Kommunen gör om byggnationen vid Sigurdsristningen

PRESSMEDDELANDE

Kommunen kommer att göra om delar av byggnationen kring Sigurdsristningen. Stentrappan, murarna, den undre rampen och vistelseytan som finns i anslutning till ristningen tas bort.

Arbetet med att tillgängliggöra platsen runt Sigurdsristningen har pågått under året. Kommunen har under arbetets gång fått in synpunkter på bland annat gestaltningen och i april pausades arbetet.

Under maj har två externa arkitekter haft i uppdrag att analysera nuvarande byggnation och titta på alternativa vägar framåt. Länsstyrelsen och länsmuseet i Sörmland har bidragit med sina synpunkter. Parallellt har kommunen haft dialog med intressenter och boende i Sundbyholm. I intressentgruppen har Mora Hembygdsförening, Sigurdsristningens vänner, boende i området och Funktionsrätt Sörmland deltagit.

Arkitekternas bedömning är att stentrappan, murarna, den undre rampen och vistelseytan inte bidrar till att tillgängliggöra platsen. Däremot görs bedömningen att den övre rampen är nödvändig för att klara kraven på tillgänglighet.

Baserat på detta har nu kommunen beslutat att ta bort stentrappan, murarna, den undre rampen och vistelseytan, medan den övre rampen lämnas kvar. Rivningen ska ske varsamt och materialet som har använts vid byggnationen kommer att tas tillvara så långt det går.

Rivningen kommer att påbörjas så fort som möjligt. Området runt Sigurdsristningen kommer även fortsättningsvis vara en byggarbetsplats men det går att komma fram till ristningen.

Nästa steg är att ta fram ett förslag på anpassning av den övre rampen för att den ska ge så liten påverkan på miljön som möjligt. Förslaget ska visualiseras och eventuellt beslut om genomförandet tas i höst. Arbetet kommer att ske i fortsatt dialog med intressenter.


För mer information:
Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, 070-086 60 31

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera