Delårsrapport 1 för barn- och utbildningsnämnden i Eskilstuna

PRESSMEDDELANDE

Flera viktiga utvecklingsarbeten har påbörjats inom Eskilstunas förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola under årets första månader. Det visar barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 1. Utveckling av särskolan, digitalisering och kompetensförsörjning är tre fokusområden.

Delårsrapporten behandlades vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 16 april. Den visar resultat och händelser som skett i verksamheterna de tre första månaderna 2018.

Sedan årsskiftet har två organisatoriska förändringar genomförts:

  • Utbildningsinspektionen, som ansvarar för tilläggsbelopp och kontakt med fristående skolor, tillhör barn- och utbildningsnämnden

  • Nya riktlinjer för arbetssökande och föräldralediga att ha sitt barn på förskolan mer än 25 timmar

Tack vare det goda resultatet i Skolinspektionens granskning under hösten har våra verksamheter kunnat fokusera på att utveckla sitt kvalitetsarbete för att skapa mer likvärdig skola och förskola.

Utveckling av särskolan, fritidshem och förskoleklass
Grundskolan har påbörjat arbetet med att tydliggöra skolformerna fritidshem, förskoleklass och särskolan. Under första kvartalet har arbetet med att utveckla särskolan fortsatt utifrån den särskoleutredning som genomfördes 2017.

Samarbete med Mälardalens högskola
Kompetensförsörjning är ett fortsatt prioriterat område. För att ha rätt kompetens i våra verksamheter behöver vi både sänka sjukskrivningstalen, rekrytera nya medarbetare och skapa en bra arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter. Under årets första månader har samtal inletts med Mälardalens högskola om att erbjuda lärare att kompetensutveckla sig genom en verksamhetsintegrerad utbildning samtidigt som de arbetar i våra verksamheter. 

Färre berörda av personalförändringar
Första kvartalet av 2018 har sex grundskolor och två gymnasieskolor arbetat med att få en bra personalförsörjning för våren. Färre personer än väntat har berörts. Från början berördes cirka 90 personer, varav de flesta hade tidsbegränsade uppdrag och var visstidsanställda. Cirka 20 tillsvidareanställda personer erbjuds nu annan tjänst på förskola eller grundskola.  

Kommunfullmäktiges beslut att avskriva nämndens underskott, -16 miljoner kronor, har bidragit till att färre verksamheter behöver genomföra förändringar i personalstyrka till hösten.

Digitalisering
Förvaltningsledningen behöver utökas med digital kompetens som ska leda det strategiska arbetet med digitaliseringen i förvaltningen och de olika skolformerna. En kravspecifikation har tagits fram.

Ekonomisk prognos
Helårsprognosen för skolformerna förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola har ett nollresultat för 2018. På nämndnivå prognostiseras ändå ett helårsresultat på -25,4 miljoner kronor. Orsaken till det är att beviljade tilläggsbelopp överskrider budgeten, och att den verksamhet som beviljar tilläggsbelopp är flyttad till barn- och utbildningsnämnden från och med 1 januari.

Här kan du läsa delårsrapporten i sin helhet.


För mer information, kontakta:
Ingrid Sköldmo, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen,
070-349 10 45, ingrid.skoldmo@eskilstuna.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera