Kommunen yttrar sig om överklagad översiktsplan

I augusti antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Eskilstuna kommun. Sedan dess har boende i Folkesta överklagat beslutet och kommunen har nu lämnat in sitt svar på överklagandet till Förvaltningsrätten i Linköping.

- Vi har noga gått igenom det som Folkestaborna framfört i sin överklagan och i yttrandet tydliggör kommunen vilka lagkrav som gäller för en översiktsplan, säger Alexandra Eriksson, chefsjurist på Eskilstuna kommun.

Kommunen skriver i sitt yttrande bland annat att den antagna översiktsplanen inte är juridiskt bindande och att den därmed inte kan få de konsekvenser som klaganden framfört om äganderättsskyddet i regeringsformen och Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Klaganden menar också att kommunen inte gjort någon avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. På detta svarar kommunen att man har tagit hänsyn till både allmänna och enskilda intressen, men att det inte finns något krav i plan- och bygglagen som säger att översiktsplanen ska innehålla en avvägning mellan dessa intressen. Den nya översiktsplanen har utformats på sådant sätt att innebörden och konsekvenserna tydligt framgår, vilket innebär att den antagna översiktsplanen uppfyller tydlighetskravet i plan- och bygglagen.

Sammanfattningsvis är det kommunens uppfattning att den antagna översiktsplanen är förenlig med gällande rätt och att beslutet om att anta ny översiktsplan inte strider mot lag eller annan författning. Kommun yrkar att domstolen ska avslå överklagandet.

Hela den digitala översiktsplanen och en kortfilm finns på: https://www.eskilstuna.se/framtid

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
För ytterligare upplysningar om yttrandet kontakta Alexandra Eriksson, chefsjurist Eskilstuna kommun, telefon 016-710 27 92. För frågor om översiktsplanen kontakta Pernilla Lindström, projektledare planavdelningen, telefon 016-710 25 04.

Mer information

Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen. Planen är inte juridiskt bindande.

Till stöd för kommunens bedömning i detta ärende har en dom i ett liknande mål använts. Klaganden framförde i det målet liknande argument som Folkestaborna nu anger i sitt överklagande. Förvaltningsrätten i Karlstad slutsats i det målet var att dessa invändningar inte innebär att Sunne kommuns beslut om att anta ny översiktsplan stred mot lag.


Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar