Eurocon Consulting AB (publ) har avyttrat sitt ägande i Eurocon MOPSsys AB

Ibcos Computers Limited, har förvärvat 100 procent av aktierna i Eurocon MOPSsys AB. Eurocon Consulting AB:s ägarandel av Eurocon MOPSsys AB uppgår till 31 procent. Eurocon Consulting AB:s andel av köpeskillingen är ca 7,2 MSEK och är uppdelad så att 5,8 MSEK utbetalas på tillträdesdagen den 1 februari 2018 samt 1,4 MSEK efter 180 dagar i samband med övertagandebokslut, då även ett tillägg eller minskning av köpeskillingen kan komma att göras beroende på nivån på vissa tillgångar och skulder per tillträdesdagen.

Peter Johansson, VD
076-767 58 01

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 februari 2018.

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik. Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 245 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

Om oss

Eurocon Consulting är tekniska konsulter med ett tjänste- och produktutbud främst riktat mot massa-, kemi- och energiindustrin och gruvindustrin. Bolaget ska i nära samarbete med sina kunder vidareutveckla kvaliteten på sina tjänster och produkter. Detta skapar lönsamhet hos kunderna vilket i sin tur ger en fortsatt positiv utveckling för Eurocon Consulting.

Prenumerera

Dokument & länkar