Å! Fiske stängs av som stödberättigad förening

PRESSMEDDELANDE

Idag tog kultur- och fritidsnämnden beslut att stänga av föreningen Å! Fiske som stödberättigad förening. Beslutet var enigt.

Beslutet innebär att:

  • Lovstöd för verksamhet under kommande skollov kommer att återkallas från och med den 11 juni.

  • Aktivitetsmedlemsbidrag om 5 800 kronor för aktiviteter för barn och unga 2017 utbetalas ej.

  • Nyttjanderättsavtal om fritidsfiske eller husbehovsfiske kommer sägas upp.

  • Föreningen kan inte ansöka om föreningsbidrag eller ta del av subventionerade lokaler vid förhyrning.

Under fredagen den 1 juni hölls ett möte mellan representanter för kommunkoncernen och ordföranden i föreningen Å! Fiske. De uttalanden som föreningen har gjort på Facebook är inte förenligt med kommunens värdegrund. För att ta del av kultur- och fritidsnämndens föreningsstöd fordras att föreningen är godkänd som stödberättigad enligt kultur- och fritidsnämndens kriterier. Ett av dem är att föreningar ska intyga att verksamheten främjar jämställdhet och mångfald, motverkar diskriminering och bidrar till en hållbar utveckling.

Föreningen Å! Fiske Eskilstuna har under åren bidragit i frågor som rör friluftsliv och fritidsfiske i kommunen genom sitt engagemang och sin kunskap om fritidsfisket. Föreningen har för år 2018 beviljats 180 400 kronor för lovaktiviteter, samt aktivitetsmedlemsbidrag om 5 800 kronor. Föreningen får också en uppdragsersättning på 57 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden anser att föreningens agerade de senaste veckorna strider mot kriterierna för att vara stödberättigad förening. Det saknas förtroende för föreningens företrädare. Efter mötet den 1 juni har föreningen inkommit med en åtgärdsplan för fortsatt arbete. Förvaltningen bedömer att åtgärderna som beskrivs inte är tillräckliga för att ett förtroende för föreningen ska återställas.

Kultur- och fritidsnämnden har ett ansvar för att den verksamhet som bedrivs med stöd av skattemedel följer kommuns värdegrund och kriterierna för att vara stödberättigad förening. Det är viktigt för att invånare i kommunen ska ha förtroende för kommunens verksamheter.

För att förtroende för Föreningen Å! Fiske Eskilstuna ska kunna återupprättas ska följande åtgärder vidtas

  • De personer som har uttalat sig i frågan ska inte längre företräda föreningen som förtroendevald eller ledare/funktionär.

  • Föreningen ska arbeta med sin värdegrund och ta stöd från riksorganisationen Sportfiskarna eller annan organisation som kan stödja föreningens värdegrundsarbete.

  • Föreningen ska inkomma med en åtgärdsplan för sitt värdegrundsarbete och visa i ord och handling hur de lever upp till kriterierna för att vara stödberättigad förening.

Sedan tidigare har Eskilstuna-Strängnäs Energi och Miljö och Eskilstuna kommunfastigheter sagt upp sponsringsavtal och samarbetet kring Eskilstuna-el.

Även kommunens Natur- och vattenvårdsberedning har begärt att Sportfiskarna utser en annan medlemsförening att representera dem i beredningen.


För mer information, kontakta:
Mona Kanaan (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden,
070-086 65 22, mona.kanaan@eskilstuna.se
Eva Königsson, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen,
070-340 23 02, eva.konigsson@eskilstuna.se

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera