Fler aktieägare under första kvartalet 2018

Aktieägandet i Sverige fortsätter att öka. Under första kvartalet 2018 tillkom 9 774 nya ägare av aktier noterade i Sverige. Ökningen visar att den nedgång i antalet aktieägare som syntes under sista kvartalet 2017 var tillfällig och bekräftar den långsiktiga trenden med allt fler aktieägare. Flest nya aktieägare finns bland unga vuxna. Antalet aktieägare i åldersgruppen 21–30 år har ökat med 48 procent sedan 2013.

Under första kvartalet 2018 tillkom 9 774 nya aktieägare, att jämföra med en minskning med 21 267 ägare under fjärde kvartalet 2017. På helårsbasis har antalet aktieägare ökat sedan 2014 och totalt finns nu 2 147 817 unika ägare (privatpersoner och institutioner) av aktier noterade i Sverige.

– De stora rörelser vi såg på börsen under årets första kvartal verkar inte ha påverkat viljan att äga aktier eller fått investerare att lämna börsen. Tvärtom bekräftas trenden vi sett sedan 2014 med allt fler aktieägare, säger Anders Löfgren, Chief Business Development Officer på Euroclear Sweden.

De senaste fem åren är det åldersgruppen 21- 30 som aktieägandet ökat mest.  Sedan 2013 har antalet aktieägare i den gruppen ökat med 72 000, motsvarande 48 procent.

- Det är en stor förändring som sker i åldersgruppen 21- 30 år. Sedan 2013 har varannan ny aktieägare varit under 30 år och totalt representerar 21–30-åringar nu 10,3 procent av alla aktieägare, säger Anders Löfgren.

Det finns skillnader i ägandet mellan unga vuxna och äldre åldersgrupper. Ju yngre ägare desto fler investeringar görs i bolag listade på Mid Cap i förhållande till de äldre åldersgrupperna.

81 procent av de bolag som åldersgruppen 21–30 år investerar i återfinns på Large Cap, 12 procent på Mid Cap, 4 procent på Small Cap och 3 procent på First North. För gruppen 61–70 år, vilket är den åldersgrupp där flest aktieägare finns, är motsvarande siffror
88, 7, 3 respektive 2 procent.

6 av 10 aktieägare är män och där har det inte skett någon förändring under de senaste 10 åren. Sett till marknadsvärdet på innehaven äger män två tredjedelar och kvinnor en tredjedel.

– Det är lite förvånande att det inte skett någon förändring när det gäller hur stor andel av de privata aktieägarna som är män respektive kvinnor. Vår tro var att vi över tid skulle ha sett en rörelse mot en jämnare fördelning av ägandet, men vi kan för närvarande inte se några sådana tendenser, säger Anders Löfgren.

Det utländska ägandet av aktier noterade i Sverige fortsätter att öka, både sett till antal ägare och till marknadsvärdet på innehaven. Vid utgången av det första kvartalet 2018 var 12 procent av ägarna utländska. De ägde totalt 41 procent av värdet på de noterade aktierna i Sverige, vilket sett över en tioårsperiod är en ökning med 21 procent.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Krister Modin, Analytiker Euroclear Sweden
+46 736 84 91 09 krister.modin@euroclear.eu

Karin Strand, Head of Communications, Euroclear Sweden
+46 736 84 92 62 Karin.strand@euroclear.eu

 

Om Euroclear Sweden 
Euroclear Sweden är sedan 1971 Sveriges värdepapperscentral och tillhandahåller en digital plattform för värdepappershantering som bidrar till en säker och effektiv handel med värdepapper på den svenska marknaden. Bolaget ingår sedan 2008 i Euroclear-koncernen som innefattar Euroclear Bank med rating AA+ från Fitch Ratings och AA från Standard & Poor’s, samt värdepapperscentralerna i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Sverige, Storbritannien och Irland. www.euroclear.com/sweden

Prenumerera

Dokument & länkar