Ericssonkoncernen delårsrapport 1 januari - 30 juni 1998

Ericssonkoncernen redovisar ökad fakturering och en fortsatt stark resultatutveckling för de första 6 månaderna 1998, men Asienkrisen gör sig alltmer märkbar. Koncernens fakturering ökade under de första 6 månaderna 1998 med 14 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare och uppgick till 82 250 MSEK. Resultatet före skatter ökade med 24 procent till 7 571 MSEK jämfört med samma period 1997. Koncernens lönsamhet har stärkts med förbättrade marginaler. I resultatet ingår positiva valutaeffekter på 100 MSEK. Vinsten per aktie uppgår till SEK 2,66 (2,12). Fakturering 82 250 MSEK + 14 procent Resultat före skatter 7 571 MSEK + 24 procent Vinst per aktie 2,66 SEK + 25 procent Orderingången bedöms inte längre vara en relevant indikator på koncernens utveckling och redovisas därför inte i denna rapport. Flertalet marknadsregioner visade god tillväxt. Kina stärkte sin ställning som koncernens största marknad. Försäljningen till Asien ökade med 6 procent. Exklusive Kina har dock försäljningen till Asien minskat med 27 procent. Latinamerika ökade med 55 procent och Europa med 18 procent. Försäljningen till Nordamerika minskade med 7 procent. Kassaflödet under andra kvartalet var positivt och även för helåret förväntas ett positivt kassaflöde. Kassaflödet före finansiella aktiviteter under första halvåret var negativt. Det berodde bl a på ökade åtaganden för kundfinansiering och koncernens säsongsvariation i volym. Avsättningar har gjorts för ökade risker avseende förändring i marknader, teknologier och kundfinansiering. Soliditeten uppgick till 38,6 procent (37,7). Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 103 328, en ökning med 2 600 personer sedan december 1997 (varav konsolideringen av MET, Frankrike, innebar 1 360 personer). Koncernens investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier uppgick till 3 414 MSEK (2 891), varav i Sverige 1 648 MSEK (1 551). Under första halvåret förvärvade Ericsson det utestående 50-procentiga intresset i MET och det 20- procentiga minoritetsintresset i det med General Electric samägda amerikanska dotterbolaget. Affärsområden Mobilsystem visade fortsatt god tillväxt. Affärsområdets fakturering ökade med 20 procent. Stora framgångar har under perioden noterats i affärer med nya operatörer på viktiga marknader såsom Brasilien, Italien och Spanien. Abonnenttillväxten, särskilt för digitala system, är mycket snabb i hela världen. Det starka stödet för den tredje generationens standard för mobiltelefoni baserad på WCDMA-teknologi innebär en stor framgång för Ericsson. Affärsområdet visar ett mycket starkt rörelseresultat. Mobiltelefoner och Terminaler visade en ökning av faktureringen med 19 procent och ett starkt rörelseresultat. Ericsson har väl försvarat sin marknadsandel för mobiltelefoner under perioden. Ericsson är särskilt starkt i segmentet digitala mobiltelefoner. Infokomsystem ökade faktureringen med 4 procent. Den svagare utvecklingen på vissa asiatiska marknader och den vikande efterfrågan för Network Construction-verksamheten i Italien samt en lägre investeringstakt hos vissa operatörer i latinamerika har bidragit till att sänka ökningstakten i faktureringen. Den nya AXE-generationen med öppen systemarkitektur har mottagits mycket väl av kunderna och systemet fortsätter att skörda framgångar på marknaden. Belgien och Iran lades till de drygt 125 länder där AXE nu är representerat. Efterfrågan på nya AXE har överträffat förväntningarna, vilket lett till vissa leveransstörningar under perioden. Affärsområdets resultat är alltjämt otillfredsställande. Vissa fördröjningar av det pågående omstruktureringsarbetet inom enheten Publika Nät, som är en del av affärsområdet, har noterats under perioden. Detta, tillsammans med den lägre faktureringsökningen, leveransstörningarna för nya AXE samt den minskade efterfrågan för nätbyggnadsverksamheten I Italien, kan innebära att målet att uppnå ett acceptabelt resultat kan komma att nås först efter årsskiftet. Affärsområdet som helhet förväntas dock, som följd av omstruktureringen, att för helåret 1998 presentera ett förbättrat resultat jämfört med 1997. Övriga verksamheter (bl a kraft, komponenter, kabel samt försvarselektronik) ökade faktureringen med 9 procent. Stockholm den 27 juli 1998 Sven-Christer Nilsson (Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer) KONCERNCHEFENS KOMMENTARER Ericsson visar för årets första sex månader en stark resultatökning. Koncernens lönsamhet har stärkts med förbättrade marginaler, men vi ser även framgent en stark prispress. Framgångarna fortsätter för såväl mobilsystem som mobiltelefoner. Det stora antalet redovisade kontrakt utgör ett bevis på Ericssons styrka. Däremot är orderingång ej längre en god indikator på koncernens framtida tillväxt eftersom vi dels har kortare ledtider samt dels att kontrakt ofta sluts som ramavtal och bokas som orderingång nära respektive leveranstillfälle. Trots att efterfrågan på flertalet av Ericssons marknader alltjämt visar en stark tillväxt, har en dämpning av faktureringen noterats under perioden. Det beror dels på nedgången i flera asiatiska ekonomier och dels på störningar i leveranser av nya generationen AXE. Leveransstörningarna påverkar affärsområdena Mobilsystem och Infokomsystem. Åtgärder har vidtagits och full leveranskapacitet kommer att åter ha uppnåtts under verksamhetsåret. Den kinesiska marknaden fortsätter att visa en stark tillväxt. Under perioden ökade Ericssons fakturering starkt i Kina , Ericssons största enskilda marknad. Den asiatiska krisens påverkan på Ericsson blir därför tydlig först när de kinesiska framgångarna exkluderas. Försäljningen till den asiatiska regionen, exklusive Kina har minskat med 27 procent jämfört med föregående år, men varierande mellan länderna. Krisen i Asien kan i en grov uppskattning anses motsvara ett bortfall i faktureringen på 4-5 miljarder kronor under perioden, jämfört med historiska tillväxttal. Bland enskilda geografiska marknader där vi haft en stark tillväxt under perioden bör, förutom Kina, Latinamerika, Turkiet, Nederländerna och Storbritannien nämnas. Generellt fortsätter Ericssons marknader att visa en stark tillväxt runt om i världen. Det gäller marknaden för mobilsystem, mobiltelefoner och det gäller också framväxten av den nya marknaden för internetbaserad tele- och datakommunikation. Mobilsystem har ytterligare stärkt ställningen som världsledande leverantör. Under perioden har faktureringen ökat med 20 procent jämfört med föregående år. Ericssons starka tillväxt i Latinamerika beror på strategiska kontrakt av D-AMPS med nya operatörer i bl.a. São Paulo, Rio de Janeiro och Bahia. Därutöver har utbyggnaden av D-AMPS i Telebras nät fortsatt. I Europa har Ericsson också utsetts till leverantör till de nya mobiloperatörerna i Belgien, Nederländerna, Portugal, Italien och Spanien. Den för telekombranschen så strategiska frågan om standardisering, utvecklas kontinuerligt och snabbt. WCDMA- standarden, för vars utveckling Ericsson har en central roll, får nu snabbt en ökad acceptans som en framtida världsstandard. Ericsson har under året slutit flera överenskommelser om leveranser av WCDMA testsystem till kunder i Asien och Europa med början i år. Dessa kunder positionerar sig nu för att snabbt introducera den tredje generationens system för mobil multimedia-kommunikation. Under perioden har också ett samarbete mellan D-AMPS och GSM rörande system för mobil höghastighetskommunikation med multimedia-access inletts. Detta system är baserat på EDGE-standarden och avsett att användas både i D-AMPS- och GSM- system över hela världen. Access till båda systemen blir möjlig med en gemensam terminal. Mobiltelefoner och Terminaler visar en fortsatt snabb volymutveckling och har under perioden väl försvarat sin marknadsandel. De asiatiska och europeiska marknaderna utmärks alltjämt av hård konkurrens och fortsatt prispress. På den Nord- och Sydamerikanska marknaden har vi mött en stark efterfrågan på mobiltelefoner, vilken vi kunnat möta med förstärkt leveransförmåga från den nya produktionsenheten i Brasilien. USA var under perioden Ericssons största enskilda marknad för mobiltelefoner. Nya produkter som lanserats under perioden har fått ett mycket gott mottagande av såväl konsumenter som av operatörer. Den nyligen introducerade telefonmodellen SH 888 med inbyggt infrarött modem för förenklad datakommunikation kan användas både inom GSM 900 och GSM 1800. Arbetet fortsätter med att utveckla en traditionell mobiltelefon till en s.k. världstelefon, som fungerar både inom D-AMPS och GSM .Leverans planeras under 1999. Som ett led i den snabba marknadsexpansionen och teknikutvecklingen inom mobiltelefoni samverkar Ericsson med andra ledande aktörer på marknaden i Bluetooth-projektet, som innebär utveckling av en standard för radiokommunikation över korta avstånd mellan bl a mobiltelefon och dator och mellan datorer. Bluetooth har mottagits med ett mycket starkt intresse från branschen och ett hundratal ledande tillverkare inom tele- och datakommunikation har redan uttalat sin avsikt att tillämpa den nya standarden. Nyligen tillkännagavs också ett samarbete, Symbian, mellan Ericsson, Nokia, PSION och Motorola för utveckling av ett operativsystem, EPOC, för små mobila terminaler. Detta samarbete har rönt ett starkt intresse från ledande operatörer och andra leverantörer. Det är särskilt glädjande att notera det aktiva intresset från oberoende programvaruutvecklare. Infokomsystem har mött framgångar med den nya generationen AXE med öppen arkitektur. De tidigare nämnda leveransproblemen har förhindrat att marknadens efterfrågan helt kunnat mötas. Leveransproblemen orsakades när produktionsvolymen hastigt skulle ökas. Därutöver uppstod leveransstörningar av vissa kritiska komponenter. Ericsson har under perioden stärkt ställningen som ledande leverantör inom intelligenta nät och introducerat nya avancerade produkter såsom bl a Directory Access Gateway, en global katalogserver för telekom. Ytterligare en snabbväxande marknad för Ericsson är tjänster som erbjuds operatörer. För första gången har vi nu inlett tekniskt underhåll av en operatörs nät på distans genom ett avtal med den österrikiska operatören UTA. Nätet underhålls nu on-line av Ericsson från Stockholm. Satsningen inom datakom fortsätter. I juni beslutade vi att förlägga ledningen av affärsenheten Datanät och IP-tjänster till Boston som ett viktigt steg för att öka närvaron på den amerikanska datakommarknaden. Under andra kvartalet har nya produkter som kompletterar lösningar för operatörer av internettjänster och datakommunikation lanserats. Under perioden har lanserats en accessrouter och en s.k. gatekeeper för IP- (Internet Protocol) telefoni, som en komplettering till Ericssons övriga sortiment inom IP-baserad kommunikation. Under andra kvartalet förvärvades vidare en andel i det Kalifornienbaserade datakomföretaget Mariposa. Egen utveckling av produkter, samarbetspartners och strategiska förvärv är samtliga delar i Ericssons strategi för att etablera en ledande position inom datakommunikation. Under perioden har vissa fördröjningar noterats i det pågående omstruktureringsarbetet inom Publika Nät, som är en del av affärsområdet Infokomsystem. Detta, tillsammans med en lägre faktureringsökning än tidigare, leveransstörningar för nya AXE och problemen inom nätbyggnadsverksamheten i Italien, kan komma att innebära att målet att uppnå ett acceptabelt resultat för Infokomsystem inte nås innan årsskiftet. Ericsson genomför omfattande investeringar i syfte att modernisera och samordna affärsprocesser och IS/IT-stöd. Kostnaderna redovisas löpande som försäljnings-kostnader under en två- till treårsperiod. På sikt ser vi betydande förbättringar av ledtider och produktivitet som resultat. Investeringarna kommer att, avseende interna system, väsentligen bidraga till att lösa millenniumproblemet, som har hög prioritet inom Ericsson. Under det första halvåret har flera nya operatörer på viktiga marknader valt Ericsson som leverantör både av fasta och mobila nät. Våra kunders förtroende baseras på deras tilltro till vår förmåga att tillhandahålla system och lösningar som tillgodoser morgondagens krav på spetsteknologi för fasta och mobila data- och teletjänster. Våra kunder har visat förtroende för vår innovationsförmåga som placerar oss i frontlinjen med ny teknologi och nya produkter såsom åter visats under perioden. Vårt mål är att bistå våra kunder att utnyttja den explosiva marknadstillväxten i den nya telekomvärlden. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Lars A. Stålberg, informationsdirektör Tel. 08-719 3162, 070-555 6066 E-mail: lars.stalberg@lme.ericsson.se Johan Fant, koncerncontroller Tel. 08-719 3707, 070-540 4011 E-mail: johan.fant@lme.ericsson.se Pia Gideon, informationschef Tel. 08-719 2864, 070-519 2864 E-mail: pia.gideon@lme.ericsson.se Karin Almqvist Liwendahl, investerarrelationer Tel. 08-719 5340, 070-590 5340 E-mail: karin.almqvist.liwendahl@lme.ericsson.se ERICSSONKONCERNENS RESULTATRÄKNING Apr-Juni Apr-Juni Jan- Jan-Juni Juni MSEK 1998 1997 1998 1997 ---------------------------------------------------------------- Fakturering 43 894 41 505 82 250 72 210 Kostnader för fakturerade -24 414 -23 981 -46 872 -41 957 varor och tjänster Bruttomarginal 19 480 17 524 35 378 30 253 Forskning och utveckling samt övriga tekniska -6 905 -6 252 -12 842 -11 398 kostnader Försäljningskost -5 780 -5 330 -11 086 -9 147 nader Administrationsk -1 752 -1 890 -3 768 -3 548 ostnader Övriga 201 194 378 485 rörelseintäkter *) Andelar i 10 190 63 268 intresseföretags resultat Rörelseresultat 5 254 4 436 8 123 6 913 Finansiella 539 377 1 106 816 intäkter Finansiella - 496 - 360 - 994 - 932 kostnader Resultat efter 5 297 4 453 8 235 6 797 finansiella poster Minoritetens andel av - 363 - 378 - 664 - 702 resultat före skatter Resultat före 4 934 4 075 7 571 6 095 skatter Skatter -1 554 -1 287 -2 385 -1 947 Årets resultat 3 380 2 788 5 186 4 148 ---------------------------------------------------------------- *) Varav 106 - 30 86 - 21 realisationsresultat netto ---------------------------------------------------------------- ERICSSONKONCERNENS BALANSRÄKNING 30 juni 31 dec 30 juni MSEK 1998 1997 1997 ---------------------------------------------------------------- Materiella 19 763 19 225 18 603 anläggningstillgångar Kapitalandelar i 3 314 4 077 4 062 intresseföretag samt övriga aktier Långfristig 5 095 2 000 2 826 kundfinansiering Övriga 5 095 4 113 5 038 anläggningstillgångar Summa 33 267 29 415 30 529 anläggningstillgångar Varulager 25 252 23 614 24 481 Kundfordringar 48 904 46 151 40 401 Övriga 22 072 19 133 14 519 fordringar Kassa, bank och 22 878 29 127 17 608 kortfristiga placeringar Summa 119 106 118 025 97 009 omsättningstillgångar Summa tillgångar 152 373 147 440 127 538 Eget kapital 54 501 52 624 44 212 Minoritetens andel av 4 273 4 395 3 835 eget kapital Konvertibla 6 100 6 034 963 förlagslån Räntebärande 19 824 17 112 18 912 avsättningar och skulder Icke räntebärande 67 675 67 275 59 616 avsättningar och skulder Summa eget kapital, 152 373 147 440 127 538 avsättningar och skulder ---------------------------------------------------------------- ERICSSONKONCERNENS UTVECKLING I SAMMANDRAG Jan-Juni Jan-Juni Föränd- MSEK 1998 1997 ring i % ---------------------------------------------------------------- Fakturering 82 250 72 210 14 Resultat före 7 571 6 095 24 skatter Årets resultat 5 186 4 148 25 Medelantal 1 997 1 971 1 aktier, miljoner Vinst per aktie 2,66 2,12 25 , kronor Soliditet 38,6 37,7 (procent) Investeringar i materiella 3 414 2 891 18 anläggningstillgångar Avskrivningar 2 667 2 287 17 Antal anställda vid 103 328 96 520 7 periodens slut ---------------------------------------------------------------- FAKTURERING PER AFFÄRSOMRÅDE Apr-Juni Apr-JuniJan-Juni Jan-Juni MSEK 1998 1997 1998 1997 ---------------------------------------------------------------- Mobilsystem 20 126 17 200 36 126 30 100 Infokomsystem 11 724 12 191 22 340 21 470 Mobiltelefoner och 10 834 10 763 21 879 18 387 Terminaler Övrig 4 665 4 305 8 592 7 879 verksamhet Avgår intern -3 455 -2 954 -6 687 -5 626 fakturering Total 43 894 41 505 82 250 72 210 ---------------------------------------------------------------- FAKTURERING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE Apr-JuniApr-JuniJan-JuniJan-Juni MSEK 1998 1997 1998 1997 ---------------------------------------------------------------- Sverige 2 381 2 298 4 439 4 244 Europa (exkl 17 569 15 560 33 264 28 264 Sverige) USA och Kanada 3 743 5 038 8 074 8 710 Latinamerika 6 771 4 921 12 348 7 990 Afrika 966 645 1 592 1 184 Mellanöstern 1 438 1 227 2 524 2 058 Asien 9 875 9 971 17 551 16 543 Oceanien 1 151 1 845 2 458 3 217 Total* 43 894 41 505 82 250 72 210 ---------------------------------------------------------------- *Varav EU 16 633 15 295 31 400 28 081

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar