Delårsrapport 1 2018

VD-ord: Esportfokus

När vi summerar första kvartalet så ser vi att omsättningen har ökat med ca 15% från föregående år. Intäkterna kommer från två delar av verksamheten. Våra egna turneringar där vi har etablerat Rainbow Six Siege som ett stående inslag tillsammans med CS:GO turneringen. Samt från produktionsuppdrag, där vi producerade Copenhagen Games CS:GO turnering och Polaris Hearthstone turnering som genomfördes i Oslo.

Vi ser att det strategiskt är värt mycket att samarbeta med spelutvecklarna direkt, och vi kommer att fokusera på att knyta till oss fler samarbeten med spelutvecklare.

Dagens Industri har uppmärksammat esporten och skriver nu löpande artiklar, det är kul att se sådant intresse för vår branch. Vi fick frågan från Dagens industri hur vi ser på esportens tillväxt och framtid och här kommer svaret i sin helhet:

-Hittills har vi sett en mycket god tillväxt inom svensk esport, mycket tack vare att vi har en lång historik med mycket starka och globalt erkända spelare och lag som banat väg för andra. Sverige har också kommit långt vad gäller utbildningsmöjligheter och andra möjligheter att tjäna pengar på esport, så framtiden här ser bra ut. Vad gäller esportens framtid i stort så menar vi att vi bara sett toppen på ett isberg och att esporten kommer bli den största globala sporten i framtiden, mycket tack vare hur jämställd den har potential att vara. Vi är inte riktigt där ännu, men viljan finns hos många och vi jobbar hårt för att esporten skall bli mer inkluderande och strukturerad med rättvisa regelverk – då kommer också det globala erkännandet och de riktigt stora volymerna kunna strömma in i denna fantastiska bransch!

Vi har även ett avtal med Sportradar på plats vilket kommer att generera intäkter på våra turneringar. Sportradar samlar in data och säljer detta vidare till olika bettingpartners. Vi ser att betting på sport är en viktig faktor för att skapa en extra dimension för tittarna.

Finansiell översikt 

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 1 2018

Totala intäkter uppgick till 0,9 MSEK (0,8)

Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-0,6)

Periodens resultat uppgick till -0,8 MSEK (-0,6)

Resultat per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,20*)

Siffror inom parentes avser kvartal 1 2017.

*En split av aktierna gjorde i november 2017 (2000:1) och hänsyn har tagits till denna split i resultat per aktie för kvartal 1 2017 i syfte att göra siffrorna mer jämförelsebara.

ANTAL AKTIER

Bolaget har per 2018-03-31, 3 179 324 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport två 2018                                                                          2018-08-22

Delårsrapport tre 2018                                                                           2018-11-15

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2018.01.01 - 2018.03.31)

  • ESEN eSports arrangerade King of Nordic Rainbow Six Siege cup. Cupen hade 620 spelare och genererade 1,2 miljoner impressions.
  • Bolaget anordnade King of Nordic CS:GO som nu har genomförts i 10 säsonger.
  • Bolaget producerade Copenhagen games och Polaris Hearthstone turnering i Mars.
  • Bolaget meddelade i maj att de inleder ett samarbete med Sportradar kring data, streaming och integritetsskydd.
  • Bolaget satte igång King of Nordic säsong 11 i CS:GO i April.
  • Bolaget fortsätter samarbetet med Ubisoft och anordnar säsong 2 i Rainbow six siege.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN UNDER DET FÖRSTA KVARTALET 2018

Bolaget Esen eSports AB startades den 15 augusti 2015. Rapportperioden omfattar perioden 2018-01-01 fram till 2018-03-31 (beloppet för motsvarande period är inom parantes). Belopp anges i första hand i tusentals kronor, men även andra värden förekommer vilket tydligt framgår under respektive rubrik.

RESULTATRÄKNING

Finansiell utveckling perioden 1 januari - 31 mars 2018

Bolagets intäkter för det första kvartalet 2018 uppgick till 919 tkr, vilket är en ökning med 135 tkr jämfört med samma period 2017. Bolagets intäkter består av annonsförsäljning, sponsring och produktionsuppdrag. Ökningen under 2018 jämfört med motsvarande period föregående år beror på ett ökat antal aktiviteter i Bolaget.

Övriga externa kostnader, personalkostnader, avskrivningar och handelsvaror uppgick tillsammans till 1 731 tkr för det första kvartalet 2018, jämfört med 1 321 tkr för samma period 2017. Kostnaderna består av konsultarvoden, personalkostnader, lokalhyra och prispengar. Att kostnaderna gått upp under 2018 är främst beroende på  ökade marknadsföringsinsatser samt ökade personalkostnader. Utökningen av antalet aktiviteter medför ökade kostnader för personal, konsulter och resor.

Rörelseresultatet för det första kvartalet 2018 blev -812 tkr jämfört med -621 tkr samma period 2017. 

BALANSRÄKNING

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 1 619 tkr (1 695 tkr) vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av kassa och bank på 475 tkr (1 105 tkr) och kundfordringar på 727 tkr (484 tkr).  

Bolagets egna kapital uppgick per 2018-03-31 till 2 069 tkr (1 678 tkr). 

Kortfristiga skulder per 2018-03-31 på totalt 232 tkr (391 tkr) utgörs av skulder till leverantörer på 189 tkr (207 tkr), upplupna kostnader på 30 tkr (116 tkr).

Redovisnings- och värderingsprinciper

KONCERNFÖRHÅLLANDEN VID UTGÅNGEN AV PERIOD

Det finns inga ytterligare bolag än ESEN eSports AB (559022-4506)


ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande. Inventarier, verktyg, installationer och goodwill skrivs av över 5 år.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka de interna rutiner, men det finns yttre faktorer som bolaget inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering görs i bolaget. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat memorandum offentliggjort i oktober 2017.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Styrelsen, Stockholm 2018-05-18

Joakim Stenberg, VD & ledamot                                                                                                                  Ulf Björnemark, ledamot
Per Hägerö, Styrelseordförande & ledamot                                                                                                 Christer Körnbäck, ledamot

KONTAKT                                                                  MARKNADSPLATS

Esen eSports AB                                                        Aktietorget
Hangövägen 18                                                          Aktien handlas under kortnamnet ESEN och har ISIN-kod: SE0009889157. Bolagets LEI-kod är: 549300K56JNOY5PC2M79.
115 41 Stockholm                                                       Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm
+46 (0)70 772 87 72                                                   +46 (0)8-511 68 000

 

KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB

Klarabergsviadukten 63

111 64 Stockholm

+46 (0)8-402 90 00

Denna information är sådan information som Esen eSports är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018.

Om oss

Skapa och sända esport /gamingrelaterat innehåll till en köpstark och medveten målgrupp. Aktivera partners genom olika sammanhang/event/online/offline inom esport/gaming.

Prenumerera

Dokument & länkar