Ericsson rapporterar första kvartalet

  Första
kvartalet
Fjärde
kvartalet
SEK miljarder 20111) 20102) För-
ändring
20102) För-
ändring
Nettoomsättning 53,0 45,1 17% 62,8 -16%
Bruttomarginal 38,5% 38,5% - 36,6% -
EBITA-marginal
exkl joint ventures
14,1% 12,8% - 15,3% -
Rörelseresultat
exkl joint ventures
6,3 4,5 39% 8,4 -25%
Rörelsemarginal
exkl joint ventures
11,9% 10,1% - 13,4% -
Ericssons resultat-
andelar i joint ventures
-0,5 -0,3 - -0,3 -
Resultat efter
finansiella poster
5,8 4,1 41% 7,8 -26%
Periodens resultat 4,1 1,3 220% 4,4 -7%
Vinst per aktie efter
utspädning, SEK
1,27 0,39 - 1,34 -
Vinst per aktie efter
utspädning, exkl. av- och
nedskrivningar av förvärvade
immateriella tillgångar, SEK
1,52 0,87 75% 1,65 -8%
Justerat kassaflöde
från rörelsen 3)
-2,1 3,0 - 16,2 -
Kassaflöde från rörelsen -2,9 2,3 - 15,2 -

1) Alla siffror för 2011 är inkl. omstruktureringskostnader

2) Alla siffror för 2010, exkl. vinst per aktie, periodens resultat samt kassaflöde från rörelsen, är exkl. omstruktureringskostnader. För detaljer, se sektionen om omstruktureringar under Finansiella rapporter och Övrig information

3) Kassaflöde från rörelsen exkl. utbetalningar som gjorts för omstruktureringar

"Koncernens försäljning ökade med 17% jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av fortsatt stark efterfrågan på mobilt bredband och framför allt av multistandard-radiobasstationen RBS 6000", säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Försäljningen för jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och valutasäkringar, ökade med 25% jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoresultatet förbättrades från SEK 1,3 miljarder till SEK 4,1 miljarder framför allt till följd av en högre lönsamhet inom sementet Networks. Kassaflödet uppgick till SEK -2,9 (2,3) miljarder under kvartalet, påverkat av en högre andel pågående projekt i regionerna och en fortsatt ökning av produktionen.

Den ökade försäljningen drevs av segmentet Networks där intäkterna växte med 35% jämfört med samma kvartal föregående år med en EBITA-marginal på 20%. Den starka efterfrågan på mobilt bredband resulterade i att fem av tio regioner visade tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år. Länder med extra stark tillväxt var USA, Indien, Japan, Korea och Ryssland. Kina har haft fortsatt god utveckling inom 2G.

Segmentet Global Services minskade sin försäljning med -4% jämfört med samma kvartal föregående år, framför allt på grund av valutakurseffekter. I lokala valutor växte Professional Services med 3%. EBITA-marginalen minskade till 7% under kvartalet, framför allt på grund av lägre lönsamhet inom Network Rollout. Verksamheten inom Managed Services var oförändrad jämfört med första kvartalet 2010, men växte i lokala valutor med 11% jämfört med samma kvartal föregående år till följd av ett antal mindre nya kontrakt. Segmentet Multimedias försäljning var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år, medan EBITA-marginalen minskade till -7%, framför allt på grund av produktmixen. Våra joint ventures visade varierande resultat. Sony Ericsson bidrog med en vinst före skatt om SEK 0,1 miljarder, medan ST-Ericssons förlust uppgick till SEK -0,6 miljarder.

Försäljningen under det första kvartalet påverkades inte av den förödande jordbävningen och tsunamin i Japan. Vår globala leveranskedja av komponenter är delvis beroende av Japan och vi förväntar oss leveransförseningar av vissa produkter. Vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att mildra effekterna och säkerställa att vi minskar påverkan för våra kunder. Dessa åtgärder innefattar att hitta och integrera alternativa komponenter i våra produkter, såväl som att öka volymer med andra leverantörer. Påverkan kommer också att bero på Japans allmänna återhämtning, men vår bedömning är att vi kommer att klara av att leverera merparten av dessa volymer innan utgången av det tredje kvartalet 2011.

Under 2010 har vi fortsatt stärka vår marknadsandel inom 3G och åtminstone behållit vår marknadsandel på mer än 50% inom 4G/LTE. Trots att GSM kommer att finnas kvar under många år kommer vi att se merparten av investeringarna skifta mot 3G/WCDMA och 4G/LTE. Vi ökade vår marknadsandel inom Services och fortsätter att vara den ledande leverantören inom vår industri", avslutar Hans Vestberg.

Finansiell översikt

Resultat och kassaflöde

Försäljningen under kvartalet uppgick till SEK 53,0 (45,1) miljarder, en ökning med 17% jämfört med samma kvartal föregående år och en minskning med -16% jämfört med föregående kvartal. Försäljningen för jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och valutasäkringar, ökade med 25% jämfört med samma kvartal föregående år.

En engångsintäkt om SEK 0,3 miljarder från försäljningen av patent påverkade försäljningen och marginalen positivt under det första kvartalet. Rapporterade siffror för det första kvartalet 2010 exkluderar omstruktureringskostnader om SEK 2,2 miljarder, medan rapporterade siffror för det första kvartalet 2011 inkluderar omstruktureringskostnader om SEK 0,4 miljarder.

Bruttomarginalen var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till 38,5% (38,5%), en ökning från 36,6% föregående kvartal. Affärsmixen från den andra halvan av 2010 med expansioner och uppgraderingar har fortsatt under kvartalet. Detta har i kombination med en stark försäljning inom segmentet Networks och fortsatta effektiviseringsvinster, påverkat bruttomarginalen positivt.

Volymerna av 3G i Indien var höga, vilket påverkade marginalen negativt. Den negativa påverkan på marginalen av nätmoderniseringsprojekt, vilket vi indikerade i det fjärde kvartalet 2010, har delvis inträffat under kvartalet.

Kostnader för FoU uppgick till SEK 8,0 (7,3) miljarder, en ökning med 10% jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen är ett resultat av högre planerade investeringar inom radio, såsom TD-LTE och IP, samt förvärvet av LG-Ericssons verksamhet. Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till SEK 6,4 (5,9) miljarder, en ökning med 10% jämfört med samma kvartal föregående år, vilket motsvarar 12% av försäljningen. Detta beror framför allt på den förvärvade verksamheten LG-Ericsson samt en växande andel tester av LTE. De totala rörelseomkostnaderna uppgick till SEK 14,4 (13,1) miljarder.

Övriga rörelseintäkter och rörelseomkostnader var oförändrade om SEK 0,3 (0,3) miljarder under kvartalet.

Rörelseresultatet, exklusive joint ventures, ökade med 39% till SEK 6,3 (4,5) miljarder i kvartalet. Rörelsemarginalen förbättrades till 11,9% (10,1%) jämfört med samma kvartal föregående år, framför allt på grund av volymökningen.

Ericssons resultatandelar i joint ventures, före skatt, uppgick till SEK -0,5 (-0,3) miljarder jämfört med SEK -0,3 miljarder i det fjärde kvartalet 2010. Sony Ericsson bidrog med en vinst om SEK 0,1 miljarder, medan ST-Ericssons förlust uppgick till SEK -0,6 miljarder.

Finansnettot var SEK 0,0 (-0,2) miljarder i kvartalet. Finansnettot förbättrades något jämfört med föregående kvartal från SEK -0,3 miljarder till följd av högre kortfristiga räntor och en större kassa.

Periodens resultat uppgick till SEK 4,1 (1,3) miljarder. Förbättringarna kommer sig främst av en ökad försäljningsvolym och högre lönsamhet inom Networks.

Vinsten per aktie var SEK 1,27 (0,39) under kvartalet. Vinsten per aktie exklusive av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar var SEK 1,52 (0,87) för det första kvartalet.

Justerat kassaflöde från rörelsen uppgick till SEK -2,1 (3,0) miljarder i kvartalet. Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK -2,9 (2,3) miljarder, huvudsakligen på grund av ökningar i varulagret och en betalning om SEK 1,1 (0,9) miljarder till pensionsstiftelser. Utbetalningar för omstruktureringskostnader uppgick under kvartalet till SEK 0,8 (0,7) miljarder. Utbetalningar om SEK 2,5 miljarder återstår.

 

Balansräkning och andra nyckeltal

SEK miljarder  31 mar
2011
31 dec
2010
30 sep
2010
30 jun
2010
31 mar
2010
Nettokassa 48,2 51,3 35,7 25,8 38,5
Totala räntebärande
skulder och
pensionsavsättningar
34,8 35,9 40,4 41,8 39,3
Kundfordringar 60,6 61,1 57,8 69,4 62,7
Genomsnittlig kredittid
för kundfordringar, dagar
101 88 109 133 117
Lager 32,1 29,9 30,3 29,4 24,1
   Varav regionlager 21,1 18,7 19,1 18,3 14,0
   Omsättnings-
hastighet, dagar
87 74 82 81 75
Genomsnittlig kredittid
för leverantörsskulder, dagar
70 62 62 61 59
Riskexponering för
kundfinansiering, netto
4,2 4,4 3,5 3,1 2,9
Avkastning på
sysselsatt kapital
13% 10% 8% 6% 5%
Soliditet 53% 52% 52% 51% 53%


Kundfordringarna minskade med SEK 0,5 miljarder jämfört med föregående kvartal till SEK 60,6 (61,1) miljarder till följd av den starka kronan och en inte lika stor nedgång i säsongsrelaterad försäljning. Genomsnittlig kredittid för kundfordringar minskade från 117 till 101 dagar jämfört med samma kvartal föregående år och är ett resultat av en högre försäljning samt goda kundbetalningar.

Lagret ökade jämfört med föregående kvartal med SEK 2,2 miljarder till SEK 32,1 (29,9) miljarder.
Lagerökningen jämfört med samma kvartal föregående år är en följd av en högre andel pågående projekt i regionerna och en fortsatt omställning för att öka produktionen. Lageromsättningshastigheten ökade från
74 till 87 dagar.

Goodwill minskade med SEK 1,4 miljarder till 25,8 (27,2) miljarder på grund av en starkare krona.

Kassa, likvida medel och kortfristiga investeringar uppgick till SEK 83,0 (87,2) miljarder. Nettokassan minskade
med SEK 3,1 miljarder jämfört med föregående kvartal till SEK 48,2 (51,3), framför allt på grund av ett negativt kassaflöde.

Under kvartalet utnyttjades avsättningar om cirka SEK 1,1 miljarder, av vilka SEK 0,8 miljarder hänförde sig till omstruktureringar. Nya avsättningar om SEK 1,3 miljarder gjordes, av vilka SEK 0,1 miljarder hänförde sig till omstruktureringar. SEK 0,1 miljarder löstes upp. Avsättningarna kommer att variera över tid beroende på affärs-
och marknadsmix såväl som teknologiskiften.

Antalet anställda uppgick vid kvartalets slut till totalt cirka 91 500 (86 500), en ökning om 1 200 anställda från den
31 december 2010. Under kvartalet anslöt sig omkring 300 personer till Ericsson genom förvärv och omkring 1 000 personer tillkom genom tjänsteverksamheten, framför allt i Brasilien, Indien och Kina. Den huvudsakliga reduktionen av anställda genomfördes i länder i Västeuropa.

Resultat per segment

Networks

  Första
kvartalet
Fjärde
kvartalet
SEK miljarder 20111) 20102) För-
ändring
20102) För-
ändring
Networks
nettoomsättning
33,2 24,7 35% 36,4 -9%
EBITA-marginal3) 20% 16% - 18% -
Rörelsemarginal 17% 12% - 16% -

1) Alla siffror för 2011 är inkl. omstruktureringskostnader

2) Alla siffror för 2010 är exkl. omstruktureringskostnader

3) EBITA - vinst före räntenetto, skatter samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar

Networks försäljning uppgick till SEK 33,2 (24,7) miljarder under kvartalet. Ökningen om 35% jämfört med samma kvartal föregående år är en effekt av stark försäljning inom mobilt bredband. Försäljningen påverkades negativt av en stark krona. Försäljningen minskade med -9% jämfört med föregående kvartal.

Försäljningen av multistandard-radiobasstationen RBS 6000 var fortsatt hög, vilken den även var för kärnnät, IP-routrar samt för mikrovågsbaserad backhaul. CDMA och GSM visade på stark tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år och LG-Ericsson presterade väl också under detta kvartal. Efterfrågan på GSM är framför allt driven av kapacitetsbehov i länder som Kina och Indien. I Kina används GSM/EDGE också som alternativ täckning för mobilt bredband.

Under kvartalet ökade EBITA-marginalen till 20% (16%) jämfört med samma kvartal föregående år och från 18% i föregående kvartal. Ökningen drevs av ökade volymer, affärsmixen med nätexpansioner och nätuppgraderingar samt fortsatta effektivitetsvinster.

I Europa kommer de erhållna kontrakten för nätmoderniseringar uppskattningsvis ge oss en ökning av marknadsandelen om tre procentenheter på den kombinerade 2G- och 3G-marknaden.

Global Services

  Första
kvartalet
Fjärde
kvartalet
SEK miljarder 20111) 20102) För-
ändring
20102) För-
ändring
Global Services
nettoomsättning
17,4 18,1 -4% 22,9 -24%
   Varav Professional
Services
12,6 13,3 -5% 16,7 -25%
          Varav
Managed Services
4,9 4,9 1% 5,4 -8%
   Varav
Network Rollout
4,9 4,8 0% 6,2 -21%
EBITA-marginal3) 7% 12% - 13% -
   Varav
Professional Services
13% 16% - 16% -
Rörelsemarginal 7% 11% - 12% -
   Varav
Professional Services
12% 15% - 15% -

1) Alla siffror för 2011 är inkl. omstruktureringskostnader

2) Alla siffror för 2010 är exkl. omstruktureringskostnader

3) EBITA - vinst före räntenetto, skatter samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar

Global Services försäljning uppgick under kvartalet till SEK 17,4 (18,1) miljarder, vilket är en minskning med -4% jämfört med samma kvartal föregående år och med -24% jämfört med föregående kvartal. Minskningen jämfört
med samma kvartal föregående år är primärt ett resultat av valutakurseffekter.

Professional Services försäljning uppgick till SEK 12,6 (13,3) miljarder under kvartalet, vilket är en minskning med -5% jämfört med samma kvartal föregående år och med -25% jämfört med föregående kvartal, negativt påverkad
av en låg andel integrationsprojekt. Managed Services försäljning ökade med 1% till SEK 4,9 (4,9) miljarder jämfört med samma kvartal föregående år och minskade med -8% jämfört med föregående kvartal. Valutajusterad försäljning inom Professional Services ökade med 3% och Managed Services försäljning ökade med 11%. Efterfrågan på Managed Services och projekt för omställningar inom OSS/BSS var fortsatt hög.

Försäljningen inom Network Rollout uppgick under kvartalet till SEK 4,9 (4,8) miljarder, vilket är i samma nivå jämfört med samma kvartal föregående år och en minskning med -21% jämfört med föregående kvartal. Då Network Rollout vanligen släpar efter försäljningen av utrustning med 6-9 månader, påverkades försäljningen negativt av komponentbristen som drabbade hela industrin under 2010.

EBITA-marginalen för Global Services minskade under kvartalet, både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal. Minskningen kommer sig av en förlust inom Network Rollout till följd av stora utbyggnationer av 3G i Indien med låga marginaler och effekter av begränsningarna i leveranskedjan under 2010.

EBITA-marginalen för Professional Services minskade till 13% (16%) jämfört med samma kvartal föregående år
och jämfört med föregående kvartal. Anledningen är en lägre andel affärer inom produktnära systemintegration och
en negativ påverkan om en procentenhet från omstruktureringar under det första kvartalet.

Under kvartalet skrevs nio nya kontrakt inom Managed Services, av vilka fem var förlängningar eller utökningar.

Ericsson ansvarar för support av nät med mer än två miljarder abonnenter världen över. Det totala antalet abonnenter i nät där driften sköts av Ericsson uppgår till fler än 800 miljoner, av vilka 450 miljoner avser renodlade kontrakt för drift av näten och 350 miljoner avser underhåll av näten.

Multimedia

  Första
kvartalet
Fjärde
kvartalet
SEK miljarder 20111) 20102) För-
ändring
20102) För-
ändring
Multimedia
nettoomsättning
2,3
2,3
-1% 3,5 -34%
EBITA-marginal3) -7% -5% - 16% -
Rörelsemarginal -15% -13% - 11% -

1) Alla siffror för 2011 är inkl. omstruktureringskostnader

2) Alla siffror för 2010 är exkl. omstruktureringskostnader

3) EBITA - vinst före räntenetto, skatter samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar

Försäljningen inom Multimedia minskade med -1% jämfört med samma kvartal föregående år och med -34% jämfört med föregående kvartal. Försäljningen av multimedia brokering (IPX) och revenue management var god, men försäljningen av TV-lösningar var svagare. EBITA-marginalen uppgick till -7% (-5%) på grund av lägre volymer samt produktmixen, men uppvägdes något av lägre rörelseomkostnader.

Sony Ericsson

  Första kvartalet Fjärde kvartalet
EUR miljoner 2011 2010 Förändring 2010 Förändring
Antal levererade enheter (miljoner) 8,1 10,5 -23% 11,2 -28%
Genomsnittligt försäljningspris (EUR) 141 134 5% 136 4%
Nettoomsättning 1 145 1 405 -19% 1 528 -25%
Bruttomarginal 33% 31% - 30% -
Rörelsemarginal 2% 1% - 3% -
Resultat före skatt 15 18 - 35 -
Resultat före skatt exklusive omstruktureringskostnader 15 21 - 39 -
Periodens resultat 11 21 - 8 -
Kassaflöde från rörelsen -353 -94 - -128 -


Sony Ericsson genomför sin strategi att växa inom segmentet för smartphones och under kvartalet bestod drygt 60% av försäljningen av smartphones. På grund av jordbävningen i Japan upplever bolaget vissa störningar i sin leveranskedja.

Kassaflödet från rörelsen var under kvartalet negativ om EUR 353 miljoner, framför allt på grund av uppbyggnad av varulager. Nya externa lån om EUR 375 miljoner togs under kvartalet, vilket resulterar i lån om totalt EUR 604 miljoner per den 31 mars 2011. Den totala kassabehållningen uppgick till EUR 599 miljoner. Moderbolaget Telefonaktiebolaget LM Ericssons garantier till Sony Ericsson Mobile Communications AB uppgick i kvartalet till SEK 2,0 (1,1) miljarder.

Sony Ericsson uppskattar att bolagets markandsandel för smartphones var omkring 5% i antal enheter och omkring 3% i värde.

Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK 0,1 (0,1) miljarder i kvartalet.

ST-Ericsson

  Första
kvartalet
Fjärde
kvartalet
USD miljoner 2011 2010 För-
ändring
2010 För-
ändring
Nettoomsättning 444 606 -27% 577 -23%
Justerat
rörelseresultat 1)
-149 -114 - -119 -
Rörelseresultat -178 -164 - -171 -
Nettoresultat -178 -154 - -177 -

1) Rörelseresultat justerad för avskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och omstruktureringskostnader

Bolaget befinner sig i ett skifte från äldre till nya produkter. Minskningen i äldre produkter var högre än väntat under kvartalet. Det är avgörande för företagets långsiktiga värde att omställningen till de nya produkterna och leveranserna till kunderna blir framgångsrikt.

Rörelseförlusten ökade jämfört med föregående kvartal framför allt på grund av lägre försäljningsvolymer. Bolaget vidtar fler åtgärder för att öka den interna effektiviteten i produktutvecklingen och för att ytterligare sänka kostnaden inom försäljning och administration.

Nettokassan var per den 31 mars 2011 negativ om USD -195 (-82) miljoner. ST-Ericsson förväntar sig en nedgång i försäljningen under det andra kvartalet, jämfört med det första kvartalet, framför allt på grund av nedgången i äldre produkter. Vid slutet av kvartalet hade ST-Ericsson utnyttjat en kortfristig kreditfacilitet om USD 234 miljoner som moderbolagen tillhandahållit till lika delar. Ericsson står fast vid sitt åtagande att stötta ST-Ericsson ekonomiskt i att upprätta sin nya produktportfölj.

ST-Ericsson rapporterar enligt US GAAP. Ericssons andel av ST-Ericssons resultat före skatt, justerat till IFRS, var SEK -0,6 (-0,5) miljarder i kvartalet.

Regional översikt

  Första kvartalet Fjärde kvartalet
Nettoomsättning, SEK miljarder 2011 2010 Förändring 2010 Förändring
Nordamerika 13,2 9,5 39% 14,1 -6%
Latinamerika 4,0 4,0 1% 6,1 -34%
Nordeuropa och
Centralasien
3,4 2,3 46% 4,8 -30%
Väst- och
Centraleuropa
4,8 5,2 -8% 5,9 -19%
Medelhavs-
området
4,8 5,1 -5% 6,9 -31%
Mellanöstern 3,1 3,9 -22% 4,6 -34%
Afrika söder
om Sahara
2,2 2,4 -9% 2,0 9%
Indien 3,2 2,3 38% 2,8 11%
Kina och
Nordostasien
8,6 5,0 74% 9,5 -9%
Sydostasien och
Oceanien
3,1 3,5 -12% 3,9 -21%
Övrigt 2,6 1,9 37% 2,2 25%
Totalt 53,0 45,1 17% 62,8 -16%


I Nordamerika
ökade försäljningen med 39% jämfört med samma kvartal föregående år och minskade med -6% jämfört med föregående kvartal, negativt påverkad av en stark krona. Tillväxten i regionen drevs av fortsatt ökning av datatrafik. Kapacitetsexpansioner genomförs genom tillägg av såväl ny hårdvara som uppgradering av mjukvara samt relaterade tjänster. Sedan iOS och Android-baserade terminaler har introducerats på marknaden har dessa blivit primära drivkrafter för trafiktillväxten. Dessutom kommer terminaler med LTE-anslutning att utvecklas under 2011.

I Latinamerika ökade försäljningen med 1% jämfört med samma kvartal föregående år och minskade med -34% jämfört med föregående kvartal. Efterfrågan på mobilt bredband ökar i regionen, vilket drivs av ökad datatrafik i mobilnäten. Samtidigt pågår nätexpansionsprojekt på landsbygden, vilket ökar efterfrågan på röstrelaterade produkter och tjänster. Tester av LTE pågår över hela regionen.

I Nordeuropa och Centralasien ökade försäljningen med 46% jämfört med samma kvartal föregående år och minskade med -30% jämfört med föregående kvartal. Ökningen jämfört med samma kvartal föregående år kommer sig framför allt av utbyggnation av täckning för mobilt bredband i Ryssland där uppgången i mobil datatrafik visar på tresiffriga tillväxttal. Ryssland utvecklades starkt också under det första kvartalet, drivet av nätutbyggnationer med stora operatörer som Vimpelcom och MTS.

I Väst- och Centraleuropa minskade försäljningen med -8% jämfört med samma kvartal föregående år och -19% jämfört med föregående kvartal, till följd av försiktiga investeringar hos de stora mobiloperatörerna som förbereder sig för nätmoderniseringsprojekt. Byggnation av multistandard-radiobasstationer har påbörjats som en del av det nätmoderniseringsprogram som Ericsson levererar till Telefónica O2 UK samtidigt med den fortsatta leveransen av infrastruktur för kärnnätet. I Tyskland fortsätter utbyggnationen av LTE för Vodafone.

I Medelhavsområdet minskade försäljningen med -5% jämfört med samma kvartal föregående år och med -31% jämfört med föregående kvartal, negativt påverkad av de politiska oroligheterna i Nordafrika såväl som den allmänna ekonomiska situationen i Spanien, Portugal och Grekland. Moderniseringsprojekt har påbörjats i Spanien och Italien. Managed Services utvecklades positivt under kvartalet genom nya och förlängda kontrakt i Spanien. Anbud för 4G/LTE-spektrum har eller kommer snart att initieras i Spanien, Portugal och Italien.

I Mellanöstern minskade försäljningen med -22% jämfört med samma kvartal föregående år och med -34% jämfört med föregående kvartal, påverkad av den oroliga politiska situationen i regionen. 2G minskade under kvartalet, medan försäljning av mobilt bredband fortsatte att öka över hela regionen. Volymer för mobilt bredband är nu nästan på samma nivå som för 2G. 4G/LTE förväntas byggas ut i delar av Gulfregionen senare under året. Managed Services ökade både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal, medan revenue management, konsulttjänster och systemintegration samt network rollout hade ett svagt kvartal.

I Afrika söder om Sahara minskade försäljningen med -9% jämfört med samma kvartal föregående år, men ökade med 9% jämfört med föregående kvartal. Förbättringen jämfört med föregående kvartal kommer sig framför allt på grund av expansioner inom 2G. Services hade ett svagare kvartal med anledning av försenade leveranser, vilket påverkade network rollout, samt den fortsatt svaga utvecklingen för revenue management.

I Indien ökade försäljningen med 38% jämfört med samma kvartal föregående år och med 11% jämfört med föregående kvartal. Tillväxten drevs av 3G-utbyggnationer samt att jämförelse görs med låga investeringsnivåer under första halvan av 2010 då man avvaktade 3G-licenser. Licensinnehavarna för trådlös mobil access, BWA, är i färd att fatta beslut om leverantör för sina TD-LTE-nät där initiala nätutbyggnationer förväntas senare under året.

I Kina och Nordostasien ökade försäljningen med 74% jämfört med samma kvartal föregående år och minskade med -9% jämfört med föregående kvartal. Ökningen jämfört med samma kvartal föregående år beror framför allt på tillväxten på mobilt bredband i Japan, 2G-expansioner i Kina samt adderad försäljning från LG-Ericsson. I Japan har datatrafiken fördubblats över de senaste 18 månaderna och i Korea har den ökat elva gånger under de senaste tolv månaderna. Ericsson är en av de valda leverantörerna för en storskalig test av TD-LTE med China Mobile.

I Sydostasien och Oceanien minskade försäljningen med -12% jämfört med samma kvartal föregående år och med -21% jämfört med föregående kvartal. Operatörernas investeringar i mobilt bredband har ännu inte kompenserat för nedgången i försäljning av 2G. Mobila datatjänster har olika mognadsnivåer över regionen. Datatrafiken växer dock i både volym och antal abonnenter. Multimedia visade på god utveckling under kvartalet genom de första försäljningarna av lösningar för revenue management för datatrafik.

I Övrigt ingår till exempel försäljning för inbyggnadsmoduler, kabelverksamheten, kraftmoduler liksom patent- och licensrättigheter.

Marknadsutveckling

Angivna tillväxtsiffror är baserade på Ericssons egna och andra aktörers marknadsuppskattningar

Marknaden för mobil infrastruktur

Den globala marknaden för mobil infrastruktur minskade något i ensiffriga tal mätt i USD under 2010. Under det tredje kvartalet 2010 förbättrades villkoren på marknaden och tillväxten ökade under det fjärde kvartalet 2010.

Ericssons marknadsandel på mobil infrastruktur, inklusive förvärvet av Nortel, ökade under 2010 mätt i USD. Verksamheten inom CDMA som förvärvades av Nortel ökade också sin marknadsandel mätt i USD, vilket drevs på av en stark efterfrågan på mobilt bredband i Nordamerika. Dessutom ökade Ericsson sin andel under 2010 inom WCDMA/HSPA mätt i antalet radiobasstationer och stärkte sin ledande position inom 4G/LTE. På grund av komponentbristen som drabbade hela industrin 2010 kunde Ericsson inte fullt ut möta efterfrågan på GSM. Leveranserna kom dock ifatt under det första kvartalet 2011 och Ericsson ser att bolaget åtminstone har behållit sin marknadsandel inom GSM.

Tillväxten inom datatrafik i mobila och fasta nät driver behovet av högre kapacitet inom områden som backhaul, aggregering, transport och routing baserat på IP- och Ethernetteknologier. Med fokus på förbättrad nätkvalitet och effektivitet blir det allt viktigare för operatörerna att kunna hantera stora datamängder med bibehållen kvalitet. Det möjliggör för operatörerna att leverera premiumkvalitet och differentierade tjänsteerbjudanden till slutanvändarna. Detta driver även efterfrågan på tjänster som ökar operatörernas effektivitet, såsom konsulttjänster inklusive optimering av nät, systemintegration och managed services.

Marknaden för telekomtjänster

Den globala marknaden för telekomtjänster visade på positiv tillväxt i storleken låga ensiffriga tal mätt i USD under 2010 vilket framför allt drevs av en fortsatt stark tillväxt inom managed services. Operatörernas fokus på effektivitet driver intresset för att utforska nya affärsmodeller som managed operations, network sharing och network IT transformation. Uppskattningar visar att endast omkring 35-40% av den adresserbara kostnaden för operatörerna att driva sina nät spenderas externt på telecom services, vilket medger stora fortsatta möjligheter framför allt inom managed services.

Drivkrafter för slutanvändare

Den globala mobilpenetrationen är 79% och antalet mobilabonnemang har nått 5,5 miljarder. Indien och Kina stod för omkring 48% av det uppskattade nettotillskottet om 190 miljoner abonnemang under det första kvartalet, vilket adderade omkring 65 respektive 30 miljoner abonnemang. Indonesien och Vietnam var de tredje respektive fjärde största länderna sett till nettotillskott. Indien har nu passerat 800 miljoner abonnemang och i USA finns det nu fler än 300 miljoner abonnemang.

De globala abonnemangen för fast bredbandsaccess växte med 14 miljoner nya abonnemang och nådde 523 miljoner under det fjärde kvartalet 2010, framför allt drivet av stark tillväxt inom DSL i Kina. DSL representerar
mer än 60% av alla fasta bredbandsabonnemang.

  Enhet Första
kvartalet
Helår Ericssons
 prognos
    2010 2011 Förändring 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mobil-
abonnemang
Miljarder 4,8 ~5,5 ~16% 2,7 3,3 4,0 4,6 ~5,3 ~6,1
Nettotillskott Miljoner 160 ~190 ~17% 500 620 660 640 ~720 ~730
Mobilt bredband 1)  Miljoner 420 ~670 ~57% 55 130 220 370 600 ~1 000
Nettotillskott Miljoner 50 70 ~35% 30 70 90 160 ~320 ~450

1) Mobilt bredband inkluderar telefoner och mobila PC för teknologierna: HSPA, LTE, CDMA2000 EVDO, TD-SCDMA och WiMax

Ericssons mätningar i kommersiella nät visar att den globala trafiken för mobil data mer än fördubblades under 2010 och att mobil datatrafik förväntas att närapå dubbleras årligen under de kommande åren, vilket drivs på av anslutning dygnet runt och slutanvändarnas efterfrågan på kapacitet. Ett ökat antal terminaler såsom smartphones, läs- och surfplattor samt laptops kommer att påverka trafiken framgent. Förväntningarna på trafikutvecklingen kan förändras väsentligt vid införande av tariffer eller pristak för att styra användarnas beteende.

För att möta den ökade efterfrågan på mobila datatjänster byggs mobilnäten ut över hela världen och WCDMA-nät täcker nu mer än 35% av världens befolkning. Nästan samtliga av dessa nätverk har också lanserat HSPA. För tillfället har fler än 65% av alla kommersiella HSPA-nät i alla fall delvis uppgraderats till en högsta hastighet om åtminstone 7,2 Mbps. Operatörerna uppgraderar kontinuerligt till högre hastigheter och omkring 6% av alla HSPA-nät har lanserat den högsta tillgängliga hastigheten för HSPA på 42 Mbps, den i dag högsta tillgängliga kommersiella hastigheten på HSPA. I tillägg har Ericsson som första leverantör demonstrerat 84 och 168 Mbps baserat på kommersiell nätutrustning. Att bygga ut täckningen för att nå fler av de återstående 65 procenten, tillgängligheten till prisvärda telefoner, såväl som efterfrågan på mobila internettjänster, driver en fortsatt stark efterfrågan på HSPA.

Mobilt bredband med prisplaner på flera nivåer är nu en realitet då några mobiloperatörer har introducerat segmenterade prisplaner som baseras på volym, tid eller hastighet, istället för abonnemang med obegränsad datatrafik till ett fast pris. Segmenterade prisplaner för datatrafik avser attrahera en bred målgrupp av dataanvändare samt differentiera erbjudandet för att maximera dataintäkterna och att öka tjänsteintäkterna. Många operatörer på mogna marknader för mobilt bredband har i dag mer än väl vägt upp för nedgången i rösttjänster, vilket inte är ovanligt på mogna marknader, med ökade intäkter från data.

En smartphone genererar i snitt ungefär 10 gånger mer trafik jämfört med en vanlig mobiltelefon, medan en PC med mobilt bredband genererar 100 gånger mer trafik än en mobiltelefon. Det finns indikationer på ett trafikmönster per smartphone-användare i USA som ligger över snittet, men trafikprofilen för användarna varierar stort mellan nät och geografiska marknader.

Årliga investeringar i nät för radioaccess baserat på WCDMA/HSPA passerade investeringarna i GSM under 2009, åtta år efter introduktionen av 3G i Västeuropa. Det kommer att vara den dominerande accessteknologin under många år framöver, sett till globala investeringar, trots det faktum att 4G/LTE nu byggs ut och lanseras. Samexistensen av GSM, WCDMA/HSPA, CDMA2000 och 4G/LTE och utökat antal frekvensband bereder vägen för investeringar i multistandardlösningar och nätmoderniseringar.

INFORMATION om moderbolaget

Resultat efter finansiella poster uppgick till SEK 3,1 (-0,6) miljarder. Ökningen av finansnettot jämfört med samma kvartal föregående år kommer sig främst av interna utdelningar inom koncernen. Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för året inkluderar: minskad kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar om SEK 2,2 miljarder samt minskade kort- och långfristiga skulder till dotterbolag om SEK 1,8 miljarder. Vid kvartalets slut uppgick kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar till SEK 69,4 (71,6) miljarder. Lånegarantier till Sony Ericsson Mobile Communications AB uppgår till SEK 2,0 (1,1) miljarder och ingår i beloppet för Ansvarsförbindelser. Vid slutet av kvartalet hade ST-Ericsson utnyttjat en kortfristig kreditfacilitet om USD 117 miljoner.

I enlighet med villkoren i programmet för långsiktig rörlig ersättning (LTV) såldes eller tilldelades 2 625 812 egna aktier till anställda i Ericsson under första kvartalet. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 mars 2011 till 70 462 703 B-aktier.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman beslöt, som tidigare informerats och i enlighet med de av styrelsen presenterade förslagen, om en utdelningen om SEK 2,25 per aktie för 2010 med den 18 april 2011 som avstämningsdag för utdelning. Den samlade utdelningen uppgår till SEK 7,2 (6,4) miljarder.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Leif Johansson till ny styrelseordförande och Jacob Wallenberg valdes till ny ledamot i styrelsen där han ersatte Marcus Wallenberg.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om införande av LTV 2011 (långsiktigt rörligt ersättningsprogram), med samma struktur som tidigare program men med nya prestationsmål i resultataktieplanen för högre chefer.

Stämman beslutade också om överlåtelse av aktier för implementeringen av LTV 2011, samt om överlåtelse av aktier för de tidigare beslutade LTV-programmen.

Stämman beslutade också i enlighet med styrelsens förslag om ändring i § 2 i bolagsordningen för att anpassa verksamhetsbeskrivningen till bolagets strategi att expandera verksamheten till nya branschsegment, till exempel myndigheter och företag inom hälsovård, transport, el, värme och vatten samt mobila pengar. För mer detaljer, se www.ericsson.com/investors

Övrig INFORMATION

Slutförande av förvärv av Nortels verksamhet inom Multiservice Switch

Den 11 mars 2011 meddelade Ericsson om slutförande av förvärvet av Nortels Multiservice Switch-verksamhet. Förvärvet ger Ericsson tillgång till en stark produktportfölj och en installerad bas inom datasegmentet och säkrar tillgången av plattformen för den nyligen köpta enheterna inom CDMA och GSM.

Slutförandet av förvärvet följer meddelandet från den 25 september 2010 att Ericsson ingick avtal om förvärv av samtliga av tillgångarna inom Nortels Multiservice Switch-verksamhet.

Förvärv av tillgångar från Telenor Connexion

Den 19 april 2011 meddelade Ericsson förvärvet av Telenor Connexions maskin-till-maskin (M2M) teknologiplattform. Förvärvet ligger i linje med Ericssons ambition att driva marknaden för M2M-kommunikation, där Telenor Connexions teknologi och kunskap adderar värde.

Telenor Connexion blir också den första kunden på Ericssons Device Connetion Platform, en tjänst som möjliggör för operatörer att erbjuda M2M-kommunikation bortom smartphones och laptops.

Förvärvet kräver inte godkännande från myndigheter innan slutföranden, men väl kontraktuella överenskommelser.

Riskbedömning

Ericssons operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer, samt vår strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa negativa effekter, finns beskrivna i årsredovisningen för 2010. Jämfört med riskerna som beskrivs i årsredovisningen för 2010 har inga nya eller förändrade väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Risker och osäkerhetsfaktorer i fokus för moderbolaget och koncernen under det närmaste halvåret inkluderar:

  • Möjliga negativa följder av en fortsatt instabilitet på finansmarknaderna och av ett svagt konjunkturläge på operatörernas investeringsplaner, och på underleverantörers finansiella ställning, till exempel på grund av svårigheter för dem att få lån, eller återhållsamhet bland konsumenterna beträffande utgifter för teletjänster, eller ökad press på oss att tillhandahålla finansiering;
  • Inverkan på bruttomarginaler och/eller sysselsatt kapital av produktmixen i försäljningen i segmentet Networks gällande mjukvara, uppgraderingar, utbyggnad och inbrytningskontrakt;
  • Inverkan på bruttomarginaler av produktmixen i försäljningen i segmentet Global Services gällande proportionen av utbyggnad av nya nät och andel nya managed services-kontrakt med initiala uppstartskostnader;
  • Fortsatt volatil försäljning i segmentet Multimedia eller en förändring i det generella säsongsmönstret vilket kan försvåra möjligheterna att uppskatta framtida försäljning;
  • Effekter av den pågående omstruktureringen i branschen med samgåenden mellan kunder såväl som mellan våra största konkurrenter, kan konsekvenser t ex bli senarelagda operatörsinvesteringar och ökad priskonkurrens;
  • Fluktuationer i växelkurser, särskilt beträffande USD och EUR;
  • Politiska oroligheter och instabilitet på vissa marknader;
  • Effekter på produktion och försäljning på grund av otillräcklig tillgång till material, komponenter, produktionskapacitet och andra viktiga tjänster i rätt tid och på konkurrenskraftiga villkor;
  • Effekter på produktion, försäljning och leveranser från begränsningar av transportmöjligheter till följd av naturkatastrofer.

Ericsson gör affärer i vissa länder som är föremål för handelsrestriktioner eller som vissa investerare fokuserar på. Vi följer noggrant alla relevanta regler och handelsembargon i våra affärer med kunder i sådana länder. Utöver detta arbetar Ericsson världen över i enlighet med koncerndirektiv och policies för affärsetik och uppförande. Våra aktiviteter i dessa länder ska aldrig uppfattas som ett uttryck för att vi stödjer någon specifik regim eller politisk agenda. Vi har aktiviteter i dessa länder huvudsakligen som en följd av att kunder till oss som har verksamhet i flera länder kräver att vi ska kunna stötta dem på samtliga deras marknader.

Stockholm, den 27 april 2011

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Hans Vestberg, VD och koncernchef

Datum för nästa rapport: 21 juli 2011

REVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT

Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för perioden 1 januari till 31 mars 2011. Det är styrelsen och vd som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella information i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella information grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410, Översiktlig granskning av finansiell information utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR SRS. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Internationella Standarder för Revision (ISA) och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 27 april 2011

PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge
Auktoriserad revisor

 

PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2011/3month11-sv.pdf


Ericsson inbjuder till presskonferens för media, analytiker och investerare tisdagen den 27 april kl 9.00, i "Ericsson Studio" bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm.

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/broadcast_room

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

Henry Sténson, Senior Vice President, Communications

Telefon: +46 10 719 4044

E-post: investor.relations@ericsson.com eller media.relations@ericsson.com

Investerare

Åse Lindskog, chef Investerarrelationer
Telefon: 010 719 97 25, 0730 24 48 72
E-post: investor.relations@ericsson.com

Susanne Andersson, Investerarrelationer
Telefon: 010 719 46 31
E-post: investor.relations@ericsson.com

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010 713 39 20
E-post: investor.relations@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010 714 20 39
E-post: investor.relations@ericsson.com

Media

Ola Rembe, presschef
Telefon: 010 719 97 27, 0730 24 48 73
E-post: media.relations@ericsson.com

Corporate Public & Media Relations
Telefon: 010 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. nr: 556016-0680
Torshamnsgatan 23
164 83 Stockholm
Tel: 010 719 00 00
www.ericsson.com 

 

OFFENTLIGGÖRANDE ENLIGT SVENSK LAG

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk
lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april kl 07.30.

Safe Harbor Statement of Ericsson under the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995;

All statements made or incorporated by reference in this release, other than statements or characterizations of historical facts, are forward-looking statements. These forward-looking statements are based on our current expectations, estimates and projections about our industry, management's beliefs and certain assumptions made by us. Forward-looking statements can often be identified by words such as "anticipates", "expects", "intends", "plans", "predicts", "believes", "seeks", "estimates", "may", "will", "should", "would", "potential", "continue", and variations or negatives of these words, and include, among others, statements regarding: (i) strategies, outlook and growth prospects; (ii) positioning to deliver future plans and to realize potential for future growth; (iii) liquidity and capital resources and expenditure, and our credit ratings; (iv) growth in demand for our products and services; (v) our joint venture activities; (vi) economic outlook and industry trends; (vii) developments of our markets; (viii) the impact of regulatory initiatives; (ix) research and development expenditures; (x) the strength of our competitors; (xi) future cost savings; (xii) plans to launch new products and services; (xiii) assessments of risks; (xiv) integration of acquired businesses; (xv) compliance with rules and regulations and (xvi) infringements of intellectual property rights of others.

In addition, any statements that refer to expectations, projections or other characterizations of future events or circumstances, including any underlying assumptions, are forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date hereof and are based upon the information available to us at this time. Such information is subject to change, and we will not necessarily inform you of such changes. These statements are not guarantees of future performance and are subject to risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Therefore, our actual results could differ materially and adversely from those expressed in any forward-looking statements as a result of various factors. Important factors that may cause such a difference for Ericsson include, but are not limited to: (i) material adverse changes in the markets in which we operate or in global economic conditions; (ii) increased product and price competition; (iii) further reductions in capital expenditure by network operators; (iv) the cost of technological innovation and increased expenditure to improve quality of service; (v) significant changes in market share for our principal products and services; (vi) foreign exchange rate or interest rate fluctuations; and (vii) the successful implementation of our business and operational initiatives.

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar