OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE OMVANDLINGSRÄTTER I ERICSSON ENLIGT TIDIGARE AVISERING

OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE OMVANDLINGSRÄTTER I ERICSSON ENLIGT TIDIGARE AVISERING · En grupp svenska institutionella aktieägare¹ lämnar ett offentligt erbjudande om förvärv av de omvandlingsrätter som föreslås bli utgivna till A-aktieägarna i Ericsson i samband med ändringar i röstvärdesstrukturen. · För varje omvandlingsrätt erbjuds 1,10 kronor kontant. · Acceptperiod beräknas bli 20 september - 20 oktober 2004. Genom detta pressmeddelande lämnas inget direkt eller indirekt erbjudande till personer i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan eller Kanada, eller till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Erbjudandet kan inte antas av personer i dessa länder. Detta pressmeddelande eller något annat därtill hänförligt material har inte distribuerats i eller sänts till och får inte distribueras i eller sändas till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan eller Kanada, eller eljest till land där distributionen eller erbjudandet skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt eller skulle strida mot lagar eller regler i sådant land. ¹ Dessa är förtecknade på sid 6-7 nedan. I gruppen ingår även vissa Luxemburg-baserade fonder. Bakgrund Den 19 februari 2004 tillkännagav Telefonaktiebolaget LM Ericsson ("Ericsson" eller "Bolaget") att den särskilda arbetsgrupp som utrett röstvärdesfrågorna i Ericsson ("Arbetsgruppen"), framlagt ett förslag innebärande en reduktion av röstvärdesskillnaderna mellan A- och B- aktier från 1000:1 till 10:1 ("Förslaget"). Förslaget innebar ändring av bolagsordningen jämte utgivande till A- aktieägarna av ett särskilt finansiellt instrument, omvandlingsrätt ("Omvandlingsrätt"), medförande rätt för innehavaren att under en viss period omvandla en B-aktie i Ericsson till en A-aktie i Bolaget. Beträffande Förslagets närmare innehåll hänvisas till Ericssons kallelse till den extra bolagsstämman (se nedan). För att bereda A-aktieägare en enkel och kostnadseffektiv avyttringsmöjlighet av de Omvandlingsrätter de enligt Förslaget skulle komma att få, innefattade Förslaget bland annat att en grupp större aktieägare i Ericsson skulle lämna ett kontant erbjudande till marknaden om förvärv av Omvandlingsrätterna för 1,10 kronor styck. Extra bolagsstämma i Ericsson Ericssons styrelse kommer att kalla till en extra bolagsstämma i Bolaget att äga rum den 31 augusti 2004, vid vilken aktieägarna skall ta ställning till Förslaget. Erbjudandet I anledning härav har undertecknade aktieägare i Ericsson (gemensamt "Köparna") beslutat att lämna ett offentligt erbjudande ("Erbjudandet") till blivande innehavare av Omvandlingsrätter i Ericsson att överlåta sina Omvandlingsrätter till Köparna mot en kontant ersättning om 1,10 kronor styck. Erbjudandet är villkorat av att den nyssnämnda bolagsstämman beslutar utge Omvandlingsrätter i enlighet med Förslaget. Aktieägare i Ericsson som åtagit sig att rösta för Förslaget representerar tillsammans c:a 88 % av Bolagets samtliga röster. De representerar också tillsammans c:a 89 % av samtliga A-aktier i Bolaget. Acceptperiod för Erbjudandet beräknas bli 20 september - 20 oktober 2004. Vid överlåtelse enligt Erbjudandet kommer courtage ej att utgå. AB Industrivärden, Handelsbankens Pensionsstiftelse, Handelsbankens Pensionskassa och Svenska Handelsbankens Personalstiftelse har uttalat att de avser att utnyttja samtliga tilldelade Omvandlingsrätter för omvandling. Investor AB har uttalat att man ej kommer att lämna in några Omvandlingsrätter i Erbjudandet och har åtagit sig att ej heller avhända sig Omvandlingsrätter på ett sådant sätt att de kan lämnas in i Erbjudandet. Envar av Köparna samt Livförsäkringsaktiebolaget Skandia har åtagit sig att inte lämna in Omvandlingsrätter i Erbjudandet till den del antalet sådana rätter motsvarar envars innehav av A-aktier per den 18 februari 2004. Erbjudandet omfattar därför inte Omvandlingsrätter som nu nämnts. Erbjudandet omfattar inte heller Omvandlingsrätter som innehas av personer i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan eller Kanada, eller av personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Köparna kommer enligt särskild överenskommelse sig emellan att fördela de i anledning av Erbjudandet förvärvade Omvandlingsrätterna på det sätt som framgår av Tabell 2 nedan. I den tabellen anges också Köparnas innehav av aktier och röster i Ericsson per den 28 maj 2004. Gentemot säljare av Omvandlingsrätter svarar envar Köpare fullt ut för att Erbjudandet fullföljs. Inga utfästelser om accepter av Erbjudandet har erhållits. Utöver vad som ovan angetts har inga uttalanden gjorts till Köparna om Erbjudandet från någon aktieägare. Utbetalning av likvid för de i Erbjudandet överlåtna Omvandlingsrätterna beräknas ske omkring den 29 oktober 2004. Erbjudandet omfattar c:a 70 miljoner Omvandlingsrätter, motsvarande c:a 2,3 % av samtliga röster i Ericsson efter full omvandling. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till c:a 77 miljoner kronor. Erbjudandet kräver ingen extern finansiering. NBK:s regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning, följs i tillämpliga delar för Erbjudandet. Svensk rätt skall tillämpas på Erbjudandet. Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt. I Tabell 1 nedan redovisas röstvärdet i Ericsson för de tio röstmässigt största ägarna i Bolaget per den 28 maj 2004 samt deras röstvärde - med utgångspunkt från aktieinnehavet samma datum - efter ändring av röstvärdesskillnad och om samtliga A-aktieägare utnyttjar erhållna Omvandlingsrätter för omvandling. Motiv för Erbjudandet Erbjudandet utgör en integrerad del av förslaget om utjämning av röstvärdesskillnaden i Ericsson. Utgivandet av Omvandlingsrätter till innehavarna av A-aktier i Ericsson innebär att envar A-aktieägare har att välja mellan att utnyttja sådan Omvandlingsrätt tillsammans med en sedan tidigare ägd eller nyanskaffad B-aktie eller att avyttra Omvandlingsrätten. En avyttring på marknaden av Omvandlingsrätt kan -för den som med hänsyn till ett begränsat A-aktieinnehav endast erhåller ett litet antal Omvandlingsrätter - antas vara förenat med relativt stora kostnader. Av den anledningen har bedömts att ett offentligt erbjudande om förvärv av Omvandlingsrätter i direkt anslutning till utgivandet av rätterna skulle innebära en enkel möjlighet för A-aktieägarna att kunna avyttra Omvandlingsrätter som dessa inte vill utnyttja för omvandling av B- aktier. Köparna har därför åtagit sig att lämna detta offentliga erbjudande. Översiktlig tidplan En informationsbroschyr avseende Erbjudandet samt anmälningssedel kommer att tillhandahållas A-aktieägarna i Ericsson omkring den 15 september 2004. Prospekt kommer att offentliggöras omkring den 13 september 2004 och kommer därvid att hållas tillhanda hos SEB, Emissionsavdelningen och hos Handelsbanken, Emissionsavdelningen. Accepttiden i Erbjudandet beräknas löpa från och med den 20 september till och med den 20 oktober 2004. Redovisning av vederlag beräknas börja den 29 oktober 2004. Tabell 1 Andel av röstetalet¹ Aktieägare Före Efter bolagsordningsändring bolagsordningsändri och fullt utnyttjande av ng och omvandling² samtliga Omvandlingsrätter 1. Investor AB 38,29 % (1) 19,43 % 2. AB Industrivärden 27,72 % (2) 13,28 % 3. Handelsbankens 7,21 % (3) 3,00 % Pensionsstiftelse 4. Fidelity fonder³ 0,12 % (14) 2,92 % 5. 4,45 % (5) 2,63 % Livförsäkringsaktie- bolaget Skandia 6. Handelsbankens 4,72 % (4) 2,27 % Pensionskassa 7. Gamla 1,95 % (6) 1,36 % Livförsäkrings- aktiebolaget SEB Trygg Liv 8. Robur fonder 0,06 % (16) 1,34 % 9. Nordeas fonder i 0,04 % (17) 0,86 % Sverige och Luxem- burg 10. Handelsbanken/SPP 0,18 %(12) 0,77 % fonder ¹ Baserat på ägandet per den 28 maj 2004 enligt VPC. ² Inom parentes anges aktieägarnas rangordning mätt i andel av totala röstetalet. ³ Fidelity fonders röstandel baseras på senast kända uppgift, som är per den 31 december 2003. Tabell 2 Köparnas aktieinnehav i Ericsson (kapital och röster) per den 28 maj 2004 samt Köparnas fördelning av i Erbjudandet förvärvade Omvandlingsrätter Köpare Aktieinnehav i Andel av de i Ericsson per Erbjudandet 20040528 förvärvade Omvandlingsrätterna Kapital Röster % % % Gamla Livförsäk- 0,91 1,95 5,4 ringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Tredje AP-fonden 1,05 0,78 6,4 Första AP-fonden 1,22 0,36 8,5 Handelsbanken 0,90 0,17 5,7 fonder Handelsbanken Liv 0,05 0,14 0,3 Försäkrings AB SEB fonder 1,15 0,07 8,6 Robur fonder 2,31 0,06 18,4 Arbetsmarknadsför- 1,98 0,05 13,1 säkringar, pensions- försäkringsaktiebolag Nordeas fonder i 1,49 0,04 9,4 Sverige och Luxem- burg Alecta Pensionsför- 1,16 0,03 6,9 säkring, ömsesidigt Andra AP-fonden 1,23 0,03 7,3 Fjärde AP-fonden 1,19 0,03 7,9 SPP fonder 0,32 0,01 2,1 För ytterligare information kontakta: Marianne Nilsson, Robur, Tel: 08-58 59 24 15 Peter Rudman, Nordeas fonder i Sverige och Luxemburg, Tel: 0733-57 70 23 Mats Guldbrand, AMF Pension, Tel: 0156-40015 eller 0706-018983 Björn Lind, SEB Fonder, Tel: 0705-57 28 66 Stockholm den 21 juli 2004 Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt Andra AP-fonden Arbetsmarknadsförsäkringar, pensionsförsäkringsaktiebolag Fjärde AP-fonden Första AP-fonden Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Handelsbanken Fonder AB för fonders räkning Handelsbanken Liv Försäkrings AB Nordeas fonder i Sverige och Luxemburg Nordea Fonder AB för fonders räkning Nordea Fonder Alfa AB för fonders räkning Nordea Fonder Beta AB för fonds räkning Nordea Investment Funds Company I S.A. för fonders räkning Nordea Investment Funds Company II S.A. för fonders räkning Robur fonder Robur Fonder AB för fonders räkning FöreningsSparbanken Fonder AB för fonders räkning Roburs Första Allemansfond AB för fonds räkning Roburs Andra Allemansfond AB för fonders räkning Roburs Tredje Allemansfond AB för fonds räkning Roburs Fjärde Allemansfond AB för fonds räkning SEB fonder SEB Fondinvest AB för fonders räkning SEB Fonder AB för fonders räkning SEB Lux Fund Management Company SA för fonders räkning SEB Lux Equity Fund Management Company SA för fonders räkning SPP Fonder AB för fonders räkning Tredje AP-fonden ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/21/20040721BIT20110/wkr0010.pdf

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar