Ericssonkoncernen Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1998-10-22 Ericssonkoncernen Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Ericssonkoncernen redovisar ökad fakturering och en fortsatt god resultatutveckling för de första nio månaderna 1998. Den finansiella krisen på vissa marknader och den därmed allmänt sammanhängande osäkerheten i ekonomin gör sig alltmer märkbar, vilket understryker att rationaliseringsarbetet måste förstärkas. Marknadsframgångarna för mobilsystem fortsätter. Fakturering 125 396 MSEK + 11 procent Resultat före skatter 12 097 MSEK + 17 procent Vinst per aktie 4,25 SEK + 18 procent Koncernens fakturering ökade under de första nio månaderna 1998 med 11 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare och uppgick till 125 396 MSEK. Resultatet före skatter ökade med 17 procent till 12 097 MSEK jämfört med samma period 1997. Koncernens lönsamhet har stärkts med förbättrade marginaler som följd av fortsatta framgångar inom mobilsystem. I resultatet ingår positiva valutaeffekter på 400 MSEK. Vinsten per aktie uppgår till SEK 4,25 (3,60). Kina stärkte sin ställning som koncernens största marknad följt av USA, Storbritannien, Brasilien och Italien. Försäljningen i Asien ökade med 9 procent. Exklusive Kina har dock försäljningen i Asien minskat med 29 procent. Latinamerika ökade med 29 procent och Europa (exklusive Sverige) med 15 procent. Försäljningen i Nordamerika minskade med 7 procent. Försäljningskostnaderna har ökat under året framför allt på grund av de satsningar på rationalisering av affärsprocesserna och marknadsbearbetning som gjorts inom affärsområde Mobiltelefoner och Terminaler. Som andel av försäljningen har dock försäljningskostnaderna sjunkit från 13,8 procent under första kvartalet till 13,2 procent under årets första nio månader. Denna trend väntas fortsätta under fjärde kvartalet. Exklusive uppköp av merparten av minoritetsposten i Ericssons dotterbolag i Brasilien var tredje kvartalets kassaflöde positivt. För helåret förväntas ett positivt kassaflöde exklusive investeringarna i minoritetsposterna i de amerikanska och brasilianska dotterbolagen samt förvärvet av det amerikanska datakombolaget Advanced Computer Communications Inc. (ACC). Soliditeten uppgick till 38,6 procent (38,4). Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 104 001, en ökning med 3 227 personer sedan december 1997 (varav konsolideringen av MET, Frankrike, innebar 1 419 personer). Koncernens investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier uppgick till 5 048 MSEK (4 559). Under perioden framlade Ericsson ett uppköpserbjudande avseende resterande aktier i sitt börsnoterade dotterbolag, Ericsson S.A. i Brasilien. Ericsson äger efter nu gjorda uppköp 97,5 procent av aktierna. Det avtalade förvärvet av ACC avses genomföras under fjärde kvartalet. Affärsområden Mobilsystem visade fortsatt god tillväxt. Affärsområdets fakturering ökade med 19 procent. Viktiga kontrakt har tecknats i bl a Argentina, Brasilien, Italien, Mexiko och Spanien. Flera nya lösningar för trådlös Internet- användning och datakommunikation presenterades under perioden. Tillväxten i antalet mobilabonnenter i digitala nät är mycket snabb. En ökning av antalet utnyttjade minuter i de mobila näten kan noteras när operatörerna inför nya taxor för att stimulera användningen. Det starka globala stödet för den tredje generationens standard för mobiltelefoni baserad på WCDMA-teknologi är en stor framgång för Ericsson. Affärsområdet visar ett mycket starkt rörelseresultat. Infokomsystem ökade faktureringen med 2 procent. Den svaga utvecklingen på vissa marknader i Asien och Latinamerika samt för det italienska nätbyggnadsbolaget Cosir bidrog till att sänka ökningstakten i faktureringen. Försäljningen av Cosir har ej kunnat genomföras på grund av vikande marknad. Tidigare nämnda leveransstörningar för nya AXE är nu i huvudsak avhjälpta, men påverkade affärsområdets fakturering under det tredje kvartalet. Resultatet inom affärsområdet är alltjämt otillfredsställande. Den lägre ökningstakten i faktureringen, anpassningar till den lägre efterfrågan för italienska Cosir och vissa förseningar i det omstruktureringsprogram som pågår i affärsenheten Publika Nät, innebär att målet att uppnå ett acceptabelt resultat kommer att nås först under nästa år. Mobiltelefoner och Terminaler visade en ökning av faktureringen med 11 procent och ett starkt rörelseresultat. Affärsområdet visar en fortsatt mycket god volymutveckling, med en ökning på mer än 50 procent. Ericssons totala marknadsandel har försvarats väl. Däremot har prispressen fortsatt och beräknas på Ericssons produktsortiment och på helårsbasis uppgå till 25-30 procent. Marknadens intresse för förbetalda samtal (sk prepaid services) har lett till en ökad efterfrågan av enklare modeller. I detta segment är prispressen särskilt stark, vilket påverkat faktureringen under perioden. Denna utveckling noteras främst i Europa. Den amerikanska marknaden har utvecklats positivt. Ericsson har under perioden lanserat ett antal nya modeller. Övriga verksamheter (bl a energisystem, komponenter, kabel samt försvarselektronik) ökade faktureringen med 12 procent. Stockholm den 22 oktober 1998 Sven-Christer Nilsson (Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer) KONCERNCHEFENS KOMMENTARER Ericssons resultat före skatter steg med 17 procent till 12 097 MSEK under årets första nio månader. Under perioden har bruttomarginalen ytterligare förbättrats. En starkt bidragande orsak till såväl resultatökningen som marginalförbättringen var utvecklingen inom affärsområde Mobilsystem. I det närliggande perspektivet har oron i världsekonomin och turbulensen på de internationella börserna fortsatt under rapportperioden. I detta läge har vi generellt gynnats av vår geografiskt väl spridda verksamhet, som minskar exponeringen för bakslag i enskilda ekonomier. Icke desto mindre har den ekonomiska utvecklingen resulterat i efterfrågebortfall jämfört med tidigare tillväxttrender och den globala efterfrågan förväntas bli dämpad under den närmaste framtiden. Detta understryker för vår del vikten av att det pågående rationaliseringsarbetet fortsätter. Vår nya organisation skapar viktiga synergier som ska utnyttjas till fullo. En dämpad global efterfrågan ger därutöver anledning till ytterligare kostnadsanpassningar. Den ekonomiska osäkerheten i Asien har fortsatt, läget i den ryska ekonomin har blivit allvarligare och en ökad osäkerhet kring utvecklingen i vissa latinamerikanska länder har också noterats under perioden. För Ericssons del kan vi konstatera att den sammantagna utvecklingen i Asien fortfarande givit tillväxt för våra verksamheter. Vi har alltjämt en stark utveckling i Kina. Exempel på andra ekonomier i Asien som visar bra tillväxt med positiv inverkan på Ericssons försäljning är Singapore, Taiwan och Indien. Det allvarliga läget i den ryska ekonomin har haft en mycket begränsad påverkan på Ericssons resultat. Den ryska verksamheten utgör endast drygt 1 procent av hela koncernens försäljning. Under perioden har Ericsson köpt upp merparten av de utestående aktierna i vårt börsnoterade dotterbolag i Brasilien. Uppköpet ska ses mot bakgrund av vår positiva syn på den brasilianska telekommarknaden. Med över 100 år på den brasilianska marknaden har Ericsson en stark position inom såväl fast som mobil telefoni. Marknadsframgångarna, inte minst under tredje kvartalet, har lett till att Ericssons marknadsandel för mobilsystem nu överstiger 50 procent. I början av oktober presenterade Ericsson en ny strategisk inriktning och en ny organisation som syftar till att säkerställa Ericssons fortsatta tillväxt och ledande position i den nya telekomvärld vi ser formas de närmaste åren. Detta är resultatet av en genomgripande översyn av koncernens teknologi, strategi och organisation som inleddes under våren. Implementeringen har nu inletts runtom i världen. Den strategiska inriktningen syftar till att Ericsson ska inta en ledande position i den växande marknaden för trådlös kommunikation och Internetbaserade teknologier. Detta kommer att få ett genomgripande inflytande på Ericsson såväl som på hela branschen. Strategin innebär att Ericsson drar nytta av sin styrka, kunnandet inom telekommunikation med hög tillgänglighet och tillförlitlighet i näten i kombination med vår världsledande kompetens inom trådlös kommunikation. Tredje generationens mobilsystem baserade på WCDMA-teknologi, där Ericsson har en ledande position, kommer att spela en central roll i utvecklingen i den nya telekomvärlden. Tidigare i år lanserade Ericsson som första företag den nya paketkopplade teknologin GPRS (General Packet Radio Service) som förstärker GSM-nätens möjlighet att hantera datatjänster. En annan ny utveckling är EDGE, som ytterligare ökar dataöverföringshastigheten och ger operatörerna möjlighet att redan nu erbjuda tjänster av tredjegenerationskaraktär. GPRS, EDGE och WCDMA är möjliga vägar för en gemensam vidareutveckling av nuvarande D-AMPS och GSM-nät mot den tredje generationens mobila tjänster. De kommande åren kommer att domineras av en konvergens mellan data- kommunikation och telekommunikation där också kravet på mobilitet kommer att prägla utvecklingen. Vid en presskonferens den 12 oktober tillkännagav vi vårt mål att långsiktigt växa mer än marknaden. Ericssons mål ska nås genom att vi tar starka positioner i nya tillväxtmarknader i de kundsegment där vi verkar. Till sådana identifierade tillväxtmarknader hör exempelvis trådlös data- och röstkommunikation inom alla tre kundsegmenten, nätoperatörer och tjänsteleverantörer, företag och konsumenter. Strategin innebär att vi försvarar vår världsledande position inom mobiltelefoni och etablerar samma ställning inom den framväxande marknaden för mobil datakommunikation. Positionen inom datakommunikation ska säkerställas genom både egen utveckling och förvärv av medelstora och mindre företag med kompletterande spetsteknologier. Under tredje kvartalet har ett sådant strategiskt förvärv avtalats beträffande det Kalifornien-baserade ACC, en av de ledande leverantörerna inom fjärraccess (remote access). Detta förvärv tillför Ericsson ytterligare strategisk kompetens inom IP (Internet Protocol) området. Vår strategiska inriktning stöds av fortsatta kraftfulla satsningar på forskning och utveckling. Våra resurser inom FoU kommer att styras mot de tillväxtsegment som fokuseras i strategin. Affärsområde Mobilsystem har haft en stark utveckling av såväl försäljning som resultat. Under tredje kvartalet nåddes betydande försäljningsframgångar i bl a Argentina, Brasilien, Italien, Mexiko och Spanien. Den största marknaden för Mobilsystem är alltjämt Kina, följt av USA och Storbritannien. Under perioden har också Telecom Italia Mobile, Europas största mobiloperatör, beställt ett testsystem för WCDMA. Ericsson har också slutit ett treårigt avtal med Wind, den tredje mobiloperatören i Italien. Ericsson blir huvudleverantör av såväl fasta som mobila nät till Wind. Avtalet omfattar nyckelfärdiga lösningar för GSM-nät inom 900/1800-banden såväl som fasta nät, båda baserade på AXE-arkitektur. Ericsson kommer att tillhandahålla en IN (intelligenta nät)-lösning som ger Wind möjligheten att erbjuda sina kunder samordnade fasta och mobila tjänster, t ex en gemensam röstbrevlåda. Ericsson har vidare tecknat kontrakt med Retevisión Móvil, Spaniens tredje mobiloperatör för större delen av dess landstäckande GSM 1800-nät. I och med detta kontrakt är Ericsson leverantör till alla tre GSM-operatörer på den spanska marknaden och stärker sin ställning som ledande leverantör. Ericsson har från United States Patent and Trademark Office fått informationen att inte mindre än 36 nya och utvidgade patentkrav till Ericssons nyckelpatent på 'soft handoff' har blivit accepterade. 'Soft handoff' är en Ericssonuppfinning som är nödvändig att använda i den amerikanska trådlösa telekommunikationsstandarden IS-95. Under de tre senaste månaderna har U.S. Patent Office accepterat tre sådana Ericssonpatent. Den framgångsrika nyutgivningen av dessa tre patent bekräftar att Ericsson är den verkliga uppfinnaren av 'Soft handoff' och 'macrodiversity' som är grundläggande förutsättningar för standarden IS-95. För Affärsområde Infokomsystem fortsätter omstruktureringsarbetet med full kraft. Strukturanpassningen kommer att drivas vidare och förstärkas i den nya organisationen som skapar förutsättningar för ökad och uthållig effektivitet. Under tredje kvartalet vann Ericsson en strategisk order i Kina i hård konkurrens med andra datakomleverantörer. Det gäller leveranser av ATM- systemet AXD 301, som kommer att utgöra grunden i ett av de största ATM- baserade näten hittills i Kina. Marknaden för affärsområdet Mobiltelefoner och Terminaler kännetecknas av kortare produktcykler vilket vi anpassar oss till. I slutet av rapportperioden har flera nya telefonmodeller lanserats. I september presenterade Ericsson en mobiltelefon som gör det möjligt för internationella resenärer att kommunicera via en enda telefon i mer än 120 länder i Europa, Afrika, Asien/Stillahavsområdet och Amerika. Den nya mobiltelefonen, I 888 World, har dubbelbandsfunktion för GSM 900/1900-frekvenser och är en global telefon i ordets rätta bemärkelse. Tack vare ett inbyggt infrarött modem kan en resenär använda I 888 World för problemfri kommunikation med sin stationära eller bärbara PC, eller handburna kommunikator. Därigenom blir det enkelt att kontrollera e-post, surfa på Internet eller logga in sig på ett företagsnät utan att behöva bära omkring på kablar eller söka få tag i ett telefonuttag som passar. I september presenterade Ericsson också modell S 868, som är en ny mobiltelefon med avancerade funktioner för dubbelband. Genom att S 868 fungerar både i GSM 900- och GSM 1800-näten förbättrar den internationell användning, samtidigt som den minskar antalet förlorade förbindelser. Under perioden redovisar affärsområdet också stigande försäljningskostnader p.g.a. ökade marknadsaktiviteter, men också implementeringen av ett nytt globalt affärssystem. Detta kommer att ge effektivitetsvinster och bör ses som en framtidsinvestering. Den nya organisationen baserad på kundsegment kommer att träda i full kraft vid årsskiftet, vilket innebär att den nuvarande uppdelningen på affärsområden då kommer att försvinna. I samband med redovisningen av bokslutet för 1998 kommer en proforma redovisning av de nya segmenten att presenteras. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Lars A. Stålberg, informationsdirektör Tel. 08-719 3162, 070-555 6066 E-post: lars.stalberg@lme.ericsson.se Johan Fant, koncerncontroller Tel. 08-719 3707, 070-540 4011 E-post: johan.fant@lme.ericsson.se Pia Gideon, informationschef Tel. 08-719 2864, 070-519 2864 E-post: pia.gideon@lme.ericsson.se Karin Almqvist Liwendahl, investerarrelationer Tel. 08-719 5340, 070-590 5340 E-post: karin.almqvist.liwendahl@lme.ericsson.se ERICSSONKONCERNENS RESULTATRÄKNING Juli-Sep Juli-Sep Föränd- Jan-Sep Jan-Sep Föränd ring i ring i MSEK 1998 1997 % 1998 1997 % Fakture 43 146 40 407 7 125 396 112 617 11 ring Kostnader -24 301 -23 832 2 -71 173 -65 789 8 för fakturerade varor och tjänster Bruttomarginal 18 845 16 575 14 54 223 46 828 16 Forskning och utveckling samt övriga tekniska -6 803 -5 798 17 -19 645 -17 196 14 kostnader Försäljnings- -5 422 -4 720 15 -16 508 -13 867 19 kostnader Administrations -2 114 -1 645 29 -5 882 -5 193 13 kostnader *) Övriga rörelseintäkter 129 186 -31 507 671 -24 Andelar i 45 71 -37 108 339 -68 intresseföretags resultat Rörelseresultat 4 680 4 669 0 12 803 11 582 11 Finansiella 688 394 75 1 794 1 210 48 intäkter Finansiella - 676 - 331 104 -1 670 -1 263 32 kostnader Resultat efter 4 692 4 732 -1 12 927 11 529 12 finansiella poster Minoritetens andel av - 166 - 502 -67 - 830 -1 204 -31 resultat före skatter Resultat före 4 526 4 230 7 12 097 10 325 17 skatter Skatter -1 416 -1 317 8 -3 801 -3 264 16 Årets resultat 3 110 2 913 7 8 296 7 061 17 6 - 15 92 - 36 *) Varav realisationsresultat netto ERICSSONKONCERNENS BALANSRÄKNING 30 sep 31 dec 30 sep MSEK 1998 1997 1997 Immateriella 4 039 748 780 anläggningstillgångar Materiella 20 033 19 225 18 126 anläggningstillgångar Kapitalandelar i 3 757 4 077 4 234 intresseföretag samt övriga aktier Långfristig 4 038 2 000 2 161 kundfinansiering Övriga 3 333 3 365 4 003 anläggningstillgångar Summa 35 200 29 415 29 304 anläggningstillgångar Varulager 27 475 23 614 25 054 Kundfordringar 49 033 46 151 41 173 Övriga 21 412 19 133 15 584 fordringar Kassa, bank och 21 494 29 127 20 431 kortfristiga placeringar Summa 119 414 118 025 102 242 omsättningstillgångar Summa tillgångar 154 614 147 440 131 546 Eget 57 593 52 624 46 471 kapital Minoritetens andel av eget 2 075 4 395 4 067 kapital Konvertibla 6 180 6 034 855 förlagslån Räntebärande avsättningar 20 364 17 112 19 092 och skulder Icke räntebärande 68 402 67 275 61 061 avsättningar och skulder Summa eget kapital, 154 614 147 440 131 546 avsättningar och skulder ERICSSONKONCERNENS UTVECKLING I SAMMANDRAG Jan-Sep Jan-Sep Föränd- MSEK 1998 1997 ring i % Fakturer 125 396 112 617 11 ing Resultat före 12 097 10 325 17 skatter Årets resultat 8 296 7 061 17 Medelantal 1 997 1 971 1 aktier, miljoner Vinst per aktie, 4,25 3,60 18 kronor Soliditet 38,6 38,4 (procent) Investeringar i materiella 5 048 4 559 11 anläggningstillgångar Avskrivn 4 067 3 872 5 ingar Antal anställda vid 104 001 99 113 5 periodens slut FAKTURERING PER AFFÄRSOMRÅDE Juli- Juli-Föränd Jan-Sep Jan-Sep Föränd- Sep Sep - MSEK 1998 1997ring i 1998 1997 ring i % % Mobilsys 19 95817 200 16 56 084 47 300 19 tem Infokomsystem 10 95111 218 -2 33 291 32 688 2 Mobiltelefoner och 10 82211 000 -2 32 701 29 387 11 Terminaler Övrig verksamhet 4 557 3 862 18 13 149 11 741 12 Avgår intern -3 142-2 873 9 -9 829 -8 499 16 fakturering Total 43 14640 407 7 125 396 112 617 11 FAKTURERING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE Juli- Juli- Föränd- Jan-Sep Jan- Föränd- Sep Sep Sep MSEK 1998 1997 ring i % 1998 1997 ring i % Sverige 2 100 2 002 5 6 539 6 246 5 Europa (exkl 18 06216 402 10 51 326 44 666 15 Sverige) USA och Kanada 4 308 4 619 -7 12 382 13 329 -7 Latiname 5 039 5 488 -8 17 387 13 478 29 rika Afrika 795 540 47 2 387 1 724 38 Mellanös 2 366 1 256 88 4 890 3 314 48 tern Asien 9 600 8 422 14 27 151 24 965 9 Oceanien 876 1 678 -48 3 334 4 895 -32 Total* 43 14640 407 7 125 396112 617 11 *Varav EU 17 15215 409 11 48 552 43 490 12

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera