Ericsson rapporterar positivt kassaflöde och ökade marknadsandelar för Mobilsystem

Ericsson rapporterar positivt kassaflöde och ökade marknadsandelar för Mobilsystem · Snabbare besparingar än väntat tack vare snabbt genomförande av Effektivitetsprogrammet · Den ledande ställningen inom mobila system för 2G och 3G har stärkts med ökad fakturering av GSM-system med 17% hittills i år · Justerat resultat före skatt minskade till -5,8 miljarder SEK. Faktureringen i Latinamerika minskade kraftigt, som indikerades i början av september · Lagt grunden för uthållig lönsamhet; målet är en rörelsemarginal på över 5% för helåret 2002 Tredje kvartalet Nio månader SEK b. 2001 200 Förändri 2001 2000 Förändrin 0 ng g Orderingång 44,9 68, -35% 181, 212,9 -15% 7 5 - System 35,3 49, -29% 148, 153,2 -3% 7 6 - Telefoner 7,4 14, -47% 22,2 42,1 -47% 1 - Övrig verksamhet 4,1 7,7 -46% 17,9 27,7 -35% Fakturering 54,6 67, -19% 173, 191,5 -9% 3 3 - System 43,0 48, -11% 137, 133,4 3% 1 8 - Telefoner 8,3 14, -42% 23,6 42,5 -45% 3 - Övrig verksamhet 5,5 8,1 -32% 19,7 25,9 -24% Justerat rörelseresultat -5,2 4,7 - 18,3 1) 13,8 - System 0,2 8,1 2,6 23,4 - Telefoner -4,2 - - -5,5 4,0 14,6 - Övrig verksamhet -0,8 0,5 -0,8 1,6 - Ej allokerade -0,4 0,1 -1,0 -1,2 Justerad rörelsemarginal -10% 7% -8% 10% 1) - System 1% 17% 2% 18% - Telefoner -51% - -62% -13% 28% - Övrig verksamhet -15% 6% -4% 6% Justerat resultat före -5,8 4,1 - 16,8 skatt 1) 16,0 Nettoresultat -4,0 4,4 - 18,8 17,8 Vinst per aktie, efter - 0,5 - 2,37 utspädning (SEK) 0,50 5 2,25 Vinst per aktie, efter utspädning enligt U.S. GAAP (SEK) - 0,4 - 2,29 0,71 9 2,45 Kassaflöde före 1,2 - - -5,2 finansiella aktiviteter 6,2 12,3 Antal anställda 92 103 949 394 1) Justerad för: - Realisationsvinst, - - 5,5 - Juniper - Icke-operationella 0,2 1,4 0,2 6,2 realisationsvinster - Pensionsåterbäring - - - 1,1 - - - - - Omstruktureringskostnader 15,0 RÖRELSERESULTAT Under tredje kvartalet påverkades orderingång och fakturering främst av nedgången i Latinamerika samt av lägre fakturering inom System och lägre volymer för Telefoner. Även med denna nedgång är försäljningsutvecklingen för Mobilsystem fortfarande den starkaste i branschen. Justerat resultat före skatt, exklusive icke operativa poster var -5,8 miljarder SEK. Denna nedgång berodde på lägre resultat inom System, främst hänförlig till Multi-tjänst nät. Lägre fakturering inom Mikroelektronik medförde att resultatet för Övriga verksamheter försämrades. KONCERNCHEFENS KOMMENTARER "Med en ökad GSM-försäljning på 17%, hittills i år, har vi lyckats bättre än alla våra konkurrenter. Vi har också visat att vi snabbt kan anpassa vår organisation och våra kostnader till det svåra marknadsläget," säger Kurt Hellström, VD och koncernchef för Ericsson. "Kassaflödet var positivt för andra kvartalet i rad till följd av minskad kapitalbindning i lager. Vi har en stark likviditet och räknar med fortsatta förbättringar av kassaflödet." "Effektivitetsprogrammet löper bättre än väntat. Under tredje kvartalet har besparingarna uppgått till 2,5 miljarder SEK och besparingar i storleksordningen 7 miljarder SEK väntas för helåret. Med detta förändringsarbete nu i full gång är vårt mål att för helåret 2002 uppnå en rörelsemarginal på över 5%. Vi kommer fortlöpande att anpassa vår kapacitet och lägga ner lågprioriterade produkter och aktiviteter." "Vi återtar positioner inom Telefoner och har lanserat ett antal nya modeller, inklusive fem GPRS telefoner. T39 säljs mycket bra och intresset är stort för telefonen med färgskärm, T68, vilken nyligen har börjat levereras. Omstruktureringarna inom vår mobiltelefonverksamhet är näst intill avslutade. Samriskbolaget Sony Ericsson Mobile Communications startade som planerat den 1 oktober." "Vi ser också mycket positivt på vår verksamhet för Technology Licensing, som finns kvar inom Ericsson. Vi kommer att fortsätta investera i denna verksamhet för att positionera oss som ledande teknologileverantör till tillverkare av mobiltelefoner." "Trots den effekt som rådande avmattning har haft på vårt finansiella resultat, är den underliggande efterfrågan fortsatt stark. Tack vare vår ledande position inom både GSM och 3G har vårt försprång definitivt ökat." "De betydande kostnadsbesparingarna från effektivitetsprogrammet kunde inte kompensera överkapacitetskostnader och prispress. De lägre försäljningsvolymerna i Latinamerika under tredje kvartalet understryker svårigheten att prognostisera vid så snabbt förändrade marknadsvillkor" "I dessa tuffa tider förlitar sig kunderna mer än någonsin på vår förmåga att leverera bättre lösningar snabbare. Med vår målmedvetna personal, starka finansiella ställning, förstklassiga kundbas och vårt teknologiska försprång är jag övertygad om att vi kommer att motsvara våra kunders förväntningar bättre än någon av våra konkurrenter. VERKSAMHETSÖVERSIKT System Med besparingarna från Effektivitetsprogrammet har vi lyckats bibehålla en rörelsemarginal på 1% inom systemverksamheten. Detta är inte en tillfredsställande nivå, men jämfört med våra konkurrenter är det ändå förhållandevis bra. Orderingång och fakturering minskade kraftigt i Latinamerika. Försäljningen i Kina, Mellanöstern och Afrika fortsatte att utvecklas starkt. Mobilsystem Vi bibehåller vår ledande ställning inom Mobilsystem. GSM-faktureringen har ökat med 17% hittills i år trots en nedgång med 6% under tredje kvartalet. Totalt minskade faktureringen för Mobilsystem med 8% under tredje kvartalet, men för nio månader redovisar vi ändå en ökning med 3% på en marknad där nolltillväxt förväntas för helåret. Under tredje kvartalet minskade orderingången med 23%. De största nedgångarna gäller TDMA och PDC, men även orderingången för GSM minskade. Eftersom avtal för 3G som rör första fasen av nätutbyggnad redan har bokats, var orderingången lägre än under de två tidigare kvartalen. Vår position som obestridd marknadsledare inom 3G kvarstår. Räknat på uppskattat försäljningsvärde av UMTS tolv månader framåt, bedömer vi att vår marknadsandel är 40%. Multi-tjänst nät Under årets sex första månader ökade faktureringen inom Multi-tjänst nät med 23%, mycket tack vare en stark efterfrågan i Latinamerika. Utvecklingen i Latinamerika vände tvärt under det tredje kvartalet och var en av orsakerna till en minskning av faktureringen med 21%. Som en konsekvens av lägre fakturering och sämre marginaler ser vi nu över vår produktportfölj. Verksamhetsområdet Home Communications har redan fasats ut och strategierna för ADSL och bredbands-access ses över. Vår ENGINE-lösning har fortsatt visa gynnsam tillväxt med sju nya kontrakt under sista kvartalet. ENGINE är vår lösning för att uppgradera befintliga telenät från kretskopplade smalbandsnät till paketväxlade bredbandsnät, eller för att bygga helt nya telenät. Mobiltelefoner Faktureringen under tredje kvartalet var oförändrad jämfört med föregående kvartal, med 7,2 (7,7) miljoner sålda enheter. Det något förbättrade resultatet jämfört med tidigare kvartal förklaras av ett högre genomsnittligt försäljningspris per enhet som uppväger den lägre volymen. I och med etableringen av samriskbolaget Sony Ericsson Mobile Communications är omstruktureringen av vår mobiltelefonverksamhet näst intill avslutad. Lanseringen av ett nytt varumärke för mobiltelefoner och överföringen av 2 700 personer från Ericsson utgjorde startskottet för det nya bolaget, som startade sin verksamhet den 1 oktober enligt plan. Från och med fjärde kvartalet kommer vår resultatandel från samriskbolaget att inkluderas i "Andelar i intresseföretags resultat". Ericssons kvarvarande mobiltelefonverksamhet som består av licensiering av mobila plattformar och Bluetooth samt vår tillverkning i Kina kommer att fortsätta utvecklas. Från fjärde kvartalet kommer dessa aktiviteter att rapporteras under Övriga verksamheter. Övriga verksamheter Justerat rörelseresultat för Övriga verksamheter minskade, främst på grund av lägre försäljning och lägre volymer för Mikroelektronik. Kabel och Försvarsverksamheten visade sämre resultat. Mikroelektronik verksamheten har höga fasta kostnader och dess resultat är därför mycket känsligt för minskade volymer i samband med den generella nedgången i efterfrågan på komponenter från såväl Ericsson som andra tillverkare avseende mobiltelefoner och system. Effektivitetsprogrammet Vårt Effektivitetsprogram är nu i full gång och ligger före plan när det gäller målet att uppnå besparingar på mer än 20 miljarder SEK årligen från 2002. Programmet kommer detta år att uppnå besparingar på omkring 7 miljarder SEK jämfört med vår tidigare prognos på 5,5 miljarder SEK. Under det tredje kvartalet har följande uppnåtts i Effektivitetsprogrammet: · Antalet anställda har minskat med 5 500, det vill säga en nedgång med totalt 6 800 hittills i år av programmets planerade neddragning på 10 000 · En ny enklare, plattare, mer flexibel organisation har införts, med färre marknadsenheter och mer koncentrerade FoU- och Supply-funktioner, som leds av en Chief Operating Officer. Utöver Effektivitetsprogrammet har andra åtgärder såsom outsourcing och avyttringar minskat antalet anställda från 107 200 i mars till 92 900 i slutet av september 2001. Efter överföringen av 2 700 anställda till Sony Ericsson Mobile Communications och andra minskningar under oktober är vi idag färre än 90 000 anställda. Antalet konsulter och tillfällig arbetskraft har minskats med 7 700 under de senaste sex månaderna. FINANSIELL ÖVERSIKT RESULTAT Bruttomarginalen minskade under kvartalet med anledning av prispress, kostnader för överkapacitet efter den branta försäljningsnedgången inom Multi-tjänst nät och Mikroelektronik, samt lägre volymer för mobiltelefoner. Rörelsemarginalen minskade från -7% till -10%, då effekterna från Effektivitetsprogrammet bara till viss del har kunnat uppväga den försämrade bruttomarginalen. Effekter av valutakursförändringar, jämfört med valutakurserna föregående år, påverkade resultatet positivt med 0,5 miljarder SEK totalt, varav -0,7 miljarder SEK inom Telefoner. 3,2 miljarder SEK av omstruktureringsreserven utnyttjades, varav omkring 2,5 miljarder SEK påverkade kassaflödet negativt. Den negativa inverkan på kassaflödet kompenseras av besparingar på 2,5 miljarder SEK från Effektivitetsprogrammet, som således var kassaflödesneutralt. Finansnetto och minoritetsandelar förbättrades något under kvartalet, främst med anledning av positiva effekter från valutakursförändringar. Skatt har beräknats med 30% baserat på vår förväntade genomsnittliga skattesats för helåret. Vinst per aktie efter utspädning uppgick under kvartalet till -0,50 SEK och -2.25 SEK (2,37) för årets första nio månader. Vinst per aktie efter utspädning enligt US GAAP var -2,45 SEK (2,29) hittills i år. De positiva effekterna av aktivering av utvecklingskostnader för mjukvara var lägre än förra året. Detta beror på minskade FoU-kostnader , en mer konservativ aktivering, ytterligare nedskrivningar som följd av översyn av produktportföljen och avskrivningar av redan aktiverade tillgångar som fortsätter i oförändrad takt. Skillnader avseende när redovisning av omstruktureringskostnader kan ske har påverkat resultatet negativt med 0,25 SEK i kvartalet, eftersom vissa kostnader som enligt svenska principer togs under det andra kvartalet uppsköts till det tredje kvartalet enligt US GAAP. KASSAFLÖDE Kassaflödet före finansiella poster under kvartalet var positivt och uppgick till 1,2 miljarder SEK. Kundfordringarna minskade med 5 miljarder SEK, huvudsakligen till följd av lägre fakturering. Lager minskade med 2,4 miljarder SEK tack vare förbättrad lageromsättning. Betalning från Flextronics för komponenter uppgick enligt plan till 4 miljarder SEK. Som tidigare nämnts hade Effektivitetsprogrammet ingen effekt på kassaflödet. Avyttringar av fastigheter hade en positiv effekt på kassaflödet med 0,6 miljarder SEK. Ytterligare avyttringar planeras under fjärde kvartalet. BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING Trots en förlust i kvartalet bibehölls en soliditet på 32% genom minskade tillgångar, främst avseende kundfordringar och lager. Betalningsberedskapen (definierad som kassa och kortfristiga placeringar minus kortfristig upplåning plus långfristiga outnyttjade kreditlöften) förbättrades utan försämring av soliditeten. Detta uppnåddes genom ett positivt operativt kassaflöde och genom ytterligare långfristiga kreditlöften på 600 miljoner USD, som nu uppgår till totalt 1,6 miljarder USD. För att ytterligare förstärka betalningsberedskapen utökades upplåningen inom vårt Euro Medium Term Note-program (EMTN) och andra långfristiga banklån med 3,7 miljarder SEK under kvartalet. Vår betalningsberedskap är nu 20% av faktureringen jämfört med vårt långsiktiga mål på 7-10%, vilket vi ser som positivt under den rådande osäkerheten på marknaden. För att öka likviditeten på längre sikt tecknades den 8 oktober ett låneavtal på 400 miljoner Euro med Europeiska Investeringsbanken. Med vårt positiva kassaflöde minskade nettoskulden (inklusive pensioner och liknande åtaganden) från 33,3 till 31,0 miljarder SEK. Reduktionen av våra kortfristiga lån fortsatte under tredje kvartalet, vilket avsevärt har förlängt förfallotiderna på våra räntebärande skulder. I dagens osäkra finansiella klimat strävar vi efter att minska behovet av ny upplåning i närtid och öka utrymmet i våra kortfristiga låneprogram. KUNDFINANSIERING Vår exponering avseende kundfinansiering minskade under kvartalet med cirka 1 miljard SEK till 21,9 miljarder SEK, som en följd av att återbetalningar och sålda krediter översteg ny utlåning. Vår exponering är fortfarande störst i Brasilien och Nordamerika. MARKNADSUTSIKTER Vår prognos om en global abonnenttillväxt på mellan 25-35% i år kvarstår med 920-950 miljoner abonnenter vid årets slut. Vi förväntar oss att antalet nya abonnenter under 2002 kommer att vara i samma storleksordning som 2001. Vår långsiktiga prognos förblir oförändrad med 1,6 miljarder mobilabonnenter vid årets slut 2005. Antal mobiltelefoner sålda till slutanvändare under året beräknas uppgå till omkring 400 miljoner, vilket är i den lägre delen av intervallet i våra tidigare prognoser. Under 2002 räknar vi med viss tillväxt i antalet sålda enheter. Andelen utbytestelefoner kommer att vara högre, drivet av nya telefoner med GPRS, Bluetooth, färgskärm och Multi- messaging funktionalitet. Precis som vi indikerade i början av september när prognosen för helåret uppdaterades, har nedgången i efterfrågan på telekommunikationsutrustning förstärkts under det tredje kvartalet. Vi förväntar oss nu att de svåra marknadsförhållandena kommer att fortsätta långt in i nästa år, särskilt i Latinamerika. Operatörer prioriterar lönsamhet och kassaflöde före abonnenttillväxt främst genom att minska subventionerna på mobiltelefoner och skjuta upp expansionen av näten. I år förväntar vi oss att marknadstillväxten för mobilsystem mer eller mindre uteblir. I september prognostiserade vi en tillväxt för 2002 på noll till svagt positiv. Våra nya uppskattningar visar på ett spann från oförändrad till -10%. Vår marknadsutsikt är baserad på diskussioner med våra kunder. Våra antaganden är att marknadsnedgången fortsätter långt in i nästa år, att antalet abonnenter ökar markant med fortsatt ökning i trafik per användare, gradvis ökning av GPRS-trafiken under de kommande 12 till 18 månaderna och en accelererande utbyggnad av 3G system under 2002. UTSIKTER I kvartalsrapporten för andra kvartalet avstod vi från att ge någon specifik prognos för det tredje kvartalet och helåret. För det fjärde kvartalet förväntar vi oss en fakturering på omkring 55 miljarder SEK, exklusive de delar av mobiltelefonverksamheten som överförs till Sony Ericsson Mobile Communications. Faktureringen för Mobilsystem förväntas minska med 10% jämfört med fjärde kvartalet 2000. Vårt resultat kommer att påverkas positivt av besparingar i Effektivitetsprogrammet, men med fortsatt prispress, kostnader för överkapacitet och ökade avsättningar för kundfinansieringsrisker i Latinamerika, förväntar vi oss en förlust före skatt som är något mindre än för tredje kvartalet 2001. Detta estimat innehåller femtio procent av resultatet i samriskbolaget med Sony och exkluderar icke-operativa poster. För 2002 förväntar vi oss att faktureringen utvecklas åtminstone i takt med marknaden, vilket innebär mellan 0% och -10%. Även om försäljningen minskar med så mycket som 10%, räknar vi med att uppnå en rörelsemarginal som är större än 5% för helåret. Detta estimat innehåller femtio procent av resultatet i samriskbolaget med Sony och exkluderar icke-operativa poster. Planeringen av vår verksamhet är försiktig och baserar sig på nedre delen av vår prognostiserade framtida fakturering. Vi kommer att identifiera kostnadsbesparingar som kommer att genomföras successivt i linje med utvecklingen av vår fakturering. Information om moderbolaget Moderbolagets verksamhet består främst av lednings- och holdingbolagsfunktioner, men inkluderar också aktiviteter som drivs i kommission av Ericsson Treasury Services AB och Ericsson Credit AB vad gäller funktioner för internbank och kundfinansiering. Nettoförsäljning under perioden var 4,1 miljarder SEK och vinsten före skatt 10,2 miljarder SEK. Större finansiella förändringar var: - Ökade investeringar i dotterbolag, 26 miljarder SEK - Ökade kort- och långfristiga lån till dotterbolag, 18 miljarder SEK. Dessa investeringar finansierades primärt genom ökad intern upplåning med 18 miljarder SEK och ökad extern långfristig upplåning med 27 miljarder SEK. Den 30 september uppgick kassa samt kortfristiga placeringar till 27 (26) miljarder SEK. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har tagits fram i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i vårt senaste årsbokslut. Följande rekommendationer var valfria och har ännu inte implementerats: RR 1:00, RR 15, RR 16, RR 17 och RR 19. För U.S. GAAP har FAS 133 "Accounting for derivative instruments and hedging activities" införts från den 1 januari 2001. Stockholm den 26 oktober 2001 Kurt Hellström VD och koncernchef (Ej reviderad) Osäkerheter om framtiden "Safe Harbor" -uttalande i enlighet med den amerikansk "private securities Litigation Reform Act of 1995": Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och faktiska utfall kan komma att skilja sig väsentligt från den förutsedda. Förutom de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av bla sådana faktorer som produktefterfrågan, konjunktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, förändringar å kredit- och kapitalmarknaderna, förmågan att framgångsrikt omstrukturera existerande verksamhet, tidpunkter för kundorder och ledtider i produktionen, förändringar i kunders order- och betalningsmönster, otillräckliga, alltför stora eller föråldrade lager, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, politiska risker i de länder i vilka Ericsson har verksamhet eller försäljning, leveransstörningar och följder av kundfinansiering. Resultat för del av år är inte nödvändigtvis en bra indikator på resultatet för helåret eller andra tidsperioder. Datum för nästa rapport är den 25 januari 2002. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Corporate Communications: Roland Klein, Senior Vice President, Corporate Communications Telefon: +44 20 7451 5660, +44 7776 162 997 E-post: roland.klein@clo.ericsson.se Investerare: Gary Pinkham, Vice President, Investor Relations Telefon: +1 212 685 4030 E-post: investorrelations@ericsson.com Lars Jacobsson, Vice President, Financial Reporting and Analysis Telefon: +46 8 719 9489, +46 70 519 9489 E-post: lars.jacobsson@lme.ericsson.se Maria Bernström, Director, Investor Relations Telefon: +46 8 719 5340, +46 70 533 4750 E-post: maria.bernstrom@lme.ericsson.se Lotta Lundin, Manager, Investor Relations Telefon: +44 0 20 745 15664, +44 7887 628 707 E-post: lotta.lundin@clo.ericsson.se Glenn Sapadin, Manager, Investor Relations Telefon: +7 212 685 430 E-post: investorrelations@ericsson.com Media: Pia Gideon, Vice President, External Relations Telefon: +46 8 719 2864, +46 70 519 2864 E-post: pia.gideon@lme.ericsson.se Mads Madsen, Director, Media Relations Telefon: +46 8 719 0626, +46 70 666 2903 E-post: mads.madsen@lme.ericsson.se Åse Lindskog, Director, Media Relations Telefon: +46 8 719 97 25, +46 730 24 48 72 E-post: ase.lindskog@lme.ericsson.se

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar