Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna

IDEON, Lund: I syfte att säkerställa pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten beslutade styrelsen 2018-05-14 att genomföra en nyemission på högst 2 MSEK till kursen 0.50 SEK per aktie och med företrädesrätt för aktieägarna och med övriga villkor enligt nedan. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 12 % av kapital och 29 % av röster.

Styrelsen har med stöd av bemyndigande givet på årsstämma 2018-04-06 och gällande till årsstämma 2019 beslutat:

att öka bolagets aktiekapital med högst 401 666,60 kronor genom nyemission av högst 3 752 666 stycken aktier av serie B samt högst 264 000 stycken aktier av serie A, totalt högst 4 016 666 aktier (med ett kvotvärde på 0,10 kr per aktie);

att emissionslikviden ska uppgå till högst 2 008 333 SEK;

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0:10 kronor och en överkurs om 0:40 kronor tillhopa 0:50 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras överkursfonden;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid tre (3) befintliga aktier skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie av samma serie;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara 2018-05-28;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie att erhålla en stycken teckningsrätt av samma serie som aktien;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2018-06-01 till 2018-06-19, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samman serie i bolaget;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning; 

att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2018-06-01 till 2018-06-15;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att teckning utan företrädesrätt ska ske under tiden från och med 2018-06-01 till 2018-06-19 på fastställt formulär;

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant varvid likviddag skall vara 2018-06-28 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 5 000 aktier;

att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man har tecknat sig för;

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimsaktier ska ske;

att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2018;

att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2018-05-24;

att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen AktieTorget;

samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i beslutet som kan komma att erfordras samband med genomförande och registrering av emissionen.

Ytterligare information angående nyemissionen ges i det emissionsmemorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen. Emissionsmemorandumet kommer att tidigast 22 maj 2018 kunna laddas ner från bolagets hemsida www.euris.org eller beställas på ovanstående adress.

Dario Kriz/ Vd

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018.

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera

Dokument & länkar