Parlamentet varnar för riskerna med minskad vaccineringsgrad i EU

Det minskade allmänna förtroendet för vacciner är en stor utmaning som redan påverkar människors hälsa, konstaterade Europaparlamentet på torsdagen.

Europaparlamentet noterar med oro att epidemiologiska uppgifter visar stora luckor i acceptansen för vaccinering och för låg vaccinationstäckning för att säkerställa tillräckligt skydd.

Den minskade användningen av vaccin i Europa har lett till allvarliga mässlingsutbrott och relaterade dödsfall i flera europeiska länder, enligt texten.

Ledamöterna påpekar att vacciner noggrant testas i flera prövningsfaser innan de förhandsgodkänns för användning och att de med jämna mellanrum tas upp till ny bedömning. De välkomnar också den kommande gemensamma handlingsplan som samfinansieras genom EU:s hälsoprogram, som syftar till att öka vaccineringsgraden, och uppmanar EU-kommissionen att fortsätta att stärka sitt stöd till nationella vaccineringsinsatser.

Kammaren vill dessutom att EU-kommissionen ska bana väg för en mer harmoniserad och samordnad tidsplan för vaccinering i hela EU och att tillsammans med EU-länderna undersöka alternativ för att upprätta en EU-plattform för övervakning av vacciners säkerhet och verkan.

Bygg upp förtroendet genom större öppenhet

Europaparlamentet yrkar på bättre insyn i produktionen och utvärderingarna av vaccin och deras adjuvanser, och understryker att finansiering av oberoende forskningsprogram om deras eventuella biverkningar skulle bidra till att återupprätta förtroendet för vacciner.

Kammaren påpekar också att forskarna måste tillkännage eventuella intressekonflikter. Diskussionerna i Europeiska läkemedelsmyndighetens utvärderingspanel bör inte längre få vara sekretessbelagda och de vetenskapliga och kliniska data som ligger till grund för panelens slutsatser bör offentliggöras, enligt texten.

Parlamentet uppmanar dessutom till en dialog med berörda parter från det civila samhället för att motverka opålitlig, vilseledande och ovetenskaplig information om vaccinering.

Gemensam upphandling av vaccin

Texten framhåller att kostnaden för ett fullständigt vaccinpaket för ett barn har, även till de lägsta världsmarknadspriserna, ökat 68 gånger mellan 2001 och 2014. Europaparlamentet stöder därför starkt avtalet om gemensam upphandling, som ger EU-länderna en ram för att gemensamt upphandla vacciner och därigenom sammanföra sin köpkraft.

Den icke bindande resolutionen godkändes med en handuppräckning.

Bakgrund

Vaccinering förhindrar uppskattningsvis 2,5 miljoner dödsfall varje år världen över och minskar sjukdomsspecifika behandlingskostnader, inklusive antimikrobiella behandlingar. Under perioden 2008–2015 förekom 215 000 fall av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering, med undantag för influensa, i Europa. Europaparlamentet erkänner också den roll som vaccin skulle kunna spela för att minska behovet av antibiotika och på så sätt begränsa spridningen av antimikrobiell resistens. Kammaren uttalar sitt stöd för vad EU-kommissionen tillkännagett i sin handlingsplan mot antimikrobiell resistans, nämligen att börja sporra till användning av diagnostik, antimikrobiella alternativ samt vacciner. EU-kommissionens initiativ för att stärka samarbetet mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering ska offentliggöras under andra kvartalet 2018.

Mer information

Den antagna texten kommer att finnas här (19.04.2018)

Videoinspelning med debatten (18.04.2018)

Information från EU-kommissionen om vaccinationer

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar: vaccination

"Addressing vaccine hesitancy in challenging times: ECDC workshop at European Health Forum Gastein 2017"

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera