Skolinspektionen avstår från vidare åtgärder angående fördröjd orosanmälan

Skolinspektionen avstår från vidare åtgärder vad gäller medarbetares skyldighet att skyndsamt göra en orosanmälan angående barn i förskolan.

Skolinspektionen fick i slutet av juli 2014, för kännedom, ta del av beslut i två ärenden (Lex Sarah) från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Av besluten framgick bland annat att en förskola i Torshälla dröjt i flera veckor med att göra en orosanmälan till socialnämnden, trots vetskap om att barn på förskolan for illa i hemmet. Av beslutet framgår vidare att IVO inte utredde ärendena då personal i förskolan inte omfattas av Lex Sarah.

Skolinspektionen har nu i sin utredning tagit ställning till om Torshälla stads förvaltning, som är huvudman för den aktuella förskolan, följt bestämmelserna om personalens skyldighet att skyndsamt anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva skydd.

Skolinspektionen bedömning är att Torshälla stads förvaltning har frångått gällande rutiner och brutit mot bestämmelserna i Socialtjänstlagen, men mot bakgrund att åtgärder vidtagits omgående genom att säkra rutiner och kompetens avstår Skolinspektionen från vidare åtgärder i ärendet.

Kontinuerlig uppföljning och kompetenshöjande insatser kommer att genomföras inom Torshälla stads förvaltnings förskoleverksamhet.

Bifogas: Skolinspektionens beslut


För ytterligare information:

Ulrika Jonsson
HR-chef
Torshälla stads förvaltning
tfn 070-950 62 66


Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera