Ericssonkoncernen Bokslutskommuniké 1999

Ericssonkoncernen Bokslutskommuniké 1999 *Starkaste kvartalet någonsin: orderingång, fakturering, vinst och kassaflöde. *Ytterligare förstärkt ledande position inom mobila system, försäljningstillväxt över 40 procent. *Stark volymökning för mobiltelefoner under fjärde kvartalet, faktureringen upp med 33 procent och rörelsemarginalen ökade till 5,6 procent. *Definitiv vändning för fast telefoni, med flera strategiska beställningar på utrustning för övergång till nästa generations nät. * Utsikter för 2000: intäkterna kommer att stiga med mer än 20 procent samtidigt som vinsten ökar betydligt. Mdr SEK Helår Förändring Fjärde Förändring 1999 % kvartalet % Orderingång 223,8 19 66,0 40 Fakturering 215,4 17 73,8 25 Resultat före 16,4 -10 8,5 39 skatter Vinst per aktie 6,17 -7 3,10 29 (SEK) Kassaflöde före -2,4 +9,5 finansiella aktiviteter SAMMANFATTNING Under fjärde kvartalet 1999 rapporterar bolaget rekordhöga nivåer för orderingång, fakturering, vinst och kassaflöde. Mobilsystem bidrog mest till utvecklingen, med starka resultat inom alla marknadsområden. Under fjärde kvartalet ökade orderingången med 40 procent jämfört med samma period 1998. Faktureringen ökade med 25 procent och vinsten före skatter ökade med 39 procent under fjärde kvartalet. Under året som helhet ökade orderingången och faktureringen med 19 respektive 17 procent. Det starka resultat för mobilsystem respektive det svagare resultatet för mobiltelefoner var de faktorer som påverkade bolagets resultat mest. Resultatet före skatter, för helåret, var 16,4 Mdr SEK. Det motsvarar en minskning med 10 procent jämfört med 1998. Vinsten per aktie var 6,17 (6,66) SEK. Ericsson har gjort betydande strategiska framsteg under året, vilket gör att koncernen nu befinner sig i främsta ledet när marknaden för mobilt Internet börjar ta fart. Ericsson är oomstridd marknadsledare inom mobil infrastruktur, och är bland de tre främsta mobiltelefontillverkarna. Faktureringstillväxten dominerades av en ökning med 39 procent i USA, som återigen blev Ericssons största marknad. I Europa har tillväxten varit fortsatt hög. I Stillahavsområdet visade Japan en tillväxt på 78 procent. ORDERINGÅNG OCH FAKTURERING Orderingången ökade med 19 procent till 223,8 Mdr SEK under året, med en stark utveckling under fjärde kvartalet. Orderingången för Mobilsystem ökade med 30 procent. Den totala orderingången påverkades av att både den kinesiska marknaden och Konsumentprodukter utvecklades svagt. Ericsson ökade faktureringen med 17 procent till 215,4 Mdr SEK under 1999. Jämförbara enheter ökade faktureringen med 18 procent. Mobila system visade en fortsatt stark tillväxt på 41 procent inom segmentet Nätoperatörer och Tjänste-leverantörer. Den snabba faktureringsökningen är främst hänförlig till USA och vissa europeiska länder. Under fjärde kvartalet ökade faktureringen med 25 procent. MARGINALER OCH RÖRELSERESULTAT Bruttomarginalen sjönk från 42,9 till 41,6 procent. Bruttomarginalen var stabil för mobila system, medan den sjönk för mobiltelefoner. Rörelseomkostnaderna ökade med 13,3 Mdr SEK eller 22 procent till 74,4 Mdr SEK, delvis beroende på kostnader för 2000-projektet och ökade omstruktureringskostnader. Den största ökningen är hänförlig till försäljningsomkostnader och beror på marknads-föringskostnader för mobiltelefoner, kostnader i samband med förbättringar i leverans-kedjan och avsättningar för kundfinansiering uppgående till 2,0 Mdr SEK. De totala FoU-kostnaderna (inklusive kostnader på 0,5 Mdr SEK i samband med kundorder) ökade med 13 procent till 28,3 Mdr SEK, vilket motsvarar 13 (14) procent av faktureringen. FoU-resurserna inriktas huvudsakligen mot områden som mobilt Internet, exempelvis 3G - tredje generationens mobila system - och mobiltelefoner anpassade för nya applikationer och tjänster. Övriga tekniska kostnader ökade med 28 procent till 6,4 (5,0) Mdr SEK. De totala FoU-kostnaderna samt övriga tekniska omkostnader uppgick till 34,7 (30,2) Mdr SEK, eller 16 (16) procent av faktureringen. Övriga rörelseintäkter ökade med 1,2 Mdr SEK, främst beroende på realisationsvinster vid aktieförsäljningar. Det fjärde kvartalet innefattar en realisationsvinst på 0,5 Mdr SEK, som uppkom vid försäljningen av en mindre del av Ericssons innehav i Juniper. Koncernens ägarandel i Juniper är även efter detta drygt 6 procent. Realisationsvinster som uppgår till 1,8 Mdr SEK under året, innefattar också försäljningarna av Powertel och Intracom, på 0,4 respektive 0,9 Mdr SEK. Rörelseresultatet var 17,6 (19,3) Mdr SEK, för helåret, vilket medförde att rörelse-marginalen minskade till 8,2 (10,4) procent. Rörelseresultatet från segmenten Nät-operatörer och Tjänsteleverantörer har ökat kraftigt till 4,4 Mdr SEK (inklusive effekter från förvärvade enheter på -1,4 Mdr SEK). Denna ökning motverkas dock av en betydande minskning för Konsumentprodukter på 2,9 Mdr SEK. Även Försvars-system visar en minskning på 0,7 Mdr SEK. Dedicated Networks-enheten, vilken numera överförts från Företagslösningssegmentet, visade en förlust på 0,8 Mdr SEK, jämfört med ett nollresultat föregående år. Enheten kommer att fasas ut. Icke allokerade kostnader var 1,7 Mdr SEK högre än föregående år, främst beroende på gemensamma IT-, forsknings- och 2000-kostnader. Det tidigare presenterade omstruktureringsprogrammet fortsätter som planerat. Under året har kostnaderna uppgått till 2 400 MSEK, medan kostnadsbesparingarna uppgått till 600 MSEK. FINANSNETTO OCH VINST Finansnettot förbättrades med 0,1 Mdr SEK under fjärde kvartalet till -0,7 Mdr SEK, tack vare gynnsamt kassaflöde. Detta är dock en minskning med 0,5 Mdr SEK jämfört med 1998, till följd av ökad upplåning. Nettoeffekten av valutakursförändringar för helåret, hade en positiv resultatpåverkan motsvarande cirka +0,4 (+0,8) Mdr SEK. Den negativa inverkan från vissa valutor har motverkats av gynnsamma förändringar för andra valutor eller genom framgångsrik terminssäkring. Omräkningsdifferenser som uppstår vid omräkning av utländska dotter-bolags redovisningar till svenska kronor, och som enligt god svensk redovisningssed och US GAAP (FAS 52) redovisas direkt mot eget kapital, utgör -2.4 Mdr SEK, av vilka -2.6 Mdr SEK uppkommit till följd av devalveringen i Brasilien. Tack vare gynnsamma skatteeffekter, främst i form av icke skattepliktiga realisations-vinster, har den sammanlagda skattesatsen minskat från 28,4 till 26,0 procent. Nettoresultatet på 12,1 Mdr SEK är 0,9 Mdr SEK lägre än föregående år. Vinsten per aktie var 6,17 (6,66) SEK, en nedgång med 7 procent. Under fjärde kvartalet ökade vinsten per aktie med 29 procent. Soliditeten minskade från 38,9 till 35,2 procent. Vinsten per aktie, enligt US GAAP, var 7,68 (7,87) för helåret, och SEK 3,85 (2,74) under fjärde kvartalet. Den främsta skillnaden mellan svensk och amerikansk redovisningssed gäller aktiveringen av utvecklingskostnader avseende programvaru-produkter. INVESTERINGAR, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 9,1 (9,0) Mdr SEK, varav 4,1 (3,4) Mdr SEK i Sverige. Inga större förvärv gjordes under fjärde kvartalet. Tidigare under 1999 har följande för-värv genomförts: Qualcomms infrastrukturdivision, Torrent Networking Technologies Inc. (namnändrat till Ericsson IP Infrastructure Inc.), TouchWave Inc. (namnändrat till Ericsson Webcom Inc.) och Telebit A/S. Investeringar har också gjorts i Saraïde.com, OZ.COM och Juniper. Dessa investeringar uppgår sammanlagt till 5,3 Mdr SEK. För att finansiera förvärv och tillväxt har upplåning om Mdr SEK 12.9 skett på kapitalmarknaden under koncernens EMTN-program. Upplåningen skedde i euro och US-dollar i de största enskilda emissioner som något nordiskt företag gjort, och som blev väl övertecknade. Kassaflödet före finansiella poster var -2,4 Mdr SEK. Justerat för förvärv på 5,3 Mdr SEK var kassaflödet dock positivt under 1999 och uppgick till 2,9 Mdr SEK. Kassaflödet var mycket starkt under fjärde kvartalet, 9,5 Mdr SEK, tack vare förbättrad vinst, minskat rörelsekapital (mindre lager, ökade förskottsbetalningar från kunder och rörelseskulder) och en aktiv hantering av fordringar och kundfinansiering. Beslut har fattats att avyttra Ericssons verksamhet för hantering och skötsel av fastigheter, för att öka effektiviteten i kapitalanvändningen. Efter årsskiftet har avtal slutits att avyttra enheterna Private Radio Systems och Energy Systems. ANSTÄLLDA Antalet anställda vid årets slut var 103 290 (103 667). Nettominskningenav antalet anställda var 377 under året. Cirka 9 600 av de anställda har dock berörts av om-struktureringsprogrammet under 1999. Nästan 5 400 anställda erbjöds nya arbeten, främst inom Konsumentprodukter. Omkring 2 400 anställda har tillkommit genom företagsförvärv. Faktureringen per anställd ökade med 17 procent till 2,1 (1,8) MSEK. OMSTRUKTURERING Det omstruktureringsprogram som tillkännagavs i januari 1999 har, efter vissa inledande förseningar, implementerats som planerat. Vissa beslut som fattades under fjärde kvartalet kommer delvis att få effekt först under första kvartalet 2000. Totala kostnader under året var 2 400 MSEK och kostnadsbesparingar på 600 MSEK har uppnåtts. 9 600 personer har påverkats av detta. Omstruktureringen sker enligt plan och kommer fortsättningsvis att vara en del av Ericssons normala verksamhet. 2000-PROGRAM Målen med Ericssons 2000-program var att bibehålla nöjda kunder, att skydda aktie-ägarnas värde och att säkerställa arbetsförhållandena. Samtliga tre mål uppnåddes och inga större incidenter inträffade vid övergången. Programmet har pågått i hela världen sedan 1997, till en total kostnad på 2,7 Mdr SEK. Under 1999 var kostnaderna 1,8 Mdr SEK. Kostnaderna för 2000-programmet har huvudsakligen belastat försäljnings- och administrationsomkostnader. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00030/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00030/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar