Ericsson rapporterar första kvartalet 2013

Sammanfattning av första kvartalet

  • Försäljningen i kvartalet uppgick till SEK 52,0 miljarder. Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter och valutasäkringar ökade med 7% jämfört med samma kvartal föregående år och minskade -19% jämfört med föregående kvartal.
  • Rörelseresultatet, inklusive joint ventures, var SEK 2,1 miljarder, rörelsemarginalen var 4,0%. Exklusive omstruktureringskostnader hänförliga till neddragningarna av verksamheten i Sverige om SEK 1,4 miljarder, upgick rörelsemarginalen till 6,7%. Förra årets marginal om 17,8% påverkades positivt av vinsten från avyttringen av Sony Ericsson på SEK 7,7 miljarder.
  • Periodens resultat uppgick till SEK 1,2 (8,8) miljarder.
  • Vinst per aktie efter utspädning var SEK 0,37 (2,76). Vinst per aktie (ej IFRS) var SEK 0,99 (3,14).
  • Kassaflöde från rörelsen var SEK -3,0 miljarder främst orsakat av ökat rörelsekapital.
  • Nettokassan minskade med SEK -6,3 miljarder, jämfört med samma kvartal föregående år, till SEK 32,2 miljarder, huvudsakligen beroende av negativt kassaflöde från rörelsen och omklassificering av särskild svensk löneskatt om SEK 1,8 miljarder från Övriga kortfristiga skulder till Pensionsskulder.

SEK miljarder 

Kv 1
2013 
Kv 1
20122)
Förändring Kv 4
2012
Förändring
Nettoomsättning 52,0 51,0 2% 66,9 -22%
Varav Networks 28,1 27,3 3% 35,3 -20%
Varav Global Services 21,5 20,6 4% 28,0 -24%
Varav Support Solutions 2,4 3,0 -19% 3,6 -33%
Bruttomarginal 32,0% 33,3% - 31,1% -
Rörelseresultat exklusive joint venture 2,1 10,5 -80% 4,8 -55%
Rörelsemarginal exklusive joint venture 4,1% 20,6% - 7,1% -
Varav Networks 6% 6% - 8% -
Varav Global Services 3% 6% - 6% -
Varav Support Solutions -1% -1% - 8% -
Rörelseresultat inklusive joint venture 2,1 9,1 -77% -3,8 -
Rörelsemarginal inklusive joint venture 4,0% 17,8% - -5,7% -
Periodens resultat 1,2 8,8 -86% -6,3 -
Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,37 2,76 -87% -1,99 -
Vinst per aktie (ej IFRS), SEK1)   0,99 3,14 -68% -1,40 -
Kassflöde från rörelsen -3,0 0,7 - 15,7 -
Nettokassa vid periodens slut 32,2 37,1 -13% 38,5 -16%
1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. omstruktureringar samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar.
2) Första kvartalet 2012 inkluderar en vinst från avyttringen av Sony Ericsson om SEK 7,7 miljarder.

KOMMENTAR FRÅN HANS VESTBERG, VD OCH KONCERNCHEF

"Försäljningen i kvartalet visade positiv utveckling med en tillväxt om 2% jämfört med samma kvartal föregående år, detta trots den negativa valutakursutvecklingen. Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter och valutasäkringar, ökade med 7%", säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson.

"Försäljningsökningen kommer främst från Networks och installationstjänster, till följd av hög projekt-aktivitet i framförallt Europa och Nordamerika. Nordamerika fortsatte att vara den starkaste regionen med en tillväxt på 23% trots nedgången inom CDMA. Nordostasien hade ett utmanande kvartal med lägre försäljning i Sydkorea som fortfarande är en av de mest avancerade marknaderna för LTE, men utan den parallella 3G-utbyggnaden som gjordes under första kvartalet 2012.Regionen har även påverkats av fortsatt strukturell minskning av GSM-investeringar i Kina och valutakurseffekter i Japan.

Vi ser en fortsatt god utveckling inom de områden som har starkast underliggande tillväxt. Inom managed services tog vi 21 nya kontrakt under kvartalet. Inom mobilt bredband har processerna för att välja leverantörer för 4G/LTE påbörjats i Ryssland och Kina. Vi ser också en fortsatt god utveckling för vår routing plattform SSR med 12 nya kontrakt i första kvartalet 2013. Efterfrågan på drifts- och affärsstöds-system (OSS och BSS) är fortsatt hög.

Trenderna som var i fokus på Mobile World Congress (MWC) i Barcelona visade att vår vision om det uppkopplade samhället blir allt mer verklig. Ökningen av datatrafik och video i näten driver efterfrågan på mobilt bredband samt OSS och BSS. Andra viktiga områden under MWC var software defined networks, molnbaserade tjänster och kommunikation mellan maskiner (M2M) som alla kommer vara en del av industrins utveckling de kommande åren.

Lönsamheten förbättrades jämfört med föregående år, justerad för omstruktureringskostnader hänförliga till neddragningarna av verksamheten i Sverige som slutfördes under första kvartalet och vinsten från avyttringen av Sony Ericsson 2012. Förbättringen är främst relaterad till en högre försäljning inom Networks och en fortsatt minskning av rörelse-omkostnaderna, dock påverkad av ett negativt rörelseresultat inom Network Rollout och negativa valutakurseffekter.

Den underliggande affärsmixen med en högre andel nätutbyggnadsprojekt än nätkapacitetsprojekt fortsatte som väntat under kvartalet. Med nuvarande bild av kundernas behov, samt med den rådande globala ekonomiska utvecklingen, förväntas den underliggande affärsmixen gradvis skifta mot fler kapacitetsprojekt under andra halvåret 2013.

Vi fortsätter genomförandet av vår strategi och under kvartalet meddelande vi vägen framåt för vårt joint venture ST-Ericsson. I april 2013 meddelande vi vår avsikt att förvärva Microsofts Mediaroom för att stärka vår position inom mediahantering.

Medan makroekonomiska och politiska osäkerheter kvarstår i vissa regioner fortsätter industrin att vara långsiktigt attraktiv och vi är väl positionerade att fortsätta stödja våra kunder på den föränderliga ICT-marknaden," avslutar Vestberg.

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2013/03month13-sv.pdf, alternativt i bifogad fil eller på www.ericsson.com/investors

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Ericsson inbjuder till presskonferens för media, analytiker och investerare onsdagen den 24 april kl 9.00, i "Ericsson Studio", Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/broadcast_room

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Helena Norrman, Senior Vice President, Communications
Telefon: 010-719 34 72
E-post: media.relations@ericsson.com

INVESTERARE

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post: investor.relations@ericsson.com 

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post: investor.relations@ericsson.com 

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post: investor.relations@ericsson.com 

MEDIA

Ola Rembe, chef externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post: media.relations@ericsson.com  

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. nr: 556016-0680
Torshamnsgatan 23
164 83 Stockholm
Tel: 010-719 00 00
www.ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2013 kl 07.30.

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com