Delårsrapport juli – december 2017

 • Eurocine Vaccines presenterade resultaten från den genomförda kliniska studien.
 • Eurocine Vaccines har förberett fortsatt klinisk utveckling redan innevarande influensasäsong.
 • Eurocine Vaccines har hållit extra bolagsstämma.
 • Eurocine Vaccines styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission av units.
 • Eurocine Vaccines tillfördes 32,8 miljoner kronor genom nyemissionen.
 • Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -18,3 Mkr (f.å. -14,8 Mkr).
 • Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -11,4 Mkr (f.å. -8,6Mkr).
 • Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
 • Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
 • Resultat per aktie för perioden -0,33 kr (-0,35 kr).
 • Resultat per aktie för kvartalet -0,20 kr (-0,19 kr).
 • Likvida medel vid periodens slut var 9,0 Mkr (38,5 Mkr).

Efter periodens utgång

 • Eurocine Vaccines har erhållit tillstånd att genomföra nästa studie med
  Immunose™ FLU

VD kommenterar

Bästa aktieägare,

Eurocine Vaccines fortsätter framgångsrikt arbetet med att utveckla vår nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU och därigenom transformera vaccinmarknaden.

Som vi tidigare beskrivit, är resultaten från den kliniska studien som genomfördes med Immunose™ FLU under influensasäsongen 2016/2017 en god grund för det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet. Vi kunde visa en immunrespons i blodserum som var större än eller likvärdig med det enda nasala vaccinet på marknaden i Europa. Ännu mer betydelsefullt och glädjande var att flera av de personer som fått Immunose™ FLU uppvisade en stor ökning av antikroppar i nässlemhinnan jämfört med de personer som fått någon av jämförelseprodukterna.

I början av januari fick vi de tillstånd som krävs för att starta den nästföljande kliniska studien. Det kunde ske tack vare noggranna förberedelser. Från tidpunkten när vi hade utvärderade resultat från den föregående studien, i mitten av september, tills vi fick tillstånden i januari förflöt mindre än fyra månader. Det är mycket snabbt, och då hade vi ändå gjort ändamålsenliga anpassningar av den kommande studiedesignen, skickat ansökan till Läkemedelsverket och etiska kommittén för att sedan få motsvarande tillstånd efter deras handläggning. Den kompetens och hängivenhet som teamet har visat har varit en förutsättning för att hålla ett sådant högt tempo. Jag är stolt och glad för att arbeta med så engagerade människor.

När detta skrivs, har vi nyss startat den nästföljande kliniska studien, där äldre inkluderas. Därmed studerar vi Immunose™ FLU i en av de allra mest behövande åldersgrupperna samtidigt som vi fortsätter att generera det nödvändiga säkerhetsunderlaget inför fortsatta studier i barn. Resultaten väntas under andra halvåret i år.

Som vanligt rekommenderar jag att regelbundet titta in på vår hemsida, där vi lägger upp planerade aktiviteter. Närmast i tid ligger BIO Europe Spring i mars, en av de största partneringkonferenserna på våren. 

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -18,3 Mkr (-14,8 Mkr) eller -0,33 kr (-0,35 kr) per aktie. För andra kvartalet är resultatet efter skatt -11,4 Mkr (-8,6 Mkr) eller -0,20 kr (-0,19 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 9,0 Mkr (38,5 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Eurocine Vaccines presenterade resultaten från den genomförda kliniska studien - en god grund för fortsatt utveckling

Den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU inducerade en influensaspecifik immunrespons i både nässlemhinna och blodserum i den kliniska studien som genomfördes under 2016/2017. Tillsammans med de tidigare kommunicerade säkerhetsdata är de immunologiska resultaten från studien en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU.

Eurocine Vaccines har förberett fortsatt klinisk utveckling redan innevarande influensasäsong

Eurocine Vaccines lämnade in ansökan till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden om att genomföra den nästföljande kliniska studien med Immunose™ FLU, bolagets nasala influensavaccin, under innevarande influensasäsong 2017/2018. Redan i denna kliniska studien inkluderas en population av äldre så att effekter i försvagade immunsystem kan studeras. Med en sådan studie kan bolaget fortsätta uppbyggnaden av det omfattande säkerhetsunderlag som krävs för att senare studera Immunose™ FLU i barn och samtidigt ta fram värdefull kunskap från ett nytt ålderssegment med ett mycket stort behov av bättre influensavacciner.

Eurocine Vaccines har hållit extra bolagsstämma

Eurocine Vaccines har den 10 november 2017 hållit extra bolagsstämma varvid stämman beslutade enhälligt dels att anta en ny bolagsordning (varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier höjdes), dels att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Eurocine Vaccines styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission av units

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) beslutade den 16 november 2017, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 10 november 2017, att genomföra en emission av så kallade units med företräde för befintliga ägare. Företrädesemissionen täcktes till ca 80 procent genom teckningsförbindelser och garantier. Syftet med emissionen var att finansiera bolagets planerade fas I/II kliniska studie under influensasäsongen 2017/2018.

Eurocine Vaccines tillfördes 32,8 miljoner kronor genom nyemission

Totalt tecknades 14 015 388 nya units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption, i den nyemission som genomfördes under november-december och registrerades 2018-01-22. Eurocine Vaccines tillfördes 32 796 107,92 kronor före emissionskostnader om cirka 6 700 tusen kronor.

Genom emissionen ökade det totala antalet utestående aktier i Eurocine Vaccines med 14 015 388 till 67 474 109 stycken. Aktiekapitalet ökade samtidigt med 1 601 758,72 kronor till 7 711 327,19 kronor. Antalet utestående teckningsoptioner, TO2, är 14 015 388 stycken.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines har erhållit tillstånd att genomföra nästa studie med Immunose™ FLU

Eurocine Vaccines erhöll tillstånd att genomföra en fas I/II klinisk studie med den kvadrivalenta influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU, en ny näsdroppsformulering baserad på bolagets teknologi Endocine™ och inaktiverade splitantigen. Studien har startat och de första försökspersonerna har fått sina första doser av studieläkemedlen.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin. WHO rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn och äldre. En klinisk fas I/II-studie i vuxna har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där äldre inkluderas, genomförs redan under innevarande influensasäsong, 2017/2018. Studien genererar nödvändig säkerhetsdokumentation innan barn kan studeras, samtidigt som äldre utvärderas som en ytterligare affärsmöjlighet.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Om oss

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. Den kliniska utvecklingen med bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, påbörjas med en fas I/II-studie i vuxna, som nu pågår under influensa-säsongen 2016/2017 och där resultaten kommer att kunna presenteras runt halvårsskiftet 2017. Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och www.eurocine-vaccines.com.Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.