Definitiv bokslutskommuniké 2000

DEFINITIV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 · Kassaflödet från rörelsen ökade till 744 Mkr jämfört med 647 Mkr i det preliminära bokslutet. För övrigt endast mindre ändringar av det preliminära bokslutet · Utdelningen föreslås bli 2,00 kr per aktie · Definitivt bokslut Esseltes styrelse har fastställt det reviderade bokslutet för 2000. Det definitiva bokslutet skiljer sig från det preliminära på följande punkter. Resultaträkning Resultaträkningen är oförändrad. Balansräkning Fordringar på 57 Mkr har omklassificerats från kortfristiga fordringar till finansiella tillgångar. Skattefordringar respektive skatteskulder har ökat med 90 Mkr. Kassaflödesanalys I kassaflöde från finansiella poster har skattekostnader på -110 Mkr i det preliminära bokslutet ersatts av betald skatt på -150 Mkr i det definitiva bokslutet. Förändring av rörelsekapital uppgår till -80 Mkr i det definitiva bokslutet jämfört med -177 Mkr i det preliminära. Detta beror på omklassificeringen av fordringar samt justeringen av skatterna enligt ovan. Nyckeltal Sysselsatt kapital och finansiella skulder netto har båda minskat med 57 Mkr. Avkastning på sysselsatt kapital har förbättrats marginellt från 8.1 % till 8.2 %. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 kr (2,00) per aktie. För 1999 erhöll aktieägarna dessutom en aktie i Meto AG för varje aktie i Esselte AB. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 26 april klockan 16.00 i World Trade Center i Stockholm. Esselte är den ledande leverantören av kontorsvaror över hela världen. Det är en internationell koncern med årlig försäljning överstigande 11 miljarder kr, dotterbolag i 31 länder, försäljning i mer än hundra länder och cirka 6 000 anställda. Esselte tillför förnyelse, effektivitet och god design till arbetet på kontor och i hemmet. De ledande varumärkena är Dymo, Pendaflex, Leitz och Curtis. Esselte AB är noterat på fondbörserna i Stockholm och London. För ytterligare information om Esselte, se hemsidan www.esselte.com. För vidare information kontakta: · Anders Igel, CEO +46 70 5191378 · Ulrik Svensson, CFO +44 1895 878 770 · Bilagor: 2 sidor med tabeller ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01160/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01160/bit0001.xls Bilaga

Om oss

Esselte är en koncern som tillverkar och marknadsför kontorsprodukter, produkter för detaljhandeln och tavel och inramningsprodukter. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)