Halvårsrapport för 1998

Europolitans halvårsresultat förenar kundtillväxt med ett starkt finansiellt resultat 104 000 nya kunder i nettoökning Intäkterna uppgick till över MSEK 1 500 145% ökning av rörelseresultatet Resultatet före skatt uppgick till MSEK 421 249% ökning av resultatet före skatt för det andra kvartalet Halvårsrapport för 1998 Marknad & verksamheter Europolitan hade 528 000 kunder anslutna till sitt GSM-nät den 30 juni 1998, inklusive 51 000 sålda och aktiverade Europolitan EASY telefonkort. Under första halvåret 1998 ökade kundstocken med 104 000 (45 000). Under andra kvartalet översteg efterfrågan tillgången på nyare mobiltelefonmodeller, vilket hade en hämmande effekt på kundtillväxten. I juni började Europolitan att marknadsföra sk dual band- telefoner som fungerar i både 900- och 1800 MHz-banden. Tillgången på dual band-telefoner gör det möjligt för Europolitan att särskilt i trafikintensiva områden ta hand om det ökande antalet kunder och den ökande trafiken i nätet samt fortsätta lanseringen av nya tjänster. En ökad tillgång på dual band-telefoner gör det också möjligt att stärka Europolitans ställning som ledande leverantör av GSM-baserade trådlösa kontorslösningar. Europolitans kundstruktur fortsätter att utvecklas i takt med att användandet av mobiltelefoni blir alltmer utbrett bland befolkningen. Tillväxten inom företagssegmentet fortsatte under första halvåret samtidigt som Europolitans kunder inom abonnemangsformerna Privat/Privat Plus ökade till knappt 40% av den totala kundstocken per den 30 juni 1998. Viktiga händelser under andra kvartalet 1998 I juni tecknade Europolitan avtal med AB Trav och Galopp (ATG) som har över 2 000 ombud i Sverige. Avtalet gör det möjligt för ATG-butikerna att sälja och elektroniskt fylla på Europolitan EASY telefonkort. I maj lanserade Europolitan som första mobiltelefonoperatör i världen en mobil texttelefontjänst som ger kunden möjlighet att interaktivt utbyta textmeddelanden i realtid med antingen en mobil eller fast telefon. För tjänstens stora nytta för döva och hörselskadade utsågs Europolitan till vinnare i den nyinstiftade årliga tävlingen "Handtaget" i klassen för bästa tjänst för handikappade. Europolitans marknadsföringskampanj för internet under andra kvartalet ökade efterfrågan på tjänsten europolitan @ internet. Det är den första internettjänsten i Sverige som erbjuder kunderna både fast och mobil uppkoppling till internet. Europolitan har för avsikt att fortsätta stärka sin position som internet- och mobilteleoperatör. Verksamhetens intäkter Europolitans konsoliderade nettoomsättning plus övriga rörelseintäkter under första halvåret uppgick till MSEK 1 505, en ökning med 52% jämfört med första halvåret 1997 (MSEK 989). Trots en större abonnentstock ökade genomsnittlig månadsintäkt per abonnent exklusive telefonkortskunder till SEK 531 tack vare en fortsatt hög utnyttjandenivå och ökad användning av tilläggstjänster. Genomsnittlig månadsintäkt per kund inklusive telefonkortskunder, vilka i genomsnitt använder mobiltelefonen mindre än Europolitans övriga kunder, var SEK 509 (SEK 520). Verksamhetens kostnader och rörelseresultat Verksamhetens kostnader under första halvåret uppgick till MSEK 1 052 (MSEK 804). Företagets förbättrade effektivitet i verksamheten bidrog positivt till rörelseresultatet som ökade med 145% till MSEK 453 (MSEK 185). Investeringar i anläggningstillgångar Investeringar i anläggningstillgångar ökade till MSEK 327 (MSEK 222) under det första halvåret. Investeringarna avsåg utrustning för att stödja ökningen av antalet kunder och trafikvolym samt för nya tjänster och utökad täckning. Likviditet och finansiering Det fria kassaflödet (kassaflöde efter investeringar) ökade till MSEK 172 (MSEK 22) för det första halvåret. I januari löstes de återstående 440 preferensaktierna in för ett inlösningsbelopp om MSEK 536. Europolitan betalade i maj 1998 för första gången utdelning om SEK 4.50 per aktie, totalt MSEK 184. Skuld till kreditinstitut per den 30 juni 1998 uppgick till MSEK 1 336 (MSEK 862). NYCKELTAL FÖR FÖRSTA HALVÅRET 1998 HALVÅR Sex månader, 30FörändringProcent juni 1998 1997 Kunder (vid periodens 528 000326 000 202 000 62% slut) Nettoökning av antalet 104 000 45 000 59 000 131% kunder Genomsnittlig (SEK) 509 520 -11 -2% månadsintäkt per kund* Genomsnittlig (SEK) 531 520 11 2% månadsintäkt per kund* (exklusive förbetalda EASY telefonkort) Nettoomsättning plus (MSEK) 1 505 989 516 52% övriga rörelseintäkter Operativt kassaflöde** (MSEK) 618 314 304 97% Operativt (%) 41% 32% 9% 30% kassaflödesmarginal Resultat efter (MSEK) 421 169 252 149% finansiella poster Investeringar i (MSEK) 327 222 105 47% anläggningstillgångar Fritt kassaflöde*** (MSEK) 172 22 150 682% KVARTAL 2 Tre månader, 30 FörändringProcent juni 1998 1997 Kunder (vid periodens 528 000326 000 202 000 62% slut) Nettoökning av antalet 54 000 33 000 21 000 64% kunder Genomsnittlig (SEK) 529 549 -20 -4% månadsintäkt per kund* Genomsnittlig (SEK) 561 549 12 2% månadsintäkt per kund* (exklusive förbetalda EASY telefonkort) Nettoomsättning plus (MSEK) 817 541 276 51% övriga rörelseintäkter Operativt kassaflöde** (MSEK) 356 147 209 142% Operativt (%) 44% 27% 16% 60% kassaflödesmarginal Resultat efter (MSEK) 255 73 182 249% finansiella poster Investeringar i (MSEK) 157 129 28 22% anläggningstillgångar Fritt kassaflöde*** (MSEK) 131 6 125 2083% * Europolitan AB. Intäkter (nettoomsättning plus övriga rörelseintäkter) ** Internt tillförda medel exklusive finansiella poster *** Kassaflöde efter investeringsverksamheten Niomånadersrapport Företagets niomånadersrapport kommer att lämnas den 21 oktober, 1998. Stockholm den 21 juli, 1998 Styrelsen - Europolitan Holdings AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Tomas Isaksson, koncernchef och verkställande direktör Devin Brougham, ekonomi- och finansdirektör Tel: 08-678 09 50 Europolitan Holdings ABs tidigare ekonomiska rapporter och övrig information om Europolitan finner du även på internet: http://www.europolitan.se KONCERNENS RESULTATRÄKNING (Belopp i MSEK) Tre månader Sex månader 30 juni 30 juni 1998 1997 1998 1997 Nettoomsättning och övriga 817 541 1.505 989 rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning 9 5 16 9 Summa intäkter 826 546 1.521 998 Rörelsens kostnader -554 -464 -1.068 -813 Rörelseresultat 272 82 453 185 Finansiella poster -17 -9 -32 -16 Resultat efter finansiella poster 255 73 421 169 Skatt* -65 0 -65 0 Periodens resultat 190 73 356 169 Vinst per aktie (SEK) 4,64 1,49 8,64 3,47 (efter fullt utnyttjande av optioner samt justerat för utdelning på preferensakter) Aktiekurs vid periodens slut (SEK) 560 170 560 169,5 KONCERNENS BALANSRÄKNING (Belopp i MSEK) 30 juni 1998 1997 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2.041 1.710 Pågående nyanläggningar 121 93 Summa anläggningstillgångar 2.162 1.803 Kundfordringar 173 137 Övriga omsättningstillgångar 289 180 Kassa och bank 20 34 Summa omsättningstillgångar 482 351 SUMMA TILLGÅNGAR 2.644 2.154 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Summa eget kapital 847 1.002 Avsättningar Pensioner (FPG/PRI) 5 2 Latent skatt 65 0 Summa avsättningar 70 2 Långfristiga skulder till 1.307 831 kreditinstitut Kortfristiga skulder till 29 31 kreditinstitut Summa skulder till kreditinstitut 1.336 862 Leverantörsskulder 92 94 Övriga skulder 299 194 Summa kortfristiga skulder 391 288 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 2.644 2.154 SKULDER Halvårsrapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS (Belopp i MSEK) Tre månader Sex månader 30 juni 30 juni 1998 1997 1998 1997 Internt tillförda medel Periodens resultat 190 73 356 169 Avsatt till latent skatt 65 0 65 0 Avskrivningar 80 63 156 122 Förlust vid avyttring av 3 1 7 5 anläggningstillgångar Avsatt till pensioner 1 1 2 2 Summa internt tillförda medel 339 138 586 298 Förändring i rörelsekapital -51 -3 -87 -54 Kassaflöde från den löpande 288 135 499 244 verksamheten Investeringar i -157 -129 -327 -222 anläggingstillgångar Kassaflöde efter 131 6 172 22 investeringsverksamheten Inlösen av preferensaktier 0 -300 -536 -300 Utdelning -184 0 -184 0 Förändring av skulder till 56 292 546 288 kreditinstitut Kassaflöde från -128 -8 -174 -12 finansieringsverksamheten Förändring likvida medel 3 -2 -2 10 Halvårsrapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning