EURIS: Publicering av Emissionsmemorandum

IDEON, Lund: Bolagets styrelse har upprättat ett emissionsmemorandum daterat den 22 maj 2018. I memorandumet finns uppdaterad uppgift rörande bolagets kassa som per den 9 maj 2018 uppgick till 988 tkr.

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 28 maj 2018 kommer att få ett emissionsmemorandum. Såväl emissionsmemorandum som anmälningssedel för teckning utan företräde kommer att finnas från och med den 1 juni 2018 tillgängliga på:

- European Institute of Science AB:s hemsida www.euris.com

- Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se

- AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se .

Det tryckta memorandumet inkluderande anmälningssedel går att beställa från:

Mangold Fondkommission AB, Emissioner/ European Institute of Science, Box 55691, 102 15 Stockholm. Besöksadress: Engelbrektsplan 2. E-mail: ta@mangold.se. Telefon: 08-503 015 95 Hemsida: www.mangold.se eller av Bolaget på ovanstående adress.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

                                                                         

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.