Forskning bedrivs i klassrummet i Eskilstuna

PRESSMEDDELANDE

Ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt inom grund- och gymnasieskolan i Eskilstuna startar till hösten. Syftet är att utveckla ett forskningsbaserat arbetssätt som ska underlätta för lärarna att samarbeta och bli bättre på att stödja varandra när olika problem dyker upp i undervisningen.

– Vi tycker det är viktigt att vara med i detta sammanhang eftersom vår verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och vi vill fördjupa kvalitén i det kollegiala lärandet och utgå från undervisningsnära frågor, säger Anu Enehöjd, utvecklingscoach i grundskolan.

Forskningen kommer till största del att bedrivas i klassrummen och det är lärare och skolledare som själva driver utvecklingsarbetet och medverkar i forskningen. Fokus kommer ligga på aktionsforskning under ledning av docent Anette Olin och fil.dr. Åsa Hirsh, Göteborgs universitet. Anette Jahnke från Ifous, ett fristående forskningsinstitut inom skola och förskola, leder projektet.

Genom att delta kommer Eskilstuna kommun att få stöd i att utarbeta forskningsbaserade arbetsformer för hur lärare kan dela med sig av sin kunskap och lära av varandra så att både lärarnas praktik och professionalitet långsiktigt utvecklas och ger hållbara effekter.

Forskningen pågår under tre år med start i juni 2018 och avslut i juni 2021.

Följande skolor ingår i projektet:

  • Djurgårdsskolan
  • Faktoriet
  • Fristadsskolan
  • Gökstensskolan
  • Stålforsskolan
  • Skogstorpsskolan
  • Tegelviken
  • Årbyskolan
  • Rinmangymnasiet
  • S:t Eskils gymnasium


För mer information, kontakta:
Anu Enehöjd, Utvecklingscoach grundskolan,
070-324 57 37, anu.enehojd@eskilstuna.se


Bakgrund
Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) är ett oberoende forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola samt stärker konkurrens- och innovationsförmågan i ett nationellt och internationellt perspektiv. Det gör de genom att stimulera, finansiera och nyttiggöra forsknings- och utvecklingsresultat inom svensk skolsektor.

Aktionsforskning är ett pedagogiskt verktyg där forskare och praktiker samarbetar. Ett aktionsforskande arbetssätt är en stegvis process för att få kunskap om och förändra den egna praktiken. Börja med att formulera en fråga utifrån din verksamhet, utför en förändring och studera processen och resultatet systematiskt och reflekterande. Avsluta med någon form av dokumentation.

Källa: www.ifous.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera