European Institute of Science AB (publ) Delårsrapport 1 jan - 31 mar 2018

Finansiell information

· Nettoomsättning för perioden jan-mar 2018 uppgick till 0 (276) tSEK.
· Resultat per aktie för perioden jan-mar 2018 uppgick till -0,07 (-0,02) SEK.

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden 2018-01-01 till 2018-03-31 rörelseintäkt­er om 20 (309) tSEK. Därav ut­gjorde konsult­arvoden 0 (276) tSEK samt royaltyintäkter 20 (33) tSEK. Resultatet uppgick till -803 (-182) tSEK, mot­svarande -0,07 (-0,02) SEK per aktie. Resultatförsämringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av minskade konsultintäkter på grund av avslutad konsultverksamhet samt ökade personalkostnader på grund av uppbyggnad av försäljningsorganisation. Likvida medel upp­gick 2018-03-31 till 1 328 (926) tSEK. Det egna kapitalet uppgick till 1 726 (1 950) tSEK motsvarande 0,14 (0,24) SEK per aktie. Soliditeten vid rapport­periodens slut uppgick till 86 (90) %.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

2018-01-09: Distributionsavtal tecknat med BHH Mikromed (Polen).

2018-01-11: Distributionsavtal tecknat med Biopanda Reagents (UK).

2018-01-23: Distributionsavtal tecknat med Diatron (Ungern).

2018-01-26 till 2018-01-27: Bolaget ställer ut på BSA kongressen 2018 (Göteborg).

Bolaget har under perioden aktivt bearbetat den svenska marknaden och placerat TurboReader-instrument på svenska veterinärsjukhus för evaluering. Någon fakturering av de testkit som har levererats under Q1 har ej gjorts.

Bolaget har även uppdaterat TurboReader-systemet så att nu även hemoglobin samt ett test för katt (Haptoglobin) kan erbjudas till kunderna.

Bolaget har även tagit fram en demonstrationsfilm som används i reklam och utbildningsyfte. Filmen kan ses på hemsidan (www.euris.org).

Bolaget har beställt monter på VeTA-dagarna i Norrköping 20-22 April.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Inga viktiga händelser har inträffat efter perioden.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 5 april 2018

Lars-Olof Hansson (ordförande)           Arne Jakobsson (ledamot)

Kirstin Kriz (ledamot)                             Dario Kriz (ledamot & VD)                                           

Tel: 0706-79 18 00

IDEON Science Park, Scheelevägen 27, 4 vån., 223 70 Lund                 Kontaktperson: Docent dr. Dario Kriz

Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.                                                                

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018. 

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.