Tolvmånadersrapport för 1999

Europolitan rapporterar ett starkt tolvmånaders-resultat med en 53% ökning av resultat före skatt till MSEK 1 505 * 222 000 nya kunder i nettoökning * Intäkterna uppgick till MSEK 4 390 * 41% ökning av kassaflöde före finansiella poster * Lansering av Hantera - en webbplats för tjänster * Lansering av WAP-portal Tolvmånadersrapport för 1999 Vid extra bolagsstämma den 22 oktober 1999 beslöts att ändra bolagets räkenskapsår till 1 april - 31 mars. Som en följd härav förlängs det innevarande räkenskapsåret till den 31 mars 2000. En tolvmånadersrapport för 1999 lämnas idag och en femtonmånadersrapport för perioden 1 januari 1999 till den 31 mars 2000 lämnas den 28 april 2000. Kundtillväxt Europolitan ökade sin kundstock till 846 000 kunder per den 31 december 1999, inklusive 151 000 aktiva Europolitan EASY telefonkort. Under 1999 ökade kundstocken med 222 000 (200 000), inklusive 165 000 abonnenter (112 000). Under fjärde kvartalet ökade kundstocken med 56 000 (50 000), inklusive 41 000 abonnenter (28 000). Intäkter Koncernens nettoomsättning och övriga rörelseintäkter under tolv månader 1999 ökade med 34% till MSEK 4 390 (MSEK 3 281). Genomsnittlig månadsintäkt per kund, exklusive telefonkorts-kunder, ökade med 4% till SEK 571 (SEK 548), genom en fortsatt ökad trafik per kund samt ett ökat användande av tilläggstjänster. Genomsnittlig månadsintäkt per kund, inklusive telefonkortskunder, sjönk med 4% till SEK 487 (SEK 507), vilket återspeglar den proportionellt större andelen telefonkortskunder i kundstocken och det lägre utnyttjandet inom denna kundgrupp jämfört med abonnemangskunder. Rörelsens kostnader och resultat Rörelsens kostnader, exklusive aktiverat arbete för egen räkning, ökade med 28% till MSEK 2 866 (MSEK 2 241) under de första tolv månaderna. Kostnadsökningen beror till stor del på det stora antalet kunder, den höga abonnenttillväxten samt ökade avskrivningar till följd av utökad täckning och kapacitet i nätet. Efter finansiella nettokostnader om MSEK 19 (MSEK 57) steg nettoresultatet med 53% till MSEK 1 505 (MSEK 983). Efter en skattekostnad på MSEK 422 (MSEK 228) uppgick resultat efter skatt till MSEK 1 083 (MSEK 755). Investeringar i anläggningstillgångar Investeringar i anläggningstillgångar under de första tolv månaderna ökade 14% till MSEK 735 (MSEK 642). Ökningen speglar företagets mål att fortsätta förbättra täckning och kvalitet och kapacitetsökning i GSM-nätet samt att erbjuda kunderna det bredaste utbudet av högkvalitativa mobila tjänster. Likviditet och Finansiering Kassaflöde efter investeringsverksamheten (fritt kassaflöde) steg kraftigt till MSEK 1 193 (MSEK 637), en ökning med 87% jämfört med motsvarande period föregående år. Den utnyttjade krediten på det långfristiga lånet med en kreditlimit om MSEK 1 400 från majoritetsägaren Vodafone AirTouch Plc uppgick per den 31 december 1999 till MSEK 65. Moderbolaget Moderbolaget Europolitan Holdings ABs intäkter uppgick under 1999 till MSEK 23,4 (MSEK 16,8) och resultatet före skatt var MSEK 0,4 (förlust MSEK 5,5). I december tillkännagavs förvärvet av 80% av aktierna i Doberman AB för MSEK 8. Under perioden gjordes inga andra investeringar (kSEK 15). Moderbolagets förändring i likvida medel var minus kSEK 66 (kSEK 85). Nettofinansieringen minskade med MSEK 615 (ökning med MSEK 130). Marknadsöversikt Tillväxten under årets första nio månader fortsatte under fjärde kvartalet. Samtidigt som tillväxten för EASY telefonkortskunder var stabil var abonnenttillväxten stark såväl vad gäller privat- som företagskunder. Europolitans strategi att erbjuda kunderna ett brett utbud av prisplaner och tjänster baserade på ett nät av hög kvalitet och med god kundservice bidrog till att kundomsättningen låg kvar på en låg nivå. Företaget anser att man har fortsatt att ta en betydande marknadsandel av nya abonnenter. Företaget har under 1999 tagit viktiga steg mot ett förverkligande av sin vision om personligt anpassade trådlösa kommunikations- och informationstjänster. Under fjärde kvartalet lanserades den nya mobila webbplatsen Hantera och en WAP (Wireless Application Protocol) portal som ger kunderna tillgång till en rad internet- och SMS-baserade tjänster (Short Message Service) särskilt anpassade för mobiltelefonanvändare. Enligt Europolitans uppfattning kommer data- och informationstjänster att svara för en ökande andel av intäkterna från trådlös kommunikation i framtiden. Europolitan kommer att fortsätta att leda utvecklingen genom att erbjuda sådana tjänster till alla sina kunder oavsett om dessa är privatkunder eller multinationella företag. Flertalet mobiltelefoner på marknaden stödjer SMS-baserade tjänster men bara ett litet antal stödjer WAP-baserade internettjänster. Tillverkare av terminaler väntas dock redan under de kommande månaderna att leverera ett allt större antal WAP- telefoner. Europolitan kommer att kunna erbjuda mycket attraktiva lösningar för kunder som vill ha tillgång till dessa tjänster. Europolitan Stores öppnade ytterligare fyra butiker i Malmö, Kalmar, Karlstad och Göteborg under det fjärde kvartalet, vilket utökade antalet butiker till 33. Företaget öppnade också en Internetbutik. Viktiga händelser under fjärde kvartalet 1999 @ Europolitan lanserade EuroVoicePro i oktober 1999. EuroVoicePro är en ny tjänst som ger tillgång till röstmeddelanden, fax och e-post i en personlig brevlåda. Tjänsten möjliggör för kunderna att få tillgång till alla sina meddelanden via mobiltelefon eller Internet. (Pressmedelande 991011). @ Ett avtal mellan Europolitan och Nokia tillkännagavs i november. Enligt avtalet skall Nokia tillhandahålla infrastruktur för GPRS (General Packet Radio Systems), vilket är nästa fas i utvecklingen av dataöverföring i GSM-nät. (Pressmeddelande 991102). @ Europolitan Stores meddelade i november att en Internetbutik öppnats. Den finns på www.europolitanstores.com och är ett komplement till företagets övriga butiker och ger bland mycket annat detaljerad information om företaget, butiksadresser, telefon-erbjudanden samt prisplaner. En stor del av informationen är tillgänglig i WAP-format. Dessutom meddelade Europolitan Stores att man öppnat nya butiker i Malmö, Kalmar, Karlstad och Göteborg. (Pressmeddelande 991110). @ Den 1 december lanserade Europolitan Hantera (hantera.europolitan.se) Hantera är en webbplats från vilken Europolitans kunder kan styra och anpassa abonnemang och informationstjänster efter sina egna behov. Hantera utgör startpunkten för en rad nya tjänster där kunderna kan skräddarsy sina informationstjänster. Via Hantera kan Europolitans kunder t ex prenumerera på nyheter som sänds direkt till deras mobiltelefon, läsa eller lyssna av alla sina meddelanden eller skicka påminnelser om viktiga händelser. (Pressmeddelande 991201). @ Europolitan lanserade också i december en öppen WAP-portal. Den ger tillgång till informationstjänster som nyheter, sport, ekonomi och nöjen. Den gör det också möjligt för Europolitans kunder att skicka fax och e- post direkt från WAP-telefonen. Genom WAP kan mobiltelefonanvändare få tillgång till tjänster på Internet. Europolitan leder utvecklingen av konvergensen mellan mobiltelefoni och datakommunikation. (Pressmeddelande 991201). @ I december tillkännagav Europolitan förvärvet av 80 procent av aktierna i Doberman AB. Doberman är ett företag som besitter specialistkompetens inom utveckling av Internet-relaterade tjänster. Doberman samarbetade nära med Europolitan vid utvecklingen av vissa data- och informationstjänster som lanserades under fjärde kvartalet. (Pressmeddelande 991207). @ Samarbetsavtal tecknades i oktober med Unwire AB i syfte att utveckla telematiktjänster, (Pressmeddelande 991020), vidare med Kipling Information Technology AB (Pressmeddelande 991110), Aspiro AB (Pressmeddelande 991129) och Consafe Infotech AB (Pressmeddelande 991227) i syfte att utveckla WAP-tjänster och andra mobila tjänster. @ I oktober och i december ingicks avtal med Bengtsfors kommun respektive Alfa Laval Thermal om Det trådlösa kontoret. I inledningsskedet omfattar avtalen 300 användare inom respektive organisation. (Pressmeddelande 991025 och 991221). Regulatoriska frågor I december presenterade regeringen ett förslag om ändring av telelagen innebärande att befintliga och framtida mobilteleoperatörer skall vara skyldiga att upplåta nätkapacitet till tjänsteoperatörer. Föreslaget datum för ikraftträdande är den 1 april 2000. För att inte minska investeringsviljan i fortsatt utbyggnad av infrastruktur för mobila teletjänster omfattar skyldigheten enligt förslaget endast överkapacitet i näten. Vidare skall ersättningen för sådan kapacitet vara marknadsmässig med hänsyn tagen bl a till rimlig avkastning på gjorda och framtida investeringar. I ett yttrande i januari 2000 har Lagrådet anfört att förslaget från en konstitutionell utgångspunkt är godtagbart endast under den uttryckliga förutsättningen att ersättningen till nätoperatören utgår enligt marknadsmässiga grunder, att PTS roll vid tvist skall vara medlarens samt att olösta tvister skall avgöras i allmän domstol. Förslaget är för närvarande under vidare behandling i Näringsdepartementet. Framtida rapportering Företaget kommer att lämna en femtonmånadersrapport den 28 april 2000 och en årsredovisning i juni 2000. Ordinarie bolagsstämma planeras att hållas den 20 juni 2000. Stockholm den 21 januari 2000 Styrelsen - Europolitan Holdings AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Tomas Isaksson, verkställande direktör och koncernchef John Townsend, ekonomi- och finansdirektör Monica Enderstein, Investor Relations Tel: +46 (0)8 678 09 50 Europolitan Holdings ABs ekonomiska rapporter och övrig information om Europolitan finns även tillgänglig på Internetadress http://www.europolitan.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00060/bit0002.pdf

Dokument & länkar