Del av Köpmangatan byggs om till samspelsyta

På en del av Köpmangatan skapar vi ett nytt trafikrum. Det är ytan mellan Ruddammsgatan, Eskilsgatan och Stensborgsgatan som vi bygger om till en samspelsyta, vilket innebär att bilar, gående och cyklister samspelar i trafiken på lika villkor. Syftet med ombyggnaden är att skapa en attraktivare plats för oskyddade trafikanter att vistas och röra sig på.

Den nya utformningen innebär attden nya samspelsytan kommer upplevas mer som en plats eller torg i jämförelse med den typiska gatukaraktären som finns idag. De stora asfaltsytorna kommer ersättas av andra material, främst gjuten marksten av betong. Tillgängligheten mot ån blir bättre genom att sikten mot vattnet förbättras då en lind som idag har växt sämre än intilliggande träd tas bort och en del av grönytan beläggs med det gjutna stenliknande materialet. Möjligheterna för uteserveringar förbättras genom att de ytor som tidigare varit körbana kommer kunna användas till annat än bara biltrafik, bland annat uteserveringar. Men platsen ska vara till för alla, därför skapas flera allmänna sittplatser och vistelseytor.  

Inga trafikanter utesluts från platsen, det kommer fortfarande vara tillåtet att köra bil. Entréerna till samspelsytan kommer dock markeras tydligt. Det gör vi genom att förse entréerna med farthinder som sänker motorfordons hastighet och samtidigt ger ett visuellt intryck till fordonsförare att gående och cyklister är prioriterade trafikslag. Det kommer finnas både cykel- och bilparkering på platsen. Cykelparkeringar anläggs under järnvägsbron där de kan stå skyddade mot regn och snö. Bilparkeringarna flyttas 40 meter för att ge större möjligheter till liv, rörelse och aktivitet på den nya ytan. Arbetet startar i maj och ska vara klart under hösten 2013.

Läs mer på eskilstuna.se/kopmangatan

För ytterligare upplysningar kontakta Johan Örn trafikplanerare, stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun, 016-710 54 79


Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media