ADONnews Sweden AB: ADONnews fullföljer förvärvet av Evendo International A/S

ADONnews Sweden AB ("ADONnews" eller "Bolaget") har idag fullföljt förvärvet av 100 procent av aktierna i Evendo International A/S ("Evendo"), vilket Bolaget och dess huvudägare ingått avtal om den 11 juni 2018, för en köpeskilling om 90.000.000 kronor ("Transaktionen"). Transaktionen finansierades genom apportemission av 4.398.348.200 aktier ("Vederlagsaktierna") i Bolaget till säljarna av Evendo. Efter genomförandet av Transaktionen innehar säljarna av Evendo ca 85 procent av kapitalet och ca 97,1 procent av rösterna i Bolaget. Kasper Larsen innehar ca 52,6 procent av kapitalet och ca 79,6 procent av rösterna i Bolaget. Kasper Larsen, Ivan Rosenschein, Jens Jermiin och Jesper Jelmteg valdes till styrelseledamöter i Bolaget.
Transaktionen var föremål för ett antal villkor, bland annat att en extra bolagsstämma i Bolaget skulle besluta att godkänna Transaktionen, ändra bolagsordningen, emittera Vederlagsaktierna och utse Kasper Larsen, Ivan Rosenschein, Jens Jermiin och Jesper Jelmteg till styrelseledamöter. Den extra bolagsstämman i Bolaget som hölls den 11 juli 2018 fattade, enligt vad som tidigare offentliggjorts, samtliga beslut som var nödvändiga för att fullfölja Transaktionen. Alla övriga villkor för Transaktionens fullföljande har nu uppfyllts och ADONnews har fullföljt Transaktionen och fullbordat emissionen av Vederlagsaktierna.

 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Kasper Kjærbye Larsen, styrelseledamot Tel: +45 28 83 92 01 kkl@evendo.com
OM ADONNEWS
Spotlight Stock Market kortnamn: ADON
ADONnews (genom Mobile Loyalty Europe AB), utvecklar och säljer abonnemangsbaserad annonsering främst riktad mot lokala och regionala företag.

För mer information, besök ADONnews webbplats www.adonnews.com.
OM EVENDO
Evendo har en plattform riktad mot en attraktiv men ännu ej digitaliserad marknad, företagsinriktade evenemang. Den globala marknaden bedöms i nuläget vara 800 miljarder euro årligen. Evenemangsmarknaden har ännu inte sett någon automation och hanteras i dag på ad hoc basis även av stora bolag. Automatiserad hantering innebär stora kostnadsbesparingar, större överblick över utbud och minskad risk. Evendo avser att ta en position i detta attraktiva segment som förväntas utvecklas på samma sätt som hotellbokningsmarknaden, som efter en radikal automatisering i dag helt domineras av internationella bokningsbolag.

Evendos system är ett färdigutvecklat och fungerande internetbaserat bokningssystem som ger kunderna direkt och transparent tillgång till produkter och tjänster från ett brett utbud av leverantörer - och möjligheten att göra bokningen direkt på Evendo. Så vitt Evendo känner till är Evendo det enda globala företaget som har utvecklat metoder och verktyg för att automatisera händelsemarknaden i den utsträckningen.
På relativt kort tid har Evendo byggt upp en leverantörsportfölj med över 2.000 produkter och har därmed positionerat sig som den största evenemangsportalen i Danmark. Kunderna fördelas jämnt mellan privatpersoner och företag. Sedan lanseringen den 1 augusti 2016 har ett antal av Danmarks största företag blivit kunder och Evendo riktar nu samma erbjudande, färdigpaketerade och lätt åtkomliga total-evenemang, till företag baserade i Storbritannien. För mer information, besök Evendos webbplats www.evendo.com.

EJ AVSEDD FÖR DIREKT ELLER INDIREKT DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEALAND ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DENNA PRESSRELEASE SKULLE VARA OLAGLIG 

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Prenumerera

Dokument & länkar