Kvartalsrapport juli - september 2015

Kvartalet juli - september 2015

• Hyresintäkterna uppgick till 40 (40) mkr 
• Driftnettot uppgick till 32 (27) mkr
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 (27) mkr
• Ekonomisk uthyrningsgrad uppgick till 90,5% (91,4%)

*Jämförelsesiffrorna är för Q2 2015.


Väsentliga händelser under och efter kvartalet

• Uppsala Kommun har sagt upp sitt avtal på strax över 5 000 kvm i Uppsala och kommer flytta ut i september 2016. Samma yta har hyrts ut till Busfabriken som kommer flytta in när Uppsala kommun flyttar ut. Busfabrikens kontrakt är sträcker sig över 15 år.

• Ett kontrakt om 1 300 kvm har tecknats i fastigheten Backa 25:1 i Göteborg. Kontraktsytan var sedan tidigare vakant.

• Estancia Logistiks obligation om MSEK 200 har noterats på Nasdaq och första handelsdag var den 25e augusti 2015.

• Ett kontrakt om strax över 3 000 kvm har tecknats för en yta i fastigheten Magasinet 7 i Stockholm. Kontraktet löper på 10 år och ytan var sedan tidigare vakant.


För mer information, vänligen kontakta:

Martin Johansson, VD
Tel: 0708 84 85 84, Mail: Martin@estancialogistik.se

Philip Löfgren, CFO
Tel: 0705 91 15 45, Mail: Philip@estancialogistik.se

Taggar:

Dokument & länkar