Niomånadersrapport 1998 för Europolitan Holdings

Europolitan rapporterar om fortsatt god tillväxt och stark lönsamhet med ett resultat efter finansiella poster på MSEK 739 @ 150 000 nya kunder i nettoökning @ Intäkterna ökade med 52% @ 139% ökning av rörelseresultatet @ Nya kunder till Det trådlösa kontoret Niomånadersrapport för 1998 Marknad & verksamheter Europolitan ökade sin kundstock till 574 000 kunder per den 30 september 1998, inklusive 73 000 sålda och aktiverade Europolitan EASY telefonkort. Under de första nio månaderna 1998 ökade kundstocken med 150 000 (73 000), inklusive 66 000 EASY telefonkort aktiverade under året. Tillväxten fortsatte i alla kundsegment. Under det tredje kvartalet 1998 ökade antalet kunder med 46 000 (28 000), varav 22 000 EASY telefonkort. Väsentliga händelser Europolitans framgångar med det trådlösa kontoret fortsatte under tredje kvartalet genom avtal med tre nya kunder; Bull, PostNet och Frontec som härigenom har ersatt fast telefoni med Europolitans GSM-baserade trådlösa kontorslösning. De nya avtalen visar på det växande intresset för det trådlösa kontoret och möjligheten att överföra trafik till Europolitans mobiltelenät som tidigare hanterades i det fasta telenätet. Europolitan utsågs till leverantör av GSM-tjänster till Scandinavian Airlines System, (SAS), i Sverige. SAS har idag ca 2 000 användare av mobiltelefoni. (Pressmeddelande 1998-10-19). Europolitan lanserade Personlig Svarsservice för små och medelstora företag. Med Personlig Svarsservice kan företag oavsett tid på dygnet få hjälp med att ta emot samtal när de själva inte kan svara. Meddelanden om besvarade samtal för kundens räkning tillställs kunden löpande t ex via textmeddelande, SMS. Europolitan har i samarbete med Consafe Infotech och Karlskrona kommun utvecklat en tjänst som ökar servicen för de äldre i hemmen. Med tjänsten kan hemtjänstpersonal via mobil texttelefon hämta viktig information om den vårdtagare som utlöst sitt trygghetslarm. Informationen överförs genom ett datasamtal eller ett textmeddelande, SMS. (Pressmeddelande 1998-09-23). Verksamhetens intäkter Europolitans konsoliderade nettoomsättning plus övriga rörelseintäkter för de första nio månaderna 1998 uppgick till MSEK 2 387, en ökning med 52% jämfört med samma period 1997 (MSEK 1 574). Trots en större abonnentstock ökade genomsnittlig månadsintäkt per abonnent exklusive telefonkortskunder med 2% till SEK 544 (531), genom en fortsatt hög utnyttjandenivå och ökad användning av tilläggstjänster. Genomsnittlig månadsintäkt per kund inklusive telefonkortskunder gick ner med endast 3% till SEK 514 (SEK 531). Verksamhetens kostnader och rörelseresultat Verksamhetens kostnader, med avdrag för aktiverat arbete för egen räkning, uppgick till MSEK 1 601 (MSEK 1 245). Företagets förbättrade effektivitet i verksamheten bidrog positivt till rörelseresultatet som ökade med 139% till MSEK 786 (MSEK 329). Investeringar i anläggningstillgångar Investeringar i anläggningstillgångar ökade till MSEK 499 (MSEK 333). Investeringarna avsåg utrustning för att stödja den ökande trafikvolymen, nya tjänster samt utökad täckning. Likviditet och finansiering Trots ökningen av investeringar i anläggningstillgångar ökade det fria kassaflödet (kassaflöde efter investeringar) med 190% till MSEK 418 (MSEK 144). Skulder till kreditinstitut per den 30 september 1998 uppgick till MSEK 1 105 (MSEK 733). Preliminär bokslutskommuniké Preliminär bokslutskommuniké för 1998 kommer att lämnas den 28 januari, 1999. Stockholm den 21 oktober, 1998 Styrelsen - Europolitan Holdings AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Tomas Isaksson, koncernchef och verkställande direktör Devin Brougham, ekonomi- och finansdirektör Tel: 08-678 09 50 Europolitan Holdings ABs tidigare ekonomiska rapporter och övrig information om Europolitan finner du även på internet: http://www.europolitan.se NYCKELTAL FÖR NIO MÅNADER 1998 NIO MÅNADER Nio månader, 30 Förändring Procent september 1998 1997 Kunder (vid periodens slut) 574.000 354.000 220.000 62% Nettoökning av antalet kunder 150.000 73.000 77.000 105% Genomsnittlig månadsintäkt per (SEK) 514 531 -17 -3% kund* Genomsnittlig månadsintäkt per (SEK) 544 531 13 2% kund* (exklusive förbetalda EASY telefonkort) Nettoomsättning plus övriga (MSEK) 2.387 1.574 813 52% rörelseintäkter Operativt kassaflöde** (MSEK) 1.039 528 511 97% Operativt kassaflödesmarginal (%) 44% 34% 10% - Resultat efter finansiella poster (MSEK) 739 304 435 143% Investeringar i (MSEK) 499 333 166 50% anläggningstillgångar Fritt kassaflöde*** (MSEK) 418 144 274 190% KVARTAL 3 Tre månader, 30 FörändringProcent september 1998 1997 Kunder (vid periodens slut) 574.000 354.000220.000 62% Nettoökning av antalet kunder 46.000 28.000 18.000 64% Genomsnittlig månadsintäkt per (SEK) 522 551 -29 -5% kund* Genomsnittlig månadsintäkt per (SEK) 568 551 17 3% kund* (exklusive förbetalda EASY telefonkort) Nettoomsättning plus övriga (MSEK) 882 585 297 51% rörelseintäkter Operativt kassaflöde** (MSEK) 421 213 208 98% Operativt kassaflödesmarginal (%) 48% 36% 12% - Resultat efter finansiella poster (MSEK) 318 135 183 136% Investeringar i (MSEK) 172 111 61 55% anläggningstillgångar Fritt kassaflöde*** (MSEK) 246 122 124 102% * Europolitan AB. Intäkter (nettoomsättning plus övriga rörelseintäkter) ** Internt tillförda medel exklusive finansiella poster *** Kassaflöde efter investeringsverksamheten GRAPHICS] KONCERNENS RESULTATRÄKNING (Belopp i MSEK) Tre månader Nio månader 30 september 30 september 1998 1997 1998 1997 Nettoomsättning och övriga 882 585 2.387 1.574 rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning 6 6 22 15 Summa intäkter 888 591 2.409 1.589 Rörelsens kostnader -555 -447 -1.623 -1.260 Rörelseresultat 333 144 786 329 Finansiella poster -15 -9 -47 -25 Resultat efter finansiella poster 318 135 739 304 Skatt* -90 0 -155 0 Periodens resultat 228 135 584 304 Vinst per aktie (SEK) 5,56 3,06 14,19 6,54 (efter fullt utnyttjande av optioner samt justerat för utdelning på preferensaktier) Aktiekurs vid periodens slut (SEK) 667 210 667 210 * Skattekostnaden har beräknats genom att applicera en skattesats om 28% på periodens resultat före skatt minskat med outnyttjade förlustavdrag. Niomånadersrapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning GRAPHICS] KONCERNENS BALANSRÄKNING (Belopp i MSEK) 30 september 1998 1997 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2.088 1.722 Pågående nyanläggningar 159 124 Summa anläggningstillgångar 2.247 1.846 Kundfordringar 209 164 Övriga omsättningstillgångar 297 197 Kassa och bank 34 24 Summa omsättningstillgångar 540 385 SUMMA TILLGÅNGAR 2.787 2.231 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Summa eget kapital 1.076 1.138 Avsättningar Pensioner (FPG/PRI) 5 3 Latent skatt 155 0 Summa avsättningar 160 3 Långfristiga skulder till 1.076 702 kreditinstitut Kortfristiga skulder till 29 31 kreditinstitut Summa skulder till kreditinstitut 1.105 733 Leverantörsskulder 110 150 Övriga skulder 336 207 Summa kortfristiga skulder 446 357 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2.787 2.231 Niomånadersrapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning [REMOVED GRAPHICS] KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS (Belopp i MSEK) Tre månader Nio månader 30 september 30 september 1998 1997 1998 1997 Internt tillförda medel Periodens resultat 228 135 584 304 Avsatt till latent skatt 90 0 155 0 Avskrivningar 85 66 241 189 Förlust vid avyttring av 2 2 9 7 anläggningstillgångar Avsatt till pensioner 1 1 3 3 Summa internt tillförda medel 406 204 992 503 Förändring i rörelsekapital 12 29 -75 -26 Kassaflöde från den löpande verksamheten 418 233 917 477 Investeringar i -172 -111 -499 -333 anläggingstillgångar Kassaflöde efter investeringsverksamheten 246 122 418 144 Inlösen av preferensaktier 0 0 -536 -300 Utdelning 0 0 -184 0 Förändring av skulder till -232 -132 314 157 kreditinstitut Kassaflöde från finansieringsverksamheten -232 -132 -406 -143 Förändring likvida medel 14 -10 12 1 Niomånadersrapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00140/9MSWEFIN.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00140/9MSWEFIN.doc