EURIS: Försäljning Biotech-IgG aktier

Bolaget avyttrat hela sitt innehav i Biotech-IgG AB och förstärker kassan med 960 tSEK.

European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, har under perioden 2017 06 30 till 2017 07 03 på marknaden avyttrat hela sitt innehav i Biotech-IgG AB (publ), org. nr. 556529-6224. Efter avyttringen uppgår innehavet i Biotech-IgG AB till 0 aktier. Avyttringen har medfört att bolagets kassa har förstärkts med 960 tSEK.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.