Eskilstuna kommuns delårsrapport

PRESSMEDDELANDE

Eskilstuna kommuns delårsrapport efter första kvartalet visar ett något lägre resultat än budgeterat. Kostnaderna ökar mer än intäkterna och prognosen för helåret pekar på ett resultat på 129 miljoner kronor vilket är 29 miljoner under budget.

Den huvudsakliga orsaken är ökade kostnader för vård av barn, unga, vuxna och äldre. Samtidigt ökar antalet barn och elever i förskola och skola och fler äldre behöver vård och omsorg. Sju av tio nämnder och samtliga sex bolag har en budget i balans. Delårsrapporten ger en första indikation av årets resultat och bedömningen är att kommunen kommer klara budgeterat resultat för helåret.

– Det är viktigt att följa kostnadsutvecklingen noggrant, inte minst med tanke på de stora investeringar vi har framför oss. De kommande åren ser vi ett stort behov av nya förskolor, skolor och äldreboenden i takt med att Eskilstuna fortsätter att växa. Samtidigt medför högkonjunkturen ökade byggkostnader, säger Tommy Malm, ekonomidirektör.

Framförallt är det barn under 20 år och äldre över 80 år som ökar i antal. Fram till 2030 behöver det byggas 70 förskoleavdelningar, sju grundskolor och en gymnasieskola. Ett nytt äldreboende behöver byggas varje år de kommande fem åren. Vidare planerar Kommunfastigheter att bygga 300 nya bostäder årligen.

Viktiga händelser under perioden
Arbetslösheten fortsätter att sjunka i stadig takt men är fortfarande på en hög nivå. Under årets första tre månader sjönk den med en halv procentenhet till 12,3 procent. Ungdomsarbetslösheten sjönk med hela 1,8 procentenheter till 13,4 procent. Arbetslösheten är den enskilt viktigaste frågan och målet är en arbetslöshet under 10 procent år 2020.

Ett intensivt arbete pågår för att skapa detaljplaner för bostäder. Just nu pågår handläggning av detaljplaner motsvarande 3 100 bostäder, detaljplaner för 800 bostäder beräknas vinna laga kraft under året.

Ett första steg för ny kongresshall/kulturhus har tagits genom ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktige.

Eskilstuna är nominerad till utmärkelsen Årets stadskärna för den goda samverkan som lett fram till en förnyelse av centrum.

Ska behandlas i kommunfullmäktige
Delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen den 8 maj och i kommunfullmäktige den 24 maj.

Bilaga
- Läs delårsrapporten i sin helhet (länk)
- Sammanfattning av rapporten som presentation (länk)


För mer information, kontakta:
Tommy Malm, ekonomidirektör,
073-950 66 80, tommy.malm@eskilstuna.se


Bakgrund
Delårsrapporterna är ett verktyg för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag under året. Kommunen upprättar två delårsrapporter som också ligger till grund för arbetet med kommande års budget.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera