Kommuniké från årsstämman 2018

IDEON, Lund: Vid årsstämman i European Institute of Science (EURIS) den 6 april 2018 fattades följande beslut:

  • Resultat och balansräkning för bolagets verksamhetsår 2017 fastställdes samt beslutades att i enlighet med styrelsens förslag att bolagets till förfogande stående medel behandlas så att 1175057 SEK av överkursfonden tas i anspråk för täckande av förlust varefter 123674 SEK balanseras i ny räkning. 
  • Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  • Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 15 000 kr med 5 000 per ledamot (som inte är A-aktieägare), skall utgå till styrelsen samt att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skällig ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt räkning. 
  • Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes: Lars Olof Hansson (omval), Dario Kriz (omval), Kirstin Kriz (omval), Arne Jakobsson (omval) samt Ulric Aspegrén (nyval). Lars Olof Hansson omvaldes till              styrelsens ordförande.
  • Beslut om valberedning:                   Stämman beslutade att styrelsens ordförande årligen under tredje kvartalet skall sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för två av bolagets största ägare/ägargrupperingar per den 31 augusti och en representant, som är oberoende av ovan nämnda, för de övriga aktieägarna. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall få vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. 
  • Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare:       Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. 
  • Stämman beslutade enhälligt att A aktiernas röstvärde skall kvarstå oförändrat med fyra röster per aktie av serie A och tidigare ogiltigt beslut fattat på stämman den 6 oktober 2017 (§6) annulleras.
  • Stämman beslutade enhälligt att bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta besluta om: 

                             att öka bolagets aktiekapital med högst 2 000 000 kronor genom nyemission av högst 20 000 000 aktier av serie A eller av serie B eller en kombination av serie A och serie B;

                             att nyemissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna;  

                             att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;  

                             att nyemission får ske vid ett eller flera tillfällen;  

                             att styrelsen skall äga rätt att fastställa kurs samt övriga villkor för emissionen; samt att själv eller genom annan vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i  samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket eller EuroClear Sweden AB.

                             Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning för pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa bolagets tillgång till rörelsekapital för fortsatt expansion av verksamheten.

Samtliga besluten på föredragningslistan var enhälliga.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera

Dokument & länkar