Stora utmaningar för vård- och omsorgnämnden

Vård- och omsorgsnämndens stora utmaning är att klara en ekonomi i balans med god kvalitet i verksamheten. Effekten av flera års volymökningar har medfört att ekonomin sedan flera år tillbaka är ansträngd samtidigt som nya volymökningar förväntas de kommande åren.

Trenden visar på en fortsatt stor volymökning gällande antal timmar hemtjänst. Ökade volymer i hemtjänsten innebär även ökade kostnader för hälso- och sjukvårdsorganisationen. Personalkostnaderna för framför allt vård- och omsorgsboende bedöms fortsättningsvis under året ligga över budget samtidigt som kostnaden för såväl externt köpt av personlig assistans som bostadsanpassningar bedöms öka. Samtidigt kommer även antalet boendeplatser inom äldreomsorgen att öka.

Vård- och omsorgsnämnden gav den 19 november 2015 förvaltningen i uppdrag att se över hur man kan effektivisera verksamheten mot en budget i balans under 2016. Bland annat visar jämförelser med andra jämförbara kommuner att Eskilstunas äldreomsorg generellt sett har en hög kostnadsnivå. Bland annat har verksamheten något högre bemanning på vård- och omsorgsboenden samt en högre timkostnad i hemtjänsten, samtidigt som resultaten ligger i nivå med de jämförda kommunerna.

Omvärldens tryck och fler äldre med större omvårdnadsbehov tillsammans med det anstränga ekonomiska läget ger en hög belastning inom äldreomsorgen. Arbetsbelastningen på cheferna är stor och de kan inte vara det stöd de behöver vara för sina medarbetare. Därför finns ett behov att utveckla organisationen för att skapa en långsiktigt hållbar ledningsorganisation. Resurserna på ledningsnivå prioriteras om och öppnar för nya roller, som biträdande områdeschefer. De ska avlasta områdescheferna så att de strategiskt kan utveckla verksamheterna.

Vad gör vi?

Förvaltningen kommer att effektivisera inom alla områden. Den kommer att omfatta en minskning av antalet korttidsplatser, sänkning av kostnaderna inom vård- och omsorgsboende och hemtjänsten samt generella effektiviseringar i verksamheten för personer med funktionsnedsättningar och kostverksamheten.

Vi samarbetar också med landstinget för att träffa gemensamma överenskommelser, i enlighet med förändringen av betalningsansvarslagen, gällande de äldre personer som vistats i slutenvården och av sjukvården bedöms som utskrivningsklara. Att säkerställa en trygg och säker hemgång för individer efter vistelse på sjukhus samt öka möjligheten till rehabilitering i ordinärt boende är viktiga områden att fortsätta utveckla i arbetet med att skapa god vård och omsorg.

Intensiv rehabilitering i ordinärt boende och användning av välfärdsteknologi ökar möjligheten till självständighet för den enskilde och förväntas leda till minskat eller uppskjutet behov av andra insatser. Vi fortsätter även utveckla hälsofrämjande och före­byggande verksamhet, som vi förväntar kommer att senarelägga behov av vård och stöd.

Vi sätter också särskilt fokus biståndsprocessen för att säkerställa en effektiv myndighetsutövning.

Arbetet med att implementera nya strategier för optimerad bemanning fortsätter; med rätten till önskad sysselsättningsgrad och Socialstyrelsens kommande krav på bemanning i verksamheterna som väsentliga delar. Socialstyrelsens föreskrifter om bemanning i vård- och omsorgsboende lämnades i april 2015 till regeringen för beslut. Vård- och omsorgsnämndens ambition är att uppfylla kraven. Vi har tecknat nytt avtal om timbankar och schemaprocess under året och detta förväntas ge viss positiv effekt under kvartal fyra.

Inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning behövs fortsatt utökning av bostäder. Ett kommunövergripande samverkansarbete pågår gällande utveckling av metoder för att ge ökad kvalitet för de brukare som har allra mest komplexa behov. Det arbetet förväntas också ge effektivitet för organisationen.

Arbetet för att vända trenden med den ökande sjukfrånvaron forsätter och en strategi för hälsa har tagits fram utifrån vilken arbete har påbörjats. Det är svårt att rekrytera personal inom flera viktiga personalkategorier och vi tror att rekryteringssvårigheterna kommer att öka. Därför håller vi på att ta fram en strategi för den långsiktiga personal- och kompetensförsörjningen.

För mer information, kontakta Mikael Edlund (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande, telefon 070-086 65 26 

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera