Lägre än förväntat resultat för Ericsson i tredje kvartalet 2007

[Informationen är sådan som Ericsson ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2007 kl 07.30.]
 
Preliminära och oreviderade siffror.
 
Ericsson förväntar sig en fakturering på SEK 43,5 miljarder, rörelseresultat på SEK 5,6 miljarder och ett kassaflöde på SEK -1,6 miljarder för tredje kvartalet 2007. Detta är lägre än företagets egna och marknadens nuvarande förväntningar och huvudsakligen ett resultat av en oväntad förändring i affärsmixen.


"Den oväntade utvecklingen i kvartalet beror huvudsakligen på lägre än väntad fakturering inom uppgraderingar och utbyggnad av mobilnät. Detta resulterade i en ogynnsam affärsmix som också påverkade koncernens marginaler negativt", säger Carl-Henric Svanberg, Ericssons VD och koncernchef.  "Övrig verksamhet har utvecklats enligt förväntan. Det är alltid en bedömningsfråga vilka effekter marknadsdynamiken kan ha. I det här kvartalet har vi underskattat effekterna."


Ericssons nätverksamhet fortsätter att utvecklas snabbast i regioner där utrullning av nya nät och inbrytningskontrakt dominerar. Dessa kontrakt bidrar till att lägga grunden till en långsiktig lönsam tillväxt, men konkurrensen är också som mest intensiv här. Hittills har den ökade marginalpressen inom dessa verksamheter motverkats av fakturering inom områden med högre marginaler såsom uppgraderingar och utbyggnad av mobilnät. Sådana kontrakt har en kort säljcykel och kommer in mot slutet av kvartalet. Under tredje kvartalet var faktureringen av dessa produkter med högre marginal inte lika hög som i tidigare kvartal. Faktureringen av mjukvara med hög marginal var också lägre än normalt i kvartalet.


Segmentet Professional Services fortsatte att visa stark tillväxt och stabila marginaler. Segmentet Multimedia förväntas också visa en stark tillväxt med ett svagt positivt rörelseresultat vilket speglar de fortsatta satsningarna i nya affärsverksamheter.


"Inom infrastruktur är skalfördelar avgörande. Vår strategi att återställa våra skalfördelar genom ökade marknadsandelar på mobilsystem har varit effektiv. Den nuvarande marknadsdynamiken ger oss dock kortsiktiga finansiella effekter. Nu när vi har samma skalfördelar som vi hade innan industrikonsolideringen påbörjades, kommer vi att förändra vårt fokus något och dra fördel av våra stärkta marknadsandelar", avslutade Carl-Henric Svanberg.


FINANSIELL ÖVERSIKT
Resultat och kassaflöde


Alla siffror är preliminära och oreviderade.
Tredje kvartalet
Andra kvartalet
Nio månader
SEK
miljarder
2007
20061)
Förändr
2007
Förändr
2007
20061)
Förändr
Fakturering exkl.
avyttrade
verksamheter
43,5
40,9
6%
47,6
-9%
133,3
124,1
7%
Fakturering
43,5
41,3
6%
47,6
-9%
133,3
125,6
6%
Bruttomarginal
35.6%
38,2%
-
 43,0%
-
 40,6%
41,5%
-
EBITDA-marginal
17,4%
25,4%
-
23,9%
-
21,8%
23,2%
-
Rörelseresultat
5,6
8,8
-36%
9,3
-39%
23,0
23,6
-3%
Rörelsemarginal
12,9%
21,2%
-
19,4%
-
17,3%
18,8%
-
Rörelsemarginal,
exklusive Sony
Ericsson
9,0%
16,5%
-
16,4%
-
13.7%
16,0%
-
Resultat efter
finansiella poster
5,6
8,9
-37%
9,3
-40%
23,1
23,8
-3%
Nettoresultat 2)
4,0
6,2
-36%
6,4
-38%
16,2
16,5
-2%
 
1)Exklusive faktureringen från försvarsverksamheten, Ericsson Microwave Systems, som såldes 2006.
2)Hänförligt till aktieägare i moderbolaget, exklusive minoritetsintresse.


Faktureringsökningen på 6% jämfört med samma kvartal föregående år bestod till 4% av organisk tillväxt. US-dollarn har fortsatt försvagas under kvartalet och påverkade rapporterad faktureringstillväxt negativt.


Bruttomarginalen minskade huvudsakligen till följd av en ogynnsam affärsmix bestående av en hög andel utbyggnad av nya nät och minskad mjukvarufakturering. Utöver den goda tillväxten inom utbyggnaden av nya nät visade också transmissionssystem stark tillväxt vilket påverkade bruttomarginalerna negativt.


Rörelseresultatet uppgick till SEK 5,6 (8,8) miljarder i kvartalet och SEK 23,0 (23,6) miljarder för niomånadersperioden. Koncernens rörelsemarginal minskade avsevärt under kvartalet till följd av förändrad affärsmix inom Networks med en dominerande andel utbyggnad av nya nät samt lägre mjukvarufakturering. Sony Ericssons resultat före skatt bidrog med 4%-enheter till koncernens rörelsemarginal i kvartalet.


Kassaflöde från rörelsen uppskattas till SEK -1,6 (4,8) miljarder i kvartalet och SEK 7,2 (7,5) miljarder för niomånadersperioden.


RESULTAT PER SEGMENT


Alla siffror är preliminära och oreviderade.  
Tredje kvartalet
Andra kvartalet
Nio månader
Fakturering SEK
miljarder
20071)
20062)
Förändr
20071)
Förändr
20071)
20062)
Förändr
Networks
28,5
29,2
-2%
33,7
-15%
91,6
88,7
3%
Varav
nätinstallation
4,0
3,5
14%
4,3
-7%
12,1
10,9
11%
Rörelsemarginal
8%
9%
-
19%
-
15%
15%
-
EBITDA marginal
13%
15%
-
24%
-
20%
21%
-
Professional
services
11,0
8,7
26%
10,3
7%
30,8
26,3
17%
Varav managed
services
3,4
2,2
50%
2,9
15%
8,9
7,0
27%
Rörelsemarginal
15%
12%
-
15%
-
15%
14%
-
EBITDA
marginal
16%
13%
-
16%
-
16%
15%
-
Multimedia
4,0
3,1
31%
3,7
10%
11,0
9,3
18%
Rörelsemarginal
1%
3%
-
0%
-
3%
2%
-
EBITDA
marginal
7%
4%
-
5%
-
7%
3%
-
Total
fakturering
43,5
40,9
6%
47,6
-9%
133,3
124,1
7%
 
1)Förvärvade företag ingår från och med dagen för förvärvet.
2)Exklusive faktureringen från försvarsverksamheten, Ericsson Microwave Systems, som såldes 2006.


Networks
Faktureringen inom Networks minskade huvudsakligen till följd av lägre fakturering inom uppgraderingar och utbyggnad av mobilnät med högt mjukvaruinnehåll. Faktureringen av nätutbyggnad och inbrytningskontrakt, som har lägre marginaler, utgör för närvarande huvuddelen av affärerna inom Networks. Det är den här förändringen i affärsmixen som är orsaken till att koncernens marginaler påverkats negativt snarare än en förändring av de underliggande marginalerna.


Professional services
Faktureringen inom Professional Services ökade med 26% jämfört med samma kvartal föregående år och fortsätter att växa snabbare än marknaden. Managed services växte med 50% jämfört med samma kvartal föregående år. Mer än två tredjedelar av intäkterna inom Professional services är för närvarande av återkommande karaktär.
 
Multimedia
Tillväxten var 31% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet var svagt positivt. Verksamheterna Ericsson Mobile Platforms, Service Delivery Platforms, Tandberg Television och Charging visar alla stark tillväxt med hälsosamma marginaler. IPTV, IMS och Messaging är nya affärsutvecklingsområden med betydande FoU-investeringar men med begränsad fakturering.


REGIONAL ÖVERSIKT


Alla siffror är preliminära och oreviderade.  
Tredje kvartalet
Andra kvartalet
Nio månader
Fakturering SEK
miljarder
2007
20061)
Förändr.
2007
Förändr.
2007
20061)
Förändr.
Västeuropa
12,3
11,5
7%
12,4
  -1%
37,3
35,3
6%
Central-, Östeuropa,
Mellanöstern, Afrika
12,0
10,7
12%
11,5
   4%
34,4
31,5
9%
Asien och Oceanien
12,0
11,6
3%
16,6
  -28%
40,9
33,9
21%
Latinamerika
4,2
4,2
1%
4,1
   4%
11,6
11,7
0%
Nordamerika
3,0
2,9
4%
3,0
  -1%
9,1
11,8
-23%
 
1)Exklusive faktureringen från försvarsverksamheten, Ericsson Microwave Systems, som såldes 2006.


Faktureringen i Nordamerika ökade något jämfört med samma kvartal föregående år. Ericsson hade emellertid förväntat sig en mer signifikant ökning, drivet av utbyggnaden av nya nät och uppgraderingar av företagets installerade bas. Detta har dock ännu inte inträffat. I Västeuropa förväntade sig Ericsson också en liknande faktureringsutveckling som dock inte inträffade på grund av den pågående operatörskonsolideringen på flera stora marknader.


Faktureringstillväxten i Asien och Oceanien var i princip oförändrad på grund av lägre fakturering av mobilsystem i Kina. Den underliggande affärsaktiviteten i Kina ligger på en hälsosam nivå, men faktureringen på den kinesiska marknaden fluktuerar mellan kvartalen. Faktureringen i Australien minskade till följd av att den initiala HSPA-utbyggnaden avslutats. Exklusive Kina och Australien ökade faktureringen i regionen med 17%. Övriga regioner utvecklades som förväntat.


PLANERINGSANTAGANDEN
 
För fjärde kvartalet 2007 är våra planeringsantaganden att Ericssons fakturering kommer att uppgå till SEK 53-60 miljarder med en rörelsemarginal i mittenspannet av 10-20%, inklusive Sony Ericsson.


Beträffande marknadsutvecklingen 2008 är vår tidiga uppskattning att motsvarande förhållanden kommer att  gälla som under innevarande år.


PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER
 
Ericssons rapport för tredje kvartalet 2007 kommer som tidigare annonserats att publiceras den 25 oktober kl 07.30.


Ericsson håller en presskonferens för media, analytiker och investerare tisdagen den 16 oktober kl 10.00 på Kistavägen 25 i Kista.


Ericssons telefonkonferens för analytiker och media börjar kl 15.00.


Press- och telefonkonferenserna kan följas via Internet på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

Henry Sténson, informationsdirektör


Investerare:
Gary Pinkham, chef, Investerarrelationer
Telefon: 08 719 00 00
E-post: investor.relations.se@ericsson.com


Susanne Andersson, Investerarrelationer
Telefon: 08 719 46 31


Media:
Åse Lindskog, presschef
Telefon: 08 719 97 25, 0730 24 48 72
E-post: press.relations@ericsson.com


Ola Rembe
Telefon: 08 719 97 27, 0730 24 48 73
E-post: press.relations@ericsson.com
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. nr: 556016-0680
Torshamnsgatan 23
164 83 Stockholm
Tel: 08 719 00 00

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera