Bokslutskommuniké 2015 Q1-4

1 januari - 31 december 2015

Publicerad:

2016-01-29 ( XX:XX CET)

Ticker: EURI B

Finansiell information

                          · Nettoomsättning för perioden jan-dec 2015 uppgick till 1 124 (920) tSEK, varav Q4 utgjorde 276 (276) tSEK.

                          · Resultat per aktie för perioden jan-dec 2015 uppgick till -0,17 (-0,24) SEK.

European Institute of Science AB redovisar för perioden 2015-01-01 till 2015-12-31 rörelseintäkter om 1 224 (992) tSEK. Därav ut-gjorde konsultarvoden 1 104 (920) tSEK, reagensförsäljning 20 (0) tSEK, royaltyintäkter 95 (67) tSEK samt övrigt 5 (5) tSEK. Resultatet uppgick till -1 147 (-1 637) tSEK, mot-svarande -0,17 (-0,24) SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av lägre börskursdrivna nedskrivningar i bolagsportföljen. Likvida medel upp-gick 2015-12-31 till 851 (1 541) tSEK. Det egna kapitalet uppgick till 1 852 (2 999) tSEK motsvarande 0,27 (0,44) SEK per aktie. Soliditeten vid rapportperiodens slut uppgick till 92 (95) %.

European Institute of Science AB redovisar för perioden 2015-10-01 till 2015-12-31 rörelseintäkter om 296 (296) tSEK. Därav utgjorde konsultarvoden 276 (276) tSEK, reagensförsäljning 0 (0) tSEK, royaltyintäkter 20 (15) tSEK samt övrigt 0 (5) tSEK. Resultatet uppgick till -188 (-1 084) tSEK, motsvarande -0,03 (-0,16) SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av lägre börskursdrivna nedskrivningar i bolagsportföljen.

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera

Dokument & länkar