Bokslutskommuniké för 1999

Bokslutskommuniké för 1999 (Vid jämförelserna med 1998 har bortsetts från de avyttrade verksamheterna inom Meto och Nielsen & Bainbridge) * Esseltes rörelseresultat före omstruktureringsposter uppgick till MSEK 253 (344). * Omstruktureringsposter på MSEK 383 inkluderade för 1999. * Förlusten per aktie uppgick till SEK -7,00. * Överskottsmedel hos SPP på MSEK 210 har allokerats till Esselte. Försäljning Försäljningen under 1999 uppgick till MSEK 11 192 (9 110). Ökningen var en följd av Leitz-förvärvet i november 1998. För jämförbara enheter och justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 1,3 procent. Försäljningen under fjärde kvartalet ökade med 1,4 procent för jämförbara enheter och växelkurser. Affärsområdet Identification Labeling växte med 27 % på helårsbasis, som ett resultat av de framgångsrika lanseringarna av Dymo Letraset och Dymo PC Labelwriter. Esseltes största område, Filing & Document Management, växte med 37 procent. Exklusive Leitz var försäljningen oförändrad. Försäljningen inom affärsområdet Computer Products var en besvikelse och låg 29 procent under 1998 års. Försäljningen fortsatte att öka starkt i Östeuropa, medan Esseltes tre största marknader, USA, Tyskland och Frankrike, under det senaste året uppvisade endast blygsam organisk tillväxt. Bruttomarginalen för försäljningen fortsatte att förbättras kvartal för kvartal under 1999. För helåret låg marginalen på 26,8 procent, en förbättring jämfört med 1998 på 2,0 procentenheter. Förbättringen beror främst på den gynnsamma utvecklingen av produktmixen och kostnadsrationaliseringar. Omstruktureringsposter För helåret 1999 inkluderas omstruktureringsposter enligt tidigare prognos med MSEK 145 samt tillkommande poster på MSEK 238. De tillkommande posterna inkluderar nedskrivning av goodwill på MSEK 168 och en reservering för förväntad övertalighet på MSEK 70. Totalbeloppet för omstruktureringsposter för 1999 uppgår därmed till MSEK 383, varav MSEK 197 inkluderas bland jämförelsestörande poster och MSEK 186 inkluderas i rörelsens kostnader. Esselte AB (publ) Postadress: Telefon: Reg. nr.: 556011-4554 Box 1371 +46-(0)8-27 27 60 S-171 27 Solna S-171 27 Solna Fax: Sverige Sverige +46-(0)8-83 32 98 R esultat R örelseresultatet före omstruktureringsposter var MSEK 253 (344), en minskning med 26 procent jämfört med 1998. Efter omstruktureringsposter uppgår rörelseförlusten till MSEK -130 (344). F örlusten före skatt var MSEK -225. Exklusive ytterligare omstruktureringar på MSEK 238 var resultatet före skatt marginellt positivt, vilket ligger i linje med tidigare given prognos. K assaflöde och finansiella poster K assaflödet från rörelsen är fortsatt positivt, MSEK 267. F inansiella kostnader netto uppgick till MSEK 95 (68), inklusive en positiv engångseffekt av Meto-avskiljningen på MSEK 40. Ökningen jämfört med föregående år är en följd av Esseltes kontantförvärv av Leitz. Ö verreserveringar för pensioner i Sverige E sselte har från SPP fått besked om att SEK 210 milj. av SPP:s överskottsmedel har tilldelats Esselteföretag. Beloppet svarar mot för höga pensionspremier som betalats in under tidigare år. När och under vilka förutsättningar de allokerade medlen kan användas återstår att fastställa. Esseltes finansiella redovisning för 1999 inkluderar inte denna återbetalning. R evision B olagets revisorer har inte granskat denna kommuniké. S lutlig bokslutskommuniké för verksamheten 1999 S lutlig bokslutskommuniké för helåret 1999 planeras att publiceras den 16 februari 2000. N ominering av styrelseledamöter F ör att stimulera och underlätta nomineringen av styrelseledamöter och revisorer till kommande bolagsstämma och föreslagen ersättning till dessa, har styrelsen utnämnt Arne Karlsson, verkställande direktör i Ratos AB, till kontaktperson för sådana frågor. Aktieägare uppmanas att lämna sina förslag eller synpunkter till Arne Karlsson, Förvaltnings AB Ratos, Box 1661, S-111 96 Stockholm. F ör ytterligare information, kontakta: A nders Igel, verkställande direktör, +44 (0)1895 878 711 eller +46 (0)70 519 1378. M ats Lönnqvist, finansdirektör, +44 (0)1895 878 770 eller +46 (0)70 591 5563 E sselte är den ledande leverantören av kontorsvaror över hela världen. Det är en internationell koncern med årlig försäljning Esselte AB (publ) Postadress: Telefon: Reg. nr.: 556011-4554 Box 1371 +46-(0)8-27 27 60 S-171 27 Solna S-171 27 Solna Fax: Sverige Sverige +46-(0)8-83 32 98 överstigande SEK 11 miljarder, dotterbolag i 31 länder, försäljning i mer än hundra länder och över 7 000 anställda. E sselte tillför förnyelse, effektivitet och god design till arbetet på kontor och i hemmet. De ledande varumärkena är Dymo, Pendaflex, Leitz och Curtis. E sselte AB är noterat på fondbörserna i Stockholm och London. För att få reda på mer om Esselte, besök vår webbsajt på www.esselte.com. P RELIMINÄR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1999 [Removed Graphics] [Removed Graphics] Pressmeddelande från Esselte AB 2 0 januari 2000 N ye VD:n Anders Igel kommenterar det preliminära resultatet för 1999 och Esseltes vidare strategi @ Det underliggande resultatet för 1999 i linje med prognoserna - på kort sikt prioriteras att återställa lönsamheten @ Bli nr 1 eller 2 på alla områden man riktar in sig på - större uppmärksamhet för tillväxtverksamhet och försäljning av mindre kritisk verksamhet @ Större kontroll över verksamheten genom klart definierade resultatenheter @ Ytterligare betydande omstrukturering av tillverkning och distribution i Europa ska fullföljas när lönsamheten förbättrats @ Internet som hävstång för att förbättra marknadspositionen och minska transaktionskostnaderna Det preliminära resultatet för 1999 är ett rörelseresultat på MSEK 253 före omstruktureringsposter. Efter tidigare fastslagna initiativ på MSEK 145, ligger resultatet före skatt, MSEK 13, i linje med prognos. Den totala försäljningen minskade för jämförbara enheter men verksamheten i Dymo växte med över 20 %. Försäljningen inom Filing & Document Management låg i linje med Esselte AB (publ) Postadress: Telefon: Reg. nr.: 556011-4554 Box 1371 +46-(0)8-27 27 60 S-171 27 Solna S-171 27 Solna Fax: Sverige Sverige +46-(0)8-83 32 98 marknaden. Under 1999 ökade försäljningen inte som planerat och därför kom marknadsföringsinvesteringarna i otakt med försäljningen. När jag tillträdde posten som VD för Esselte den 1 november, inledde jag en grundlig genomgång av hela koncernen. Som en följd av denna identifierade vi ytterligare kostnad för omstruktureringar på MSEK 238 under 1999 för nedskrivning av goodwill och övertalighet. Genomgången ledde även till att strategin för att föra Esselte vidare utvecklades. Fokusering på att åter få lönsamhet År 2000 kommer att bli ett år av konsolidering, med prioritering att på kort sikt återskapa lönsamhet för Esselte. Ytterligare betydande omstruktureringar av tillverkning och logistik i Europa kommer att skjutas på framtiden. Förvärv kommer i utgångsläget i de flesta fall inte att övervägas. Marknadsföringskostnaderna kommer inte att öka förrän lönsamhetsnivån förbättrats. Fokus kommer att ligga på lanseringen av de nya produkter som utvecklats under 1999. Mängden av sådana produkter är tre gånger så stor som under något av de senaste fem åren. Koncern- och andra rörelsekostnader kommer att minska till följd av en enklare och mer decentraliserad organisation. Fokus kommer att ligga på att leverera resultat. Dymo och Workspace tillväxtområden Inga väsentliga förändringar av den strategiska inriktningen kommer att göras. Vi kommer dock att fokusera vår verksamhet mer än tidigare. Därigenom kommer vi att röra oss i riktning mot produktgrupper med högre marginaler. Det innebär att vi kommer att avyttra verksamhet inom områden och länder som inte tillhör kärnverksamheten, är mindre kritisk eller som uppvisar bristande resultat. Så snart vår lönsamhetsnivå så medger, är det vår ambition att leda kontorsvarubranschens fortsatta omstrukturering, för att bli en stor, snabb och effektiv aktör som dominerar "våra" kategorier med starka varumärken. Den globala verksamheten inom Dymo har betydande möjligheter att växa och får större självständighet för att bättre kunna ta till vara dessa möjligheter. Även den globala verksamheten under varumärkena Leitz och Esselte, inom skrivbordsartiklar i plast, hålslag och häftapparater - gemensamt benämnd Workspace - har goda tillväxtmöjligheter. Workspace kommer att integrera områdena traditionella plastartiklar och sådana med anknytning till datorer. Både Dymo och Workspace kommer att ledas mot tillväxt, med givna lönsamhetskrav, medan den traditionella Filing & Document Management verksamheten, som bara har en nominell tillväxt, kommer att maximera lönsamheten. Esselte styrt genom resultatenheter Dagens ansvarsfördelning inom Esselte förenklas genom att matrisorganisationen tas bort och ersätts av klart definierade Esselte AB (publ) Postadress: Telefon: Reg. nr.: 556011-4554 Box 1371 +46-(0)8-27 27 60 S-171 27 Solna S-171 27 Solna Fax: Sverige Sverige +46-(0)8-83 32 98 resultatenheter, till vilka ansvar decentraliseras. Som en följd härav kommer koncernens huvudkontor och stödfunktioner att bantas, för att fokusera på strategisk styrning, kontroll och tjänster som skapar mervärde. Resultatenheterna utgörs av länderbaserade verksamheter, Dymo, Workspace samt övrig global verksamhet. Resurser för marknadsföring, FoU, tillverkning och logistik tillförs dessa resultatenheter. Globala kunder blir allt viktigare och kommer att få större uppmärksamhet, för att säkerställa att Esseltes försäljning och lönsamhet utvecklas positivt. Ansvariga chefer för var och en av dessa kunder kommer att ge dem en enda kontaktyta med Esselte. Ytterligare betydande omstrukturering av tillverkning och logistik i Europa, utöver programmet för integrering av Leitz, kommer att återupptas när vi har uppvisat en ökad lönsamhet. Vi uppskattar att den totala kostnaden för omstrukturering och avyttring av verksamhet med bristande resultat kommer att uppgå till MSEK 300-500 under den närmaste 3-5 års perioden, vilket kommer att styras för att uppnå stadigt ökande resultat. Internets möjligheter Kontorsvarubranschen kommer att omskapas genom Internet - såväl i fråga om gränssnitt gentemot kunder som när det gäller de interna processerna. Att anpassa Esselte till Internet utgör en viktig del av vår strategi. Viktigast är affärer med befintliga distributörer baserade på Internet, för att förbättra vår marknadsposition. Försäljningen direkt till slutkunder, i utvalda fall där vi är överens med befintliga distributörer, kommer också att öka. Ledningsteamet kommer att fokusera på att leverera resultat, med återställd lönsamhet som prioritet på kort sikt, följd av mer balanserade prioriteringar och fortsatt stadigt förbättrad lönsamhet. Teamet kommer att ha ett långsiktigt stimulansprogram som är knutet till Esselteaktien och ett bonussystem för 2000 som är knutet till att snabbt få tillbaka lönsamhet. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Anders Igel, VD +44 1895 878711 eller +46 70 519 1378 Från Sverige, ring även 020-021 4796 Esselte är den ledande leverantören av kontorsvaror över hela världen. Det är en internationell koncern med årlig försäljning överstigande SEK 11 miljarder, dotterbolag i 31 länder, försäljning i mer än hundra länder och över 7 000 anställda. Esselte tillför innovation, effektivitet och god design till arbetet på kontor och i hemmet. De ledande varumärkena är Dymo, Pendaflex, Leitz och Curtis. Esselte AB (publ) Postadress: Telefon: Reg. nr.: 556011-4554 Box 1371 +46-(0)8-27 27 60 S-171 27 Solna S-171 27 Solna Fax: Sverige Sverige +46-(0)8-83 32 98 Esselte AB är noterat på fondbörserna i Stockholm och London. För att få reda på mer om Esselte, besök vår webbsajt på www.esselte.com. Esselte AB (publ) Postadress: Telefon: Reg. nr.: 556011-4554 Box 1371 +46-(0)8-27 27 60 S-171 27 Solna S-171 27 Solna Fax: Sverige Sverige +46-(0)8-83 32 98 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00420/bit0002.pdf

Om oss

Esselte är en koncern som tillverkar och marknadsför kontorsprodukter, produkter för detaljhandeln och tavel och inramningsprodukter. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Prenumerera

Dokument & länkar