EURIS: Utfall nyemission

European Institute of Science AB (publ) företrädesemission 2017-10-17 och 2017-10-31 tecknades till 16 procent och tillför bolaget 1,98 MSEK före emissionskostnader.

IDEON, Lund:                    European Institute of Science AB (publ) företrädesemission har avslutats. Teckningsgraden i emissionen som ägde rum mellan 2017-10-17 och 2017-10-31 uppgick till 16 procent. De tecknade aktierna tecknades till 73 % med stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs genom nyemissionen 1,98 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till ca 450 TSEK. Antalet tecknade aktier i nyemissionen uppgår till 3 955 700 stycken (serie B). Efter emissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 205 000 kr och antalet aktier i European Institute of Science AB att uppgå till 12 050 000 stycken (792 000 av serie A samt 11 258 000 av serie B). Avräkningsnotor har skickats ut till dem som tecknat utan företräde. Likviddag är 2017-11-09.

- Bolaget har i och med emissionen tillförts tillräckligt med likvida medel för att kunna accelerera sin försäljningsverksamhet vilket har skett bland annat genom nyanställning av dr. Kirstin Kriz. Jag är mycket glad över att vi har lyckats värva henne eftersom hon tidigare har byggt upp försäljningsverksamheten inom Biotech-IgG-koncernen vilken totalt omsatte 8 MSEK under verksamhetsåret 2016. Vidare var hon fram till år 2011 en av huvudpersonerna bakom uppbyggnaden av den veterinära försäljningsverksamheten för LifeAssays AB, säger bolagets ordförande Docent Dr. Lars-Olof Hansson.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6:e november 2017. 

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera

Dokument & länkar