Bolaget erhåller sin första order till sammanlagt värde av 75 tSEK från ny kund på Lunds Universitet

IDEON, Lund: European Institute of Science AB har idag erhållit sin första order från en ny kund på Lunds Universitet. Ordervärdet uppgår till 75 tSEK och leverans kommer att ske under innevarande månad.

Order omfattar leverans av ett veterinärdiagnostiskt instrument (ABACUS VET5) med tillhörande reagens för hematologi. Kunden har under kvartalen Q1-2 evaluerat instrumentet.

Enligt tidigare pressmeddelande tecknade European Institute of Science AB den 23 januari 2018 ett distributionsavtal med det ungerska bolaget Diatron MI Zrt avseende ABACUS VET5. Avtalet ger European Institute of Science AB försäljningsrättigheter på den svenska, danska och finska marknaden. European Institute of Sciences veterinära produktportfölj består av både egna produkter (TurboReader systemet) och externa produkter (bland annat ABACUS VET5).

Dario Kriz/ Vd

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018.

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.