Halvårsrapport* 2001/2002

Europolitan Holdings AB rapporterar ett resultat före skatt om MSEK 968 för det första halvåret* · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 695 · 59 000 nya kunder i nettoökning · Intäkterna uppgick till MSEK 2 923 · EBITDA uppgick till MSEK 1 269** · Lansering av Det trådlösa kontoret för mindre företag * Räkenskapsåret 1 april - 31 mars ** Vinst före finansiella poster, skatt, avskrivning. Halvårsrapport* 2001/2002 Kundtillväxt Europolitan Vodafone ökade sin kundstock till 1 072 000 kunder per den 30 september 2001, inklusive 263 000 (209 000) aktiva Europolitan Vodafone telefonkort. Under det första halvåret ökade kundstocken med 59 000 nya kunder (78 000), inklusive 33 000 abonnenter (40 000) och 26 000 telefonkort (38 000). Under det andra kvartalet ökade kundstocken med 32 000 (22 000), inklusive 17 000 abonnenter (12 000) och 15 000 telefonkort (10 000). Intäkter Europolitan Vodafones nettoomsättning under det första halvåret ökade med 11% till MSEK 2 923 jämfört med samma period föregående år (MSEK 2 627). Genomsnittlig månadsintäkt per kund, exklusive telefonkortskunder, var SEK 569 (SEK 550). Ökningen på 3% beror på en fortsatt stabil marknadssituation både i form av pris och ett stadigt ökat användande per kund. Inklusive telefonkortskunder steg genomsnittlig månadsintäkt per kund med 1% till SEK 453 (SEK 449). Kostnad för sålda varor, rörelsens kostnader och resultat Rörelsens kostnader inklusive kostnad för sålda varor ökade med 14% till MSEK 1 993 (MSEK 1 755) under det första halvåret. Ökningen berodde på: · Kundrelaterade kostnader - ökning av marknadsaktiviteter, vilket kompenserades till viss del av sänkta provisioner. · Avskrivningar på ökade investeringar · En fortsatt investering i nya affärsområden (Mobilt Internet, Service Provider och Telematik) och i 3G-utbyggnaden. Efter finansiella nettointäkter om MSEK 18 (MSEK 1) var nettoresultatet MSEK 968 (MSEK 887). Efter en skattekostnad på MSEK 277 (MSEK 250) och minoritetsandel om MSEK 4 (MSEK 0) uppgick resultat efter skatt till MSEK 695 (MSEK 637). Investeringar i anläggningstillgångar Investeringar i anläggningstillgångar under det första halvåret uppgick till MSEK 474 (MSEK 391). Europolitan Vodafone fortsätter att säkerställa kundernas tillgång till ett nät av högsta kvalitet och med de mest avancerade tjänsterna. Investeringen i 3G fortsatte under det andra kvartalet men utgjorde inte någon väsentlig del av de totala investeringarna under halvåret. Likviditet och Finansiering EBITDA uppgick under det första halvåret till MSEK 1 269 (MSEK 1 145), en ökning med 11%. Kassaflödet efter investeringar (fritt kassaflöde) ökade med 14% trots ökade investeringar i anläggningstillgångar och rörelsekapital. Företaget har lämnat ett kortfristigt lån till Vodafone Group Plc om MSEK 1 266 (MSEK 205) på sedvanliga marknadsmässiga villkor och till rådande marknadsränta. Moderbolaget Moderbolaget Europolitan Holdings ABs intäkter uppgick under perioden till MSEK 17,7 (MSEK 12,3) och resultatet före skatt var MSEK 1,6 (förlust kSEK 81). Det var ingen förändring i Moderbolagets likvida medel (0). Europolitan Holdings AB utgav under 1997 tre skuldebrev (emission 1, 2 och 3), vart och ett förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Optionsrätter överläts efter avskiljande till ledande befattningshavare i Europolitan-koncernen. Tiden för teckning av aktier enligt optionsrätter knutna till emission 2 löper från och med den 1 juni till och med den 1 december 2001. Teckning av aktier med utnyttjande av en del av optionsrätterna knutna till emission 2 har skett varigenom aktiekapitalet har ökat med SEK 20 835 till SEK 102 342 770 och antalet aktier har ökat med 83 340 till 409 371 080 sedan den 30 juni 2001. 3G I slutet av augusti meddelade Nokia och Europolitan Vodafone att man hade skrivit avtal angående leverans av UMTS infrastruktur. Nokia kommer att vara systemleverantör för både kärnnät och radioaccess och dessutom leverera tjänster för implementeringen och tekniskt underhåll. Leveranserna påbörjades i augusti 2001 och lanseringen av UMTS-tjänster är planerad till 2002. Avtalet omfattar utrustning till den infrastruktur som Europolitan Vodafone själv bygger i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona (minst 30 procent av befolkningstäckningen). Europolitan Vodafone uppskattar att kostnaderna för bolagets UMTS- satsning kommer att uppgå till omkring 10 miljarder kronor. Summan inkluderar kostnader för infrastruktur, system, marknadsföring och produktutveckling.I kostnaden om 10 miljarder ingår det egna UMTS-nätet som byggs i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona samt Europolitan Vodafones 50 procentiga andel av den infrastruktur som byggs av 3G Infrastructure Services AB för den resterande UMTS-täckningen. Samarbetsavtal med Vodafone Group Europolitan Vodafone har tecknat ett samarbetsavtal med Vodafone Group som ökar de gemensamma stordriftsfördelarna inom en rad områden. Avtalet gäller samarbete inom tjänsteutveckling, teknikutveckling, inköp, varumärke och multinationella kundrelationer. Arbetet inom tjänsteutveckling rör gemensam utveckling av nya tjänster, till exempel mobila betalningstjänster och multimedietjänster. Genom att delta i en internationell grupp kan Europolitan Vodafone erbjuda sina kunder avancerade tjänster som kommer att fungera inom hela Vodafone- gruppen. Europolitan Vodafone deltar aktivt i den produktutveckling för UMTS som nu pågår inom Vodafone-gruppen. Marknadsöversikt Kunder Tillväxten i kundstocken under det andra kvartalet var högre än under motsvarande kvartal 2000 vilket delvis kan förklaras av Europolitan Vodafones lyckosamma strategi att erbjuda sina kunder en hög kvalitet både vad avser nät och tjänster samt att tillhandahålla en hög servicegrad. Provisionsnivåerna har varit stabila och legat på samma nivå som under det föregående kvartalet. Av Europolitan Vodafones totala kundstock per den 30 september 2001 var 89 procent aktiva kunder. Andelen aktiva kunder med abonnemang uppgick till 91 procent och andelen aktiva telefonkortskunder uppgick till 82 procent. Aktiva kunder är i detta sammanhang de kunder som under de tre senaste månaderna har ringt ett debiterbart samtal. Under det första halvåret lanserades framgångsrikt marknadskampanjer för att öka varumärkeskännedomen om Europolitan Vodafone. Dessutom genomfördes aktiviteter för att marknadsföra de första pan-europeiska produkterna i Sverige. Den 1 september lanserades mobil nummerportabilitet i Sverige. Europolitan Vodafone erbjuder därmed andra operatörers mobila kunder att behålla sitt telefonnummer vid byte till Europolitan Vodafone, i enlighet med den nya regleringen. Till dags dato har antalet kunder som har behållit sitt nummer och bytt operatör varit få, men helt enligt förväntningarna. Tjänster Under det andra kvartalet fortsatte Europolitan Vodafone att utöka sitt mobila tjänsteutbud med över 100 nya WAP- och SMS-tjänster. Förutom nyheter, väder och börskurser får kunderna nu även tillgång till bland annat resultat från flera stora spel som Stryktipset och V75 direkt till mobiltelefonen. Även Europolitan Vodafones WAP-portal har utökats med nya WAP-tjänster till exempel nöje, musik och ett flertal andra informationstjänster. Företagets röstportal utökades med ett flertal tjänster under kvartalet. Det trådlösa kontoret för alla är en enorm möjlighet för alla företag som idag lägger dyra underhållskostnader på växlar och dubbla telefonuppsättningar för sina medarbetare. Det trådlösa kontoret för alla ger små företag chansen att bygga en egen kontorsväxelfunktion utan att ha växelutrustning. Tjänsten är en trådlös allt-i-ett-lösning som ersätter all annan fast företagstelefoni. Det trådlösa kontoret för små företag, som riktar sig till företag med upp till 75 anställda, är den senaste abonnemangsformen i Europolitan Vodafones företagskoncept Det trådlösa kontoret för alla. Andra tjänster inom konceptet är Det trådlösa kontoret som vänder sig till större företag med eller utan egna företagsväxlar. Under sommaren har Europolitan Vodafone genomfört tester av den nya multimediatjänsten Multimedia Messaging Service (MMS) för att undersöka möjligheten att skicka och ta emot multimediameddelanden där text och bild kombineras. Syftet med testet var att identifiera populära MMS- tjänster, att undersöka användarbeteenden, samt att utvärdera olika betalningsmodeller. Under halvåret utvecklades nya telematiktjänster inom mobila larmtjänster. Tjänsterna har testats under sommaren och de första produkterna kommer att lanseras under hösten. Väsentliga händelser under andra kvartalet · Europolitan Vodafone meddelade i början av juli att Sveriges mest populära mötesplats på Internet för ungdomar - LunarStorm - med över 800 000 medlemmar får ett eget kontantkort. LunarMobils kontantkort gör ungdomsportalen mobil och de mobila tjänsterna ständigt tillgängliga för medlemmarna. Pressmeddelande 2001-07-02. · Nokia och Europolitan Vodafone har skrivit avtal angående leverans av UMTS infrastruktur (Universal Mobile Telecommunications System) för Europolitan Vodafone. Nokia kommer att vara systemleverantör för både kärnnät och radioaccess och dessutom leverera tjänster för implementeringen och tekniskt underhåll. Pressmeddelande 2001-08-30. · Europolitan Vodafone meddelade i augusti att man väljer Ericsson som leverantör av transmissionsutrustning för sitt 3G-nät. Avtalet omfattar transmissionsnoder till Europolitan Vodafones 3G-nät som ska täcka Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona. Pressmeddelande 2001-08-30. · Europolitan Vodafone och Comverse, som utvecklar nätverksbaserade system för multimedia, har genomfört tester av den nya multimediatjänsten Multimedia Messaging Service (MMS). Syftet med testet var att identifiera populära MMS-tjänster, att undersöka användarbeteenden, samt att utvärdera olika betalningsmodeller. Pressmeddelande 2001-09-04. · Europolitan Vodafone meddelade att man hade gjort GPRS tillgängligt för alla fasta abonnemangsformer hos Europolitan Vodafone. För kunderna innebär det att de kan använda mobila datatjänster för att till exempel kontrollera e-post eller hämta information från Internet och databaser både smidigare och mer kostnadseffektivt. Pressmeddelande 2001-09-10. · Europolitan Vodafone meddelade i september att bolaget uppskattar att kostnaderna för bolagets UMTS-satsning kommer att uppgå till omkring 10 miljarder kronor. Summan inkluderar kostnader för infrastruktur, system, marknadsföring och produktutveckling. Europolitan har även tecknat ett samarbetsavtal med Vodafone Group som bland annat innebär avsevärda kostnadsbesparingar inom tjänsteutveckling och inköp. Pressmeddelande 2001-09-11. · Europolitan Vodafone meddelade att en ny variant av Det trådlösa kontoret medför att mindre företag kan göra sig av med sina fasta telefoner. För företagen blir det nya trådlösa kontoret kostnadseffektivt och enklare då man slipper kostnader för inköp och drift av växelutrustning. Pressmeddelande 2001-09-18. · Europolitan Vodafone och SOS Alarm AB meddelade i september att företagen tillsammans utvecklat en mobil larmtjänst. Larmtjänsten kommer inledningsvis endast erbjudas företag och organisationer med utsatt personal där ensamarbete är vanligt, till exempel yrkeschaufförer, socialarbetare eller skogsarbetare, som vill ha en enkel och effektiv mobil larmtjänst. Pressmeddelande 2001-09-24. · Europolitan Vodafone meddelade i september att man tecknat ett avtal med Nordic Alarm AB i syfte att gemensamt utveckla trådlösa larmkommunikationslösningar. Pressmeddelande 2001-09-26. · Europolitan Vodafone lanserade de båda spelen, ManagerZone och Hattrick i september. Spelen har utvecklats av bolagen ManagerZone AB respektive Extralives AB. ManagerZone är ett nytt, specialutvecklat spel med tydligt fokus på mobilitet medan Hattrick är ett existerande spel, med en stadigt växande användarbas, som nu adderar mobil funktionalitet. Pressmeddelande 2001-09-26 · Den 28 september meddelade Europolitan Vodafone att kunderna med hjälp av tal kan lyssna på och ladda ner de populäraste ringsignalerna direkt ifrån Europolitan Vodafones Röstportal. Pressmeddelande 2001-09-28. · Europolitan Vodafone meddelande att man hade vunnit första pris i klassen Telekom i den prestigefyllda och årliga tävlingen Grand Prix Customer Service Awards. Pressmeddelande 2001-09-28. Kvartalsrapport Europolitan Vodafones rapport för tredje kvartalet kommer att lämnas den 25 januari 2002. Stockholm den 25 oktober 2001 Styrelsen - Europolitan Holdings AB (publ) För ytterligare information, kontakta Jon Risfelt, VD och koncernchef , tel:0708-331001 Mark Carey, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 0708-331803 Monica Enderstein, Investor Relations, tel: 0708-331802 Tel: + 46 (0) 8 678 09 50 Europolitan Holdings ABs ekonomiska rapporter och övrig information om Europolitan Vodafone finns även tillgänglig på Internetadress http://www. europolitan.se Denna rapport har ej granskats av revisorerna. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i den senaste årsredovisningen per den 31 mars 2001. Europolitan Holdings AB är moderbolag till mobilteleoperatören Europolitan Vodafone. Företaget driver ett GSM-nät i Sverige och har tillstånd att bygga tredje generationens mobilnät. Europolitan Vodafone sysselsätter omkring 1 500 personer. Europolitan Holdings AB är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. Majoritetsägare är Vodafone som äger 71 procent av Europolitan Holdings AB. Resterande 29 procent innehas av cirka 30 000 privata aktieägare, aktiefonder och försäkringsbolag. Vodafone-gruppen finns representerad på fem kontinenter och har omkring 95 miljoner proportionellt antal kunder (efter ägarandel). För mer information se www.europolitan.se och www.vodafone.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00020/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00020/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar