Marknadsmeddelande 127/18 – Information om företrädesemission i European Institute of Science AB

Den 24 maj 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (EURI B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 25 maj 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B, för 0,50 sek per aktie (1:3 á 0,50 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 1 juni 2018 till och med den 15 juni 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 1 juni 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 1 juni 2018 till och med den 19 juni 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: EURI TR B
ISIN-kod: SE0011307875 
Orderbok-ID: 4CHX
CFI: RSSXXR
FISN: EUROPEANIN/SUBS RTS NL PD 
Första handelsdag: 1 juni 2018
Sista handelsdag: 15 juni 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: EURI BTA B
ISIN-kod: SE0011307883 
Orderbok-ID: 4CHV
CFI: ESNUFR
FISN: EUROPEANIN/SH B
Handelsperiod: 1 juni 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 24 maj 2018.

Stockholm den 22 maj, 2018

Spotlight
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.