafiken i de mobila nätverken och förväntas öka med 60% årligen fram till 2018.

Medan den makroekonomiska situationen i Europa är fortsatt utmanande och den politiska osäkerheten ökar inom delar av regionen Mellanöstern, såsom i Egypten, fortsätter förutsättningarna för branschen att vara långsiktigt goda och vi är väl positionerade att fortsätta stödja våra kunder på den föränderliga ICT-marknaden," avslutar Vestberg.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2013/06month13-sv.pdf, alternativt i bifogad fil eller på www.ericsson.com/investors

Ericsson inbjuder till presskonferens för media, analytiker och investerare onsdagen den 18 juli kl 9.00, i "Ericsson Studio", Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 15.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/broadcast_room

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Helena Norrman, Senior Vice President, Communications
Telefon: 010-719 34 72
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post: investor.relations@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post: investor.relations@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post: media.relations@ericsson.com  

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. nr: 556016-0680
Torshamnsgatan 23
164 83 Stockholm
Tel: 010-719 00 00
www.ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2013 kl 07.30.

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com