Esselte renodlar mot kontorsvaror och etikettsystem...

Esselte renodlar mot kontorsvaror och etikettsystem efter försäljningen av Nielsen & Bainbridge Esselte-koncernen får ny struktur Försäljningen av Nielsen & Bainbridge innebär ett viktigt steg i genomförandet av den strategi som Esselte lade fast i höstas och som syftar till att uppnå värdetillväxt genom renodling och utveckling av affärsområdena till starka självständiga affärsenheter. Esselte-koncernen kommer att omstruktureras till två självständiga dotterkoncerner som var och en kan att börsnoteras separat. Meto kommer därför att brytas ur Esseltes amerikanska holdingbolag som idag äger de båda affärsenheterna. Därmed kommer Esselte AB att direktäga Meto och Esselte Office Products som två självständiga dotterbolag. Strukturförändringen, som medför skattekostnader på cirka 100 MSEK, skapar största möjliga handlingsfrihet i det fortsatta utvecklingsarbetet. I likhet med vad som meddelades vid bolagsstämman kommer investeringsmöjlighterna och kapitalbehovet i de återstående två bolagen, Esselte Office Products och Meto, att analyseras innan slugiltigt beslut tas om hur likviden från försäljningen av Nielsen & Bainbridge kommer att användas. Möjligheten till kontantutdelning till akieägarna kvarstår dock och förslag rörande detta kommer att framläggas inom de närmaste månaderna. Esselte Office Products Marknaden för kontorsvaror internationaliseras och nya arbetsformer utvecklas samtidigt som tillverkarna och distributörerna blir färre och större. Utvecklingen har intensifierats under senare tid och för att uppnå t målet att Esselte Office Products skall befästa positionen som ett ledande företag, måste möjligheterna utnyttjas aktivt. Det innebär såväl strategiska företagsköp som lanseringar av nya produkter liksom att exploatera de nya växande marknaderna i Asien, Östeuropa och Sydamerika . Esselte Office Products har redan rönt stora försäljningsframgångar i dessa länder med sina nyligen öppnade dotterbolag. Meto Den snabbt växande marknaden för avancerade etikettsysteminnebär ger en stor utvecklings-potential för Meto. Etiketter blir alltmer kvalificerade informationsbärare och utvecklingen går mot integrering av etiketter som innehåller olika funktioner såsom prismärkning, stöldskydd, ursprungsmärkning eller logistikstyrning. Meto har en stor teknisk kompetens på detta område, vilket tillsammans med den starka marknadspositionen i detaljhandeln och dess leverantörer, ger Meto goda möjligheter till en ledande position på världsmarknaden både genom egen utveckling och företagsförvärv. Esselte-koncernen består efter försäljningen av Nielsen & Bainbridge av två självständiga affärsenheter, Esselte Office Products och Meto, med ledande positioner på världsmarknaden för kontorsvaror respektive etikettsystem. Moderbolagets uppgift är att skapa mervärden genom aktivt ägarskap och strukturell renodling. Efter försäljnngen är koncernens omsättning cirka 11,7 miljarder kronor och antalet anställda 7.800 (1997 års siffror). Vidare information: Bengt Wikander, informationschef Esselte AB, tel: 08-545 21 900 (växel), 08-545 21 904 (direkt) eller 0708-92 24 31 (mobil).

Om oss

Esselte är en koncern som tillverkar och marknadsför kontorsprodukter, produkter för detaljhandeln och tavel och inramningsprodukter. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Prenumerera

Dokument & länkar