1500 lärare pratar kunskapAtt läroplaner, kursplaner och betygskriterier är svåra att tolka och förstå visar till exempel den statliga utredningen Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan, som kom i våras. Den beskriver hur det bland lärare i hela Sverige finns en stor osäkerhet och olika syn på vad kunskap är och hur den ska bedömas. Utredningen pekar också på att stat och kommuner ända sedan läroplanen för grundskolan antogs 1994 har varit dåliga på att ge lärarna tid och stöd för att diskutera och fortbilda sig i hur styrdokumenten ska förstås och användas.

Några exempel på frågeställningar som kan ge olika svar av olika lärare och i olika skolor är: Vad betyder det att kunna läsa, exempelvis i tredje klass? Måste eleven ha talang för att få högsta betyg i bild och idrott? Har den som kommit längst i matteboken bäst kunskap i matematik? Ska den som skolkat en hel termin få betyg i ämnet? Hur beskriver man för elev och föräldrar vad eleven kan och behöver göra för att nå skolans kunskapsmål?

Eskilstuna uppmärksammade problemen redan för ett par år sedan. Då började gymnasiet samla sina lärare för att diskutera likvärdig bedömning. I grundskolans senare a år har arbetet pågått i ett år. På måndag drar samma diskussion igång för lärare från förskoleklass till år 6 i grundskolan. Därmed är alla med.

Till starthjälp har Eskilstuna använt en föreläsare som heter Per Måhl Han har träffat gymnasielärarna, 7-9-lärarna och på måndag f-6-lärarna i Eskilstuna.

Per Måhl har också haft en roll när barn- och utbildningsförvaltningen under läsåret 2006-2007 satsat på ”pilotutbildning” av lärare. Denna fortbildning har följts av seminarier, skolledarträffar och diskussioner.

Arbetet med teori och praktik kring styrdokumenten är långsiktigt. Målet är att Eskilstunas lärare ska närma sig en gemensam syn på vad kunskap är, hur den bedöms och förmedlas till elever och föräldrar.
På väg mot det långsiktiga målet bidrar diskussionerna till att eleverna får mer inspirerade lärare och en undervisning som handlar om utveckling och livslångt lärande. Därmed är arbetet med likvärdig bedömning en del av det övergripande målet att höja kunskapsnivån bland Eskilstunas elever.

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera