Så hanteras Lex Sarah-rapporterna på Torsililahemmet

Torshällas stads förvaltning arbetar med att göra en noggrann utredning av de sex Lex Sarah-rapporter som inkommit rörande Torsiliahemmet.
- Vi tar rapporterna på största allvar och har genast tillsatt en utredning för att reda ut vad som har hänt och vilka åtgärder som måste vidtas, säger Christina Klang, förvaltningschef för Torshällas stads förvaltning.

Under den senaste veckan har sex Lex Sarah-rapporter inkommit från personal och enhetschef på Torsiliahemmet. Rapporterna rör en och samma avdelning och avser bristande omvårdnad när det gäller hygien, tillsyn och aktiviteter. Händelserna har inträffat under de senaste fyra månaderna.

Förvaltningen har tillsatt en utredning för att undersöka vad som har brustit, vilka åtgärder som ska vidtas och om förvaltningen behöver göra en anmälan till Socialstyrelsen.

Nyligen har enhetschefen på Torsiliahemmet arbetat fram ett sammanhållet kvalitetssystem för att utveckla och säkra rutinerna. Parallellt hölls en utbildning för all personal i den nya Lex Sarah-lagstiftningen.

- Min bedömning är att vi har bra rutiner och instruktioner till medarbetarna. I utredningen går vi igenom vilka rutiner som inte har efterlevts, vi genomför samtal med samtliga medarbetare för att få vars och ens beskrivning av vad som har hänt, vad som har brustit och fattar därefter vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma till rätta med bristerna, berättar Christina Klang.

Magnus Arreflod (mp) är ordförande i Torshällas stads nämnd.

- Jag är mycket bekymrad över de rapporter som inkommit. Samtidigt visar det att Lex Sarah-utbildningen har gett effekt och att vi har ett bra system för att upptäcka eventuella brister. Jag har fullt förtroende för att förvaltningen kommer att göra en grundlig utredning, och därefter får vi i nämnden ta ställning till vilka åtgärder som måste genomföras för att detta inte ska upprepas.

Torsdagen den 8 mars informeras arbetsutskottet i Torshälla stads nämnd om utredningen och den 2 april fattar arbetsutskottet preliminärt beslut om en anmälan till Socialstyrelsen ska göras.

För mer information:
Christina Klang, förvaltningschef Torshällas stads förvaltning 070-167 24 55

Magnus Arreflod, ordförande Torshällas stads nämnd, 070-167 26 08

Eskilstuna - den stolta Fristaden har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Dokument & länkar