Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Noterar Kapitalandelsbevis på NDX. Totalt belopp om 109 600 000 SEK.

Stockholm 9 april 2013 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) noterar idag Kapitalandelsbevis för 109 600 000 SEK i poster om nominellt belopp 10 000 SEK som en del av Kapitalandelslån 2012:1 (ISIN SE0004867331)

-       Total noteringsvolym uppgår till 109 600 000 SEK
-      
Minsta handelspost 10 000 SEK
-      
Fastställd årlig ränta om 6,25 % (Kvartalsvis utbetalning)
-      
Handelsstart tisdag den 9:e april 2013
-      
Kortnamn: ESTEA KAPBEVIS1

Kapitalandelsbevisen noteras på NDX listan (reglerad marknad), en del av Nordic Growth Market NGM AB. Första handelsdag är idag tisdagen den 9:e april 2013, under kortnamn ESTEA KAPBEVIS1.

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), nedan Bolaget, har kapitaliserats med totalt 109,6 Mkr genom utgivande av kapitalandelsbevis, uppdelat i två emissioner. Spridningen i emissionerna uppgår till närmare 650 st. investerare.

”Vårt samarbete med Avanza Bank för lanseringen av kapitalandelsbevis har fungerat mycket bra. Vi är först i Sverige med ett publikt erbjudande av denna omfattning. Vi ser redan nu goda möjligheter att erbjuda fler investeringserbjudanden”, säger Leif Hansen, Marknadschef Estea AB.

Bolaget äger sedan den 1 november 2012 fastigheten Klädeshandlaren 15 i Nyköping som inrymmer butikslokaler, kontorslokaler, bostäder och vård- och utbildningslokaler. Utfallet av Emission II ger Bolaget möjlighet att göra kompletteringsförvärv inom ramarna för fastställda investeringskriterier. Den totala förvärvsvolymen kan komma att uppgå till ca 250 mkr. Kommande förvärv meddelas separat.

Vi har tidigare erbjudit enbart professionella investerare möjligheten att investera i våra fastigheter. Nu sänker vi trösklar och möjliggör för allt fler att investera med oss. Den publika satsningen vi nu gjort innebär att vi kan tillhandahålla investeringsmöjligheter för alla typer av investerare under samma villkor. Det är ett intressant instrument med både en årlig avkastning om 6,25 procent samt en möjlig uppsida i och med att du får ta del av ackumulerade driftöverskott och eventuell vinst när fastigheterna som kapitalandelsbevisen är kopplade till avyttras”, säger Johan Eriksson, vd Estea AB.

Kapitalandelsbevisen i korthet
Kapitalandelsbevisen löper med en fastställd årlig ränta om 6,25 %, där ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott. Kapitalandelsbevisen har en maximal löptid till och med 2019-12-31. Löptiden kan komma att bli kortare. Vid löptidens slut skall Kapitalandelsbevisen återbetalas av Bolaget. Beloppet för återbetalning är kopplat till Bolagets (inkl. dess dotterbolag) sammanlagda resultat under resultattiden (såsom definierat i Allmänna Villkor för Kapitalandelslånet 2012:1) och kan således bli både högre och lägre än ursprungligen inbetalat teckningsbelopp.

I anslutning till framtagandet av Erbjudandet har Avanza Bank AB engagerats som finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Wistrand Advokatbyrå i Stockholm KB har anlitats som legal rådgivare.

            

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00,
johan.eriksson@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea förvaltar och äger fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002. Sedan 2012 samarbetar Estea med den globala fastighetsutvecklaren Goodman Group för nyproduktion av moderna logistikbyggnader i Norden.

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Dokument & länkar