De två första svenska djursjukhusen har börjat använda TurboReader som rutinmetod

IDEON, Lund: De två första svenska kunderna har fått sina TurboReader-system installerade och har börjat använda dem i sin dagliga rutin. Båda kunderna (djursjukhus i Skåne och Värmland) har tidigare gjort egna internevalueringar varvid TurboReader-systemet har jämförts med och ersatt befintlig konkurrerande produkt.

en genomsnittliga reagensförbrukningen (räknat endast på hund CRP) för ett svenskt djursjukhus uppskattas generera en årlig reagensförsäljning för EURIS på 43 tSEK per djursjukhus. Motsvarande genomsnittliga reagensförbrukning för ett djursjukhus utanför Sverige uppskattas generera en årlig reagensförsäljning för EURIS på 17 tSEK per djursjukhus.

EURIS har redan utvecklat nya reagens för TurboReader system bland annat för katt- inflammationsmarkören Haptoglobin.  Bolaget håller på att utveckla ett reagens för katt- inflammationsmarkören SAA vilket förväntas genera en dubblering av den årliga reagensförsäljningen per djursjukhus.

Dario Kriz/ Vd

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2018.

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)
Org.nr.: 556404-2769
Scheelevägen 27, 4th floor
IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND
Telefon: 046-286 22 30
Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera

Dokument & länkar