Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) emitterar kapitalandelsbevis i emission riktad till allmänheten i Sverige

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) (nedan ”Bolaget”) emitterar kapitalandelsbevis om maximalt ca 75,6 Mkr i en emission riktad till allmänheten i Sverige. Kapitalandelsbevisen kommer efter genomförd emission upptas för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB

-       Erbjudandet avser emission nr 2 av kapitalandelsbevis som Bolaget genomför.
-       Emissionen omfattar maximalt 7.563 st nya kapitalandelsbevis.
-       Totalt teckningsbelopp uppgår till maximalt ca 75,6 Mkr.
-       Teckning sker till nominellt belopp om 10.000 kronor per kapitalandelsbevis.
-       Teckningstiden pågår från 2013-02-21 till 2013-03-18.

Bakgrund & Motiv
Estea AB är ett fastighets- och förvaltningsbolag som varit verksamt sedan 2002. Verksamheten är fokuserad på att i separata verksamhetsbolag äga och förvalta kommersiella fastigheter. Liksom vid tidigare av Estea AB arrangerade fastighetsinvesteringar har ett för ändamålet nytt verksamhetsbolag etablerats, Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), vars syfte är att äga och förvalta kommersiella fastigheter.

Investeringar i kommersiella fastigheter kan över tid erbjuda en attraktiv avkastning på investerat kapital, men kan för många investerare uppfattas som ett svårtillgängligt investeringsalternativ. Genom erbjudandet vill Estea AB tillgängligöra direkta investeringar i kommersiella fastigheter för en bredare investeringskrets. Bolaget, som är ett dotterbolag till Estea AB, har som enda verksamhet att äga och förvalta kommersiella fastigheter.

På extra bolagsstämma den 4 oktober 2012 beslutades att i Bolaget uppta ett kapitalandelslån om maximalt 150.000.000 kronor. Kapitalandelslånet, ISIN SE0004867331, är uppdelat i 15.000 st kapitalandelsbevis om nominellt 10.000 kronor per kapitalandelsbevis. Under oktober-november 2012 genomförde Bolaget en första emission av kapitalandelsbevis (Emission I), riktad till en begränsad krets av professionella investerare. Totalt emitterades 7.437 stycken kapitalandelsbevis till ett nominellt belopp om 10.000 kr per kapitalandelsbevis, vilket tillförde Bolaget sammanlagt 74.370.000 kronor.

Fakta om Erbjudandet
Erbjudandet avser den andra emissionen av kapitalandelsbevis som Bolaget genomför (Emission II). Emission II omfattar utfärdande av maximalt 7.563 stycken nya kapitalandelsbevis, vilket innebär att det totala antalet utfärdade kapitalandelsbevis vid fulltecknat erbjudande kommer att uppgå till 15.000 stycken. Teckning av kapitalandelsbevis i Emission II sker till nominellt belopp om 10.000 kronor per kapitalandelsbevis vilket tillför Bolaget 75.630.000 kronor vid fulltecknat erbjudande. Kapitalandelsbevisen utfärdade i Emission II regleras av samma Allmänna Villkor som kapitalandelsbevisen i Emission I, vilka framgår närmare av Prospekt som har upprättats av Bolaget.

Kapitalandelsbevisen löper med en fastställd årlig ränta om 6,25%, där ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott. Kapitalandelsbevisen har en maximal löptid till och med 2019-12-31. Löptiden kan komma att bli kortare. Vid löptidens slut skall Kapitalandelsbevisen återbetalas av Bolaget. Beloppet för återbetalning är kopplat till Bolagets (inkl. dess dotterbolag) sammanlagda resultat under resultattiden (såsom definierat i Allmänna Villkor för Kapitalandelslånet) och kan således bli både högre och lägre än ursprungligen inbetalat teckningsbelopp. Innehavare av kapitalandelsbevis utfärdade under Emission I har företrädesrätt till teckning i Emission II. I första hand tilldelas de innehavare som utnyttjar sin företrädesrätt, övrig tilldelning beslutas av Bolagets styrelse.  

Styrelsen i Bolaget har ansökt om upptagande av Kapitalandelsbevisen till handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX). NDX har beslutat att godkänna Kapitalandelsbevisen för handel. Handel med Kapitalandelsbevisen på NDX beräknas påbörjas vecka 14 2013.

Fullständiga villkor för Erbjudandet framgår av det Prospekt som har upprättats av Bolaget och som har godkänts av Finansinspektionen.

I anslutning till framtagandet av Erbjudandet har Avanza Bank AB engagerats som finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Wistrand Advokatbyrå i Stockholm KB har anlitats som legal rådgivare.

Prospekt & Tidplan
Prospekt och anmälningssedlar finns att tillgå på Esteas hemsida, www.estea.se, på Avanza Banks hemsida, www.avanza.se samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Tryckt prospekt kan erhållas från Estea från och med 22 februari 2013.

Teckningsperiod:                                                  2013-02-21 -- 2013-03-18
Likviddag:                                                               2014-04-02
Beräknad första handelsdag vid NDX:             Vecka 14

   

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 0709-14 53 44, leif.hansen@estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea förvaltar och äger fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Sedan 2012 samarbetar Estea med den globala fastighetsutvecklaren Goodman Group för nyproduktion av moderna logistikbyggnader i Norden.

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Dokument & länkar