Ericssons koncernchef kommenterar 1998 års resultat

Ericssons koncernchef kommenterar 1998 års resultat Ericssons koncernchef, Sven-Christer Nilsson, kommenterade idag sin förväntan avseende Ericssons resultat för helåret 1998. I ett möte med finansanalytiker i Stockholm uppgav Sven-Christer Nilsson att han väntar sig att företagets vinst för helåret 1998 kommer att ligga något under marknadens förväntningar. Även försäljningen för helåret väntas ligga något under marknadens förväntningar. - Min förväntan baseras på vår syn på den fortsatta inverkan av den globala ekonomiska krisen som påverkar efterfrågan inom vissa av Ericssons verksamheter, inklusive i synnerhet Publika Nät. Återverkningarnas omfattning kan ses i de interna resultatrapporter för november som just blivit tillgängliga. Även om man kan se en del allmänna tecken på återhämtning i vissa asiatiska marknader så märks vidare återverkningar på den globala efterfrågan som nu i sin tur påverkar försäljning och vinst. Den finansiella krisen på vissa marknader och den därmed sammanhängande osäkerheten i världsekonomin, som vi pekat på i våra kvartalsrapporter tidigare under året, återverkar på oss och understryker med förnyad kraft att det pågående rationaliseringsarbetet måste förstärkas. Till detta kommer synergieffekter i samband med införande av den nya organisationen. Sammantaget innebär detta väsentliga personalneddragningar som kommer att redovisas i samband med årsbokslutet den 28 januari 1999, sade Sven-Christer Nilsson. - Inom mobiltelefoner påverkas rörelseresultatet under årets sista månader negativt av den ändrade efterfrågan i riktning mot enklare modeller med försämrade marginaler. Dessa telefoner efterfrågas i det snabbt växande området 'förbetalda samtal' som nu svarar för en tredjedel av marknaden i Västeuropa. Trots en kraftig volymuppgång har vi inte kunnat kompensera denna resultatutveckling. - Vi ser fortsatt god tillväxt inom mobilsystem där vi är världsledande. Detta område är i stort sett opåverkat och visar ett mycket starkt rörelseresultat. - För nästa år räknar vi, som jag tidigare nämnt, med en långsam inledning och en utveckling för helåret som ligger under våra långsiktiga tillväxtmål. Min förväntan avseende Ericssons långsiktiga tillväxt kvarstår oförändrad, dvs, vi ska växa snabbare än marknaden. Detta ska uppnås genom ökad takt i vår fortsatta omstrukturering och genom utveckling av våra verksamheter i enlighet med våra strategier. Ericsson är den ledande leverantören i den nya telekomvärlden, med kommunikationslösningar där tele- och datateknik kombineras med frihet för användaren att vara mobil. Med över 100 000 medarbetare i 140 länder underlättar Ericsson kommunikationen för sina kunder - nätoperatörer, andra leverantörer av teletjänster, företag och konsumenter - över hela världen. Besök Ericssons Pressrum på: http://www.ericsson.se/pressroom FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Lars A. Stålberg, informationsdirektör Tel. 08-719 3162, 070-555 6066, E-post: lars.stalberg@lme.ericsson.se Johan Fant, koncerncontroller Tel. 08-719 3707, 070-540 4011, E-post: johan.fant@lme.ericsson.se Karin Almqvist Liwendahl, investerarrelationer Tel. 08-719 5340, 070-590 5340 E-post: karin.almqvist.liwendahl@lme.ericsson.se

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar